ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2023. годину

"Службени гласник РС", број 138 од 12. децембра 2022.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2023. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2023. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

1.843.364.249.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.964.662.982.000

Буџетски суфицит/дефицит

-121.298.733.000

Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

25.500.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

117.201.267.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-264.000.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

1.246.700.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

655.100.000.000

Нето финансирање

264.000.000.000

Промена стања на рачуну (позитивна – повећање готoвинских средстава негативна – смањење готовинских средстава)

327.600.000.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.843.364.249.000

1. Порески приходи

71

1.592.800.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

107.800.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

188.400.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

865.000.000.000

– Порез на додату вредност у земљи

77.200.000.000

– Порез на додату вредност из увоза

787.800.000.000

1.4. Акцизе

717

332.100.000.000

– Акцизе на деривате нафте

169.000.000.000

– Акцизе на дуванске прерађевине

121.500.000.000

– Остале акцизе

41.600.000.000

1.5. Царине

715

86.000.000.000

1.6. Остали порески приходи

7145

13.500.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

200.087.380.000

Редовни непорески приходи

131.623.131.000

– Приходи од имовине

741

24.900.000.000

– Таксе

742

21.900.000.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

33.600.000.000

– Новчане казне

743

10.700.000.000

– Oстали редовни непорески приходи

714,745,73

33.523.131.000

– Примања од продаје нефинансијске имовине

8

7.000.000.000

Ванредни непорески приходи

26.000.000.000

– Добит јавних агенција

741

2.500.000.000

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

11.000.000.000

– Остали ванредни приходи

74, 77, 78

12.500.000.000

Остали непорески приходи индиректних корисника

42.464.249.000

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

21.643.223.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

20.821.026.000

3. Донације

731,732,744

50.476.869.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.107.364.249.000

1.Текући расходи

4

1.537.460.448.000

1.1. Расходи за запослене

41

410.448.632.000

– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

327.306.326.000

– Социјални доприноси на терет послодавца

412

56.787.026.000

– Остали расходи за запослене

413 до 417

26.355.280.000

1.2. Коришћење услуга и роба

42

171.409.461.000

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

143.498.908.000

– Отплата домаћих камата

441

55.817.484.000

– Отплата страних камата

442

69.132.000.000

– Отплата камата по гаранцијама

443

5.200.000.000

– Пратећи трошкови задуживања

444

13.349.424.000

1.4. Субвенције

45

192.922.079.000

– Субвенције у области науке и образовања

 

3.311.000.000

– Субвенције у области енергетике

 

34.563.713.000

– Субвенције у области заштите животне средине

 

4.357.148.000

– Субвенције за ваздушни саобраћај

 

605.000.000

– Субвенције у привреди

 

25.296.499.000

– Субвенције у пољопривреди

 

68.723.093.000

– Субвенције за железнички саобраћај

 

25.100.000.000

– Субвенције за друмски саобраћај

 

19.713.000.000

– Субвенције у области туризма

 

1.046.000.000

– Субвенције у области културе

 

1.800.000.000

– Остале субвенције

 

8.406.626.000

1.5. Донације страним владама

461

10.000.000

1.6. Дотације међународним организацијама

462

8.523.574.000

1.7. Трансфери осталим нивоима власти

463

134.203.191.000

– Ненаменски трансфери општинама и градовима

463

33.327.366.000

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

463

46.318.168.000

– Остали трансфери

463

54.557.657.000

1.8. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

464

282.432.700.000

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

185.673.200.000

– Национална служба за запошљавање

4.795.800.000

– Републички фонд за здравствено осигурање

83.351.000.000

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника

440.000.000

– Остале дотације

8.172.700.000

1.9. Остале дотације и трансфери

465

4.250.029.000

1.10. Социјално осигурање и социјална заштита

47

147.424.494.000

– Дечја заштита

87.388.788.000

– Борачко-инвалидска заштита

17.705.000.000

– Социјална заштита

33.861.571.000

– Транзициони фонд

250.000.000

– Ученички стандард

955.100.000

– Студентски стандард

1.400.560.000

– Стипендије за младе таленте

928.180.000

– Спортске стипендије, награде и признања

1.544.500.000

– Избегла и расељена лица

1.022.219.000

– Остала социјална заштита из буџета

2.368.576.000

1.11. Остали текући расходи

43, 48 и 49

42.337.380.000

– Средства резерви

499

3.002.000.000

– Остали текући расходи

43 и 48

39.335.380.000

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

427.202.534.000

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

25.500.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

62

117.201.267.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

264.000.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

1.246.700.000.000

Примања од задуживања

91

1.240.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност)

9111

230.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени)

9121

360.000.000.000

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

650.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

6.700.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

655.100.000.000

Издаци за отплату кредита

61

649.500.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

425.000.000.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

220.000.000.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

4.500.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

5.600.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

327.600.000.000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 919.100.000.000 динара. Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада, као и из средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних права вучења, у износу од највише 650.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 230.000.000.000 динара, и по потреби, у зависности од услова на финансијском тржишту, и од примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 360.000.000.000 динара као и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 6.700.000.000 динара.

Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално задуживање Републике Србије, у складу са услoвима на финансијском тржишту и потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 1.246.700.000.000 динара.

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине, износ од 327.600.000.000 динара, представљаће позитивну промену стања на рачуну. Средства од планираних примања се могу користити и за отплату обавеза које доспевају у наредној години.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

Члан 3.

А. У 2023. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 271.979.189.577 динара (EUR 2.302.956.728), и то:

Ред.

број

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ
у оригиналној валути

I.

Eвропској банци за обнову и развој

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – Реконструкција и модернизација регионалних депоа

2.952.500.000

EUR

25.000.000

2.

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Набавка и реконструкција возних средстава

5.078.300.000

EUR

43.000.000

Укупно:

8.030.800.000

EUR

68.000.000

II.

Немачкој развојној банци (KfW)

1.

АД ,,Електромрежа Србије” – Трансбалкански коридор, секција 4 – 2x400 kV ТС Бајина Башта – државна граница Црне Горе и државна граница БиХ

3.543.000.000

EUR

30.000.000

2.

АД ,,Електромрежа Србије” – Енергетска ефикасност у преносним системима

4.133.500.000

EUR

35.000.000

3.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Ветропарк Костолац 1

3.543.000.000

EUR

30.000.000

Укупно:

11.219.500.000

EUR

95.000.000

III.

Домаћим и страним пословним банкама

1.

ЈП ,,Србијагас” – Jaчање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

16.534.000.000

EUR

140.000.000

2.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела

29.525.000.000

EUR

250.000.000

3.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

11.473.619.077

EUR

97.151.728

4.

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Програм обнове возних средстава

1.771.500.000

EUR

15.000.000

5.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Ревитализација хидроелектране „Ђердап 2ˮ

25.155.300.000

EUR

213.000.000

6.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Постројење за комбиновано ко-сагоревање биомасе/ОИЕ ТЕ Колубара Б

46.709.140.500

EUR

395.505.000

7.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Замена система за транспорт пепела и шљаке ТЕНТ А

14.762.500.000

EUR

125.000.000

8.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Изградња РХЕ Бистрица

70.860.000.000

EUR

600.000.000

9.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Ревитализација Власинских ХЕ

9.129.130.000

EUR

77.300.000

10.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Бистрица

4.133.500.000

EUR

35.000.000

11.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Унапређење дистрибутивне мреже

5.905.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

235.958.689.577

EUR

1.997.956.728

IV.

Европској инвестиционој банци

1.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила

4.724.000.000

EUR

40.000.000

Укупно:

4.724.000.000

EUR

40.000.000

V.

Француској агенцији за развој (АФД)

1.

АД ,,Електромрежа Србије” – Реконструкција РП 110 kV Панчево 1 уз примену савремених дигиталних технологија

1.417.200.000

EUR

12.000.000

Укупно:

1.417.200.000

EUR

12.000.000

VI.

Европском друштву за финансирање железничких возних средстава (ЕУРОФИМА)

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – Набавка нових возних средстава и модернизација постојећег возног парка (набавка нових локомотива, модернизација постојећих дизел-моторних возова, набавка возних средстава за међународни путнички саобраћај)

10.629.000.000

EUR

90.000.000

Укупно:

10.629.000.000

EUR

90.000.000

УКУПНО:

271.979.189.577

EUR

2.302.956.728

Б. Република Србија у 2023. години може одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 3.742.090.568.965 динара (USD 795.000.000 и EUR 30.898.648.806), и то са:

Ред.

број

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ
у оригиналној
валути

I.

Светском банком

1.

Пројекат управљања транзицијом рударског сектора за будући развој

8.185.170.000

USD

70.000.000

2.

Модернизација железничког сектора у Србији – друга фаза

7.600.515.000

USD

65.000.000

3.

Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане

5.302.690.000

EUR

44.900.000

4.

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа

10.440.040.000

EUR

88.400.000

5.

Развој тржишта капитала

3.507.930.000

USD

30.000.000

6.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста

18.708.960.000

USD

160.000.000

7.

Трећи зајам за здравство

8.769.825.000

USD

75.000.000

8.

Унапређење управљања јавним финансијама за пружање услуга и зелени раст

8.769.825.000

USD

75.000.000

9.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

18.708.960.000

USD

160.000.000

10.

Додатно финансирање Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији

2.338.620.000

USD

20.000.000

Укупно:

76.589.805.000 15.742.730.000

USD

EUR

655.000.000

133.300.000

II.

Еврoпском инвестиционом банком

1.

Рехабилитација регионалних и локалних путева

5.905.000.000

EUR

50.000.000

2.

Реконструкција четири Клиничка центра у Србији

17.715.000.000

EUR

150.000.000

3.

Развој дуалних тренинг центара

4.724.000.000

EUR

40.000.000

4.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш

129.910.000.000

EUR

1.100.000.000

5.

Финансијски уговор о обезбеђивању додатног финансирања за Пројекат развоја речне транспортне инфраструктуре

3.661.100.000

EUR

31.000.000

6.

Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији „Повезане школеˮ – Фаза III

590.500.000

EUR

5.000.000

7.

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш – Мердаре – деоница Белољин – Мердаре

21.258.000.000

EUR

180.000.000

8.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

10.038.500.000

EUR

85.000.000

9.

Регионални систем водоснабдевања Колубара – II фаза

2.774.890.001

EUR

23.496.105

10.

Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије – Фаза III

6.495.500.000

EUR

55.000.000

Укупно:

203.072.490.001

EUR

1.719.496.105

III.

Европском банком за обнову и развој

1.

Рехабилитација регионалних и локалних путева

5.905.000.000

EUR

50.000.000

2.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш

64.955.000.000

EUR

550.000.000

3.

Изградња бране са акумулацијом Памбуковица

5.905.000.000

EUR

50.000.000

4.

Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији – Фаза 1

3.543.000.000

EUR

30.000.000

5.

Енергетска санација стамбених и јавних објеката

5.905.000.000

EUR

50.000.000

6.

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш – Мердаре – деоница Белољин – Мердаре

21.258.000.000

EUR

180.000.000

7.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – додатна средства за фазу I и фазу II

2.125.800.000

EUR

18.000.000

8.

Проширење Научно-технолошких паркова

9.448.000.000

EUR

80.000.000

Укупно:

119.044.800.000

EUR

1.008.000.000

IV.

Банком за развој Савета Европе

1.

Програмски зајам – водоснабдевање и постројење за пречишћавање отпадних вода

35.430.000.000

EUR

300.000.000

2.

Изградња нове Универзитетске дечије клинике Тиршова 2

3.070.600.000

EUR

26.000.000

3.

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу и новог павиљона у Сремској Митровици

3.543.000.000

EUR

30.000.000

4.

Универзитетски спортски центар

2.362.000.000

EUR

20.000.000

5.

Зајам за подршку здравству

23.620.000.000

EUR

200.000.000

6.

Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Доситејевој улици у Краљеву

602.310.000

EUR

5.100.000

7.

Изградња и опремање новог затвора у Суботици

2.952.500.000

EUR

25.000.000

8.

Пројекат изградње БИО4 кампуса

35.430.000.000

EUR

300.000.000

Укупно:

107.010.410.000

EUR

906.100.000

V.

Немачком развојном банком (KfW)

1.

Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом, Фазе II и III

7.676.500.000

EUR

65.000.000

2.

Програм Зелени градови

8.267.000.000

EUR

70.000.000

3.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста

15.943.500.000

EUR

135.000.000

4.

Интервенција на изградњи и рехабилитацији канализационе мреже и главног колектора у јединицама локалне самоуправе

11.810.000.000

EUR

100.000.000

5.

Пројекат унапређења запошљавања „Good Jobs for Serbiaˮ

5.905.000.000

EUR

50.000.000

6.

Соларна енергија у системима даљинског грејања у Србији

4.724.000.000

EUR

40.000.000

7.

Обновљиви извори енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (компонента 2)

2.362.000.000

EUR

20.000.000

8.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

15.943.500.000

EUR

135.000.000

9.

Пројекат енергетске ефикасности – фаза III

5.905.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

78.536.500.000

EUR

665.000.000

VI.

Француском агенцијом за развој (АФД)

1.

ДПЛ Зајам за развојну политику зеленог раста

15.943.500.000

EUR

135.000.000

2.

Модернизација железничког сектора у Србији – друга фаза

7.600.515.000

USD

65.000.000

3.

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа

20.880.080.000

EUR

176.800.000

4.

Унапређење управљања јавним финансијама за пружање услуга и зелени раст

8.769.825.000

USD

75.000.000

5.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

15.943.500.000

EUR

135.000.000

Укупно:

16.370.340.000 52.767.080.000

USD

EUR

140.000.000

446.800.000

VII.

Страним владама и фондовима

1.

Реализација пројеката железничке инфраструктуре – друга фаза

88.575.000.000

EUR

750.000.000

2.

Развој система градске железнице – Пројекат Београдски дијаметри

153.530.000.000

EUR

1.300.000.000

3.

Република Француска – Трезор

3.1.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

9.448.000.000

EUR

80.000.000

3.2.

Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

2.875.530.923

EUR

24.348.272

4.

Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела

29.525.000.000

EUR

250.000.000

5.

Финансирање подршке буџету Републике Србије (укључујући, али не ограничавајући се на обезбеђивање средстава за финансирање потреба Републике Србије од националног значаја)

413.350.000.000

EUR

3.500.000.000

Укупно:

697.303.530.923

EUR

5.904.348.272

VIII.

Институционалним инвеститорима

1.

Обвезнице на међународном финансијском тржишту

354.300.000.000

EUR

3.000.000.000

Укупно:

354.300.000.000

EUR

3.000.000.000

IX.

Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама

1.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (Моравски коридор)

94.480.000.000

EUR

800.000.000

2.

Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона са приступним саобраћајницама

41.335.000.000

EUR

350.000.000

3.

Пројекат изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду

22.439.000.000

EUR

190.000.000

4.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

5.

Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца

17.715.000.000

EUR

150.000.000

6.

Пројекат изградње аутопута на деоници Крагујевац – Мрчајевци

35.430.000.000

EUR

300.000.000

7.

Пројекат изградње Шумадијског коридора

17.715.000.000

EUR

150.000.000

8.

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Бачки Брег – Кикинда

11.810.000.000

EUR

100.000.000

9.

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији („Чиста Србија”)

24.801.000.000

EUR

210.000.000

10.

Пројекат изградње депонија чврстог отпада

33.068.000.000

EUR

280.000.000

11.

Пројекат изградње аутопута, деоница Београд – Зрењанин – Нови Сад

83.851.000.000

EUR

710.000.000

12.

Пројекат изградње аутопута Београд -Јужни Јадран Е-763, деоница: Пожега – Бољаре

183.055.000.000

EUR

1.550.000.000

13.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш

70.860.000.000

EUR

600.000.000

14.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Пожега – Котроман

98.023.000.000

EUR

830.000.000

15.

Хибридна реверзибилна хидроелектрана „Ђердап 3ˮ

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

16.

Соларне електране инсталисане снаге 1GW на територији Републике Србије

94.480.000.000

EUR

800.000.000

17.

Ветроелектране 800MW–1GW

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

18.

Набавка 5 нових брзих возова

6.436.450.000

EUR

54.500.000

19.

Финансирање подршке буџету Републике Србије (укључујући, али не ограничавајући се на обезбеђивање средстава за финансирање потреба Републике Србије од националног значаја)

413.350.000.000

EUR

3.500.000.000

20.

Реконструкција и модернизација пруге Ваљево – Врбница – граница са Црном Гором

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

21.

Додатно финансирање Пројекта изградње аутопута Сремска Рача – Кузмин

11.219.500.000

EUR

95.000.000

22.

Изградња РХЕ Бистрица

70.860.000.000

EUR

600.000.000

23.

Ревитализација Власинских ХЕ

9.129.130.000

EUR

77.300.000

24.

Ревитализација ХЕ Бистрица

4.133.500.000

EUR

35.000.000

25.

Припрема и изградња центра за специјализоване изложбе

35.430.000.000

EUR

300.000.000

Укупно:

1.852.020.580.000

EUR

15.681.800.000

X.

Кинеским банкама

1.

Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток- Панчево) Сектор Ц

80.308.000.000

EUR

680.000.000

2.

Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава и приступним саобраћајницама

17.617.567.500

EUR

149.175.000

Укупно:

97.925.567.500

EUR

829.175.000

XI.

Пословним банкама

1.

Изградња саобраћајнице Рума – Шабац -Лозница

29.525.000.000

EUR

250.000.000

2.

Изградња брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац – Голубац

31.843.235.541

EUR

269.629.429

3.

Пројекти у области комунално-еколошког уређења, система пречишћавања отпадних вода и водоснабдевања, путне и речне инфраструктуре

10.038.500.000

EUR

85.000.000

Укупно:

71.406.735.541

EUR

604.629.429

USD

795.000.000

УКУПНО:

3.742.090.568.965

EUR

30.898.648.806

У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства финансија, уместо пројектних зајмова Република Србија може емитовати државне хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за финансирање пројеката до износа наведених у овом члану.

У случају да није могуће реализовати зајам са наведеним зајмодавцем и/или је могуће обезбедити боље услове финансирања код других зајмодаваца, могућа је промена зајмодавца за финансирање пројеката до износа планираног задуживања наведеног у овом члану.

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. август 2022. године, износило је 3.784.526.272.615 динара (32.244.793.522 EUR). Пројекције рата главнице индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. август 2022. године и осталих расположивих информација.

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Директне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника

22.525.086

2.643.737.855

Први датум отплате главнице

17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

2.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.2

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених

6.205.746

728.359.672

Први датум отплате главнице

2005.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

1.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.3

Стара девизна штедња – грађани

371.092.852

43.554.648.539

Први датум отплате главнице

31.05.2002.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

8.000.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.4

Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

25.200.979

2.957.803.612

Први датум отплате главнице

28.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

31.08.2023.

Рата главнице за 2023. год.

25.200.000 EUR

Каматна стопа

-

1.5

Обвезнице зајма за привредни развој

7.600.826

892.098.301

Први датум отплате главнице

31.08.2004.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.6

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима

1.334.037

156.574.000

Први датум отплате главнице

04.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2023. год.

0 RSD

Купонска стопа

5,25% – 6,25%

1.7

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима

13.845.600

1.625.038.688

Први датум отплате главнице

31.01.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Купонска стопа

2,50% – 4,00%

1.8

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима

7.914.889.828

928.959.538.250

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

319.265.820.000 RSD

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

- дванаестомесечни записи

3,90%

-двогодишње обвезнице

1,75%-2,75%

-трогодишње обвезнице

2,00%

-петогодишње обвезнице

4,00%-4,50%

-петипогодишње обвезнице

3,00%

-седмогодишње обвезнице

4,50%-5,75%

-десетогодишње обвезнице

-дванаестипогодишње обвезнице

5,875%-10,00%

4,50%

1.9

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима

2.417.370.000

283.723.332.582

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

485.365.000 EUR

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

-педесеттронедељна обвезница

2,40%

-двогодишње обвезнице

0,75%

-двоипогодишње обвезнице

0,85%

-петогодишње обвезнице

1,00%-2,25%

-седмогодишње обвезнице

2,50%

-десетогодишње обвезнице

3,25%-5,00%

-дванаестогодишње обвезнице

1,50%-2,00%

-петнаестогодишње обвезнице

3,50%-5,85%

-двадесетогодишње обвезнице

2,25%-3,50%

-двадесетпетогодишње обвезнице

2,30%

1.10

Државне обвезнице емитоване ради регулисања обавеза по основу обештећења за одузету имовину

69.445.330

8.150.701.135

Први датум отплате главнице

14.01.2023.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2023. год.

9.235.700 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.11

Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије

4.974.346

583.832.029

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

1.12

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године

1.832.738

215.105.847

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

1.13

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године

26.134.730

3.067.396.623

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума – Шабац – Лозница

96.180.746

11.288.599.547

Први датум отплате главнице

30.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

31.12.2029.

Рата главнице за 2023. год.

1.612.657.079 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 2,70%

1.15

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош граница са Мађaрском (Сегедин)

65.924.656

7.737.484.522

Први датум отплате главнице

15.04.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2028.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,85%

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума – Шабац – Лозница

21.717.346

2.548.934.543

Први датум отплате главнице

01.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2023. год.

0 RSD

Каматна стопа

6M BELIBOR + 2,00%

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ -УНУТРАШЊИ ДУГ

11.066.274.846

1.298.833.185.745

II. Директне обавезе – спољни дуг

IBRD

1.1

IBRD – Консолидациони зајам А

178.033.651

20.895.560.340

Први датум отплате главнице

15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.09.2031.

Рата главнице за 2023. год.

18.810.742 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2 = 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,81%

1.2

IBRD – Консолидациони зајам Б

338.318.757

39.707.998.868

Први датум отплате главнице

15.06.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2023. год.

35.746.203 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2= 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,79%

1.3

IBRD – Додатно финансирање Пројекта енергетске ефикасности за Србију

1.670.034

196.009.508

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.119.858 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.4

IBRD – Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”

1.692.064

198.595.168

Први датум отплате главнице

15.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2022.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,07%

1.5

IBRD – Пројекат „Регионални развој Бора”

905.613

106.290.529

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

607.850 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.6

IBRD – Додатно финансирање Пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање

4.351.777

510.761.968

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

2.920.067 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.7

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији

997.377

117.060.728

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

669.152 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.8

IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

20.346.700

2.388.063.682

Први датум отплате главнице

01.09.2017.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2029.

Рата главнице за 2023. год.

2.910.660 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.9

IBRD – Пројекат аутопут Коридор 10

161.332.323

18.935.348.857

Први датум отплате главнице

15.10.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2029.

Рата главнице за 2023. год.

23.078.617 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.10

IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

41.276.400

4.844.553.281

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2029.

Рата главнице за 2023. год.

5.904.720 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.11

IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија

43.791.470

5.139.743.515

Први датум отплате главнице

01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2029.

Рата главнице за 2023. год.

5.846.340 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.12

IBRD – Додатно финансирање пројекат здравства

2.955.998

346.941.389

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2026.

Рата главнице за 2023. год.

846.892 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.13

IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја

4.516.850

530.136.368

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

3.028.653 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.14

IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија

73.529.412

8.630.044.117

Први датум отплате главнице

15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2031.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,01%

1.15

IBRD – Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита

961.439

112.842.779

Први датум отплате главнице

15.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2023. год.

297.630 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.16

IBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

33.346.683

3.913.853.542

Први датум отплате главнице

15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2027.

Рата главнице за 2023. год.

6.067.365 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

1.17

IBRD – Пројекат хитне санације од поплава

219.524.502

25.765.283.450

Први датум отплате главнице

01.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.05.2044.

Рата главнице за 2023. год.

5.224.683 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.18

IBRD – Други Пројекат развоја здравства Србије

19.532.755

2.292.532.114

Први датум отплате главнице

01.08.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.02.2029.

Рата главнице за 2023. год.

3.048.336 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.19

IBRD – Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

88.300.000

10.363.647.380

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2034.

Рата главнице за 2023. год.

7.364.220 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.20

IBRD – Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

26.665.846

3.129.733.040

Први датум отплате главнице

15.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2029.

Рата главнице за 2023. год.

3.561.354 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.21

IBRD – Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

84.927.236

9.967.790.752

Први датум отплате главнице

01.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2040.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.22

IBRD – Програм модернизације и оптимизације јавне управе

50.709.204

5.951.668.281

Први датум отплате главнице

15.04.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2023. год.

4.833.864 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.23

IBRD – Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

89.800.000

10.539.700.280

Први датум отплате главнице

15.10.2031.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.24

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10

31.500.000

3.697.110.902

Први датум отплате главнице

01.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2031.

Рата главнице за 2023. год.

3.500.000 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,85%

1.25

IBRD – Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

182.600.000

21.431.506.360

Први датум отплате главнице

15.11.2036.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.26

IBRD – Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава

66.100.000

7.758.064.460

Први датум отплате главнице

01.06.2027.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.27

IBRD – Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре

61.326.923

7.197.855.095

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2037.

Рата главнице за 2023. год.

4.084.373 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.28

IBRD – Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања

21.697.972

2.546.660.572

Први датум отплате главнице

01.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2037.

Рата главнице за 2023. год.

1.469.118 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.29

IBRD – Додатно финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије

13.913.772

1.633.039.924

Први датум отплате главнице

01.08.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2032.

Рата главнице за 2023. год.

795.827 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.30

IBRD – Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву

31.416.241

3.687.280.254

Први датум отплате главнице

15.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2023. год.

3.141.624 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.31

IBRD – Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

160.600.000

18.849.397.160

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.32

IBRD – Пројекат унапређења услуга електронске управе

5.842.605

685.738.388

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.33

IBRD – Пројекат модернизације пореске администрације

4.713.250

553.187.554

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.34

IBRD – Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа

1.027.035

120.541.660

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2030.

Рата главнице за 2023. год.

120.930 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.35

IBRD – Пројекат за конкурентну пољопривреду

14.114.500

1.656.599.105

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2023. год.

2.902.990 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.36

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

8.477.837

995.031.915

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2023. год.

985.760 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.37

IBRD – Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији

9.226.324

1.082.880.763

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2023. год.

1.478.033 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.38

IBRD – Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID – 19”

40.367.267

4.737.849.585

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2023. год.

5.840.265 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.39

IBRD – Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа

10.195.500

1.196.631.561

Први датум отплате главнице

15.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2032.

Рата главнице за 2023. год.

566.870 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

1.40

IBRD – Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак

82.600.000

9.694.646.360

Први датум отплате главнице

15.06.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2035.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,63%

1.41

IBRD – Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа

1.127.500

132.333.097

Први датум отплате главнице

15.06.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2032.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

1

Укупно

2.234.332.817

262.240.514.651

IDA

2.1

IDA – Други кредит за структурно прилагођавање

7.817.728

917.555.758

Први датум отплате главнице

15.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2024.

Рата главнице за 2023. год.

3.010.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.2

IDA – Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора

3.811.467

447.346.537

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2023. год.

2.935.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.3

IDA – Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора

3.921.850

460.302.058

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2023. год.

3.020.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.4

IDA – Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа

500.694

58.765.698

Први датум отплате главнице

01.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

01.11.2022.

Рата главнице за 2023. год.

0 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.5

IDA – Пројекат промоције запошљавања

231.156

27.130.478

Први датум отплате главнице

15.10.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2023.

Рата главнице за 2023. год.

89.009 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.6

IDA – Пројекат здравства

954.019

111.971.868

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2023. год.

734.637 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.7

IDA – Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији

3.754.538

440.664.894

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.927.442 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.8

IDA – Пројекат енергетске ефикасности у Србији

2.745.525

322.238.382

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.409.451 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.9

IDA- Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији

5.280.390

619.751.974

Први датум отплате главнице

15.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2025.

Рата главнице за 2023. год.

1.626.455 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.10

IDA – Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије

6.239.457

732.316.277

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2025.

Рата главнице за 2023. год.

1.601.554 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.11

IDA – Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору

14.804.335

1.737.564.060

Први датум отплате главнице

15.02.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.800.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.12

IDA – Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији

7.142.198

838.269.817

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2023. год.

3.666.541 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.13

IDA – Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

3.667.624

430.463.930

Први датум отплате главнице

15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2027.

Рата главнице за 2023. год.

627.608 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2

Укупно

60.870.981

7.144.341.731

EIB

3.1

EIB – Обнова регионалних болница

12.588.036

1.477.440.136

Први датум отплате главнице

05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице

21.12.2026.

Рата главнице за 2023. год.

3.285.032 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.2

EIB – Пројекат обнове школа

9.359.375

1.098.496.724

Први датум отплате главнице

07.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

26.03.2029.

Рата главнице за 2023. год.

1.661.012 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.3

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа

802.131

94.144.997

Први датум отплате главнице

10.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2022.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

варијабилна по траншама

3.4

EIB – Општинска и регионална инфраструктура

33.088.647

3.883.568.202

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

27.04.2037.

Рата главнице за 2023. год.

3.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.5

EIB – Истраживање и развој у јавном сектору

143.205.357

16.807.812.287

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2042.

Рата главнице за 2023. год.

6.994.048 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.6

EIB – Пројекат модернизације школа

44.585.880

5.232.982.315

Први датум отплате главнице

18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

16.04.2046.

Рата главнице за 2023. год.

1.721.450 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.7

EIB – Kлинички центри/А

72.743.539

8.537.807.388

Први датум отплате главнице

06.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.03.2044.

Рата главнице за 2023. год.

3.340.041 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.8

EIB – Kлинички центри/Б

63.000.000

7.394.221.800

Први датум отплате главнице

22.03.2027.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2046.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.9

EIB – Kлинички центри/Ц

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

3.10

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа II/А, II/Б и II/Ц

2.955.777

346.915.354

Први датум отплате главнице

13.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

25.06.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.034.854 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.11

EIB – Коридор 10-Аутопут (Е80)-фаза I

252.405.329

29.624.460.082

Први датум отплате главнице

22.10.2018.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2048.

Рата главнице за 2023. год.

7.683.722 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.12

EIB – Коридор 10-Аутопут (E75)

306.982.516

36.030.108.117

Први датум отплате главнице

02.03.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.08.2048.

Рата главнице за 2023. год.

8.247.770 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.13

EIB – Унапређење објеката правосудних органа

13.842.146

1.624.633.302

Први датум отплате главнице

15.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.02.2042.

Рата главнице за 2023. год.

750.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.14

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А

46.477.056

5.454.946.946

Први датум отплате главнице

21.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

26.04.2028.

Рата главнице за 2023. год.

9.533.949 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.15

EIB – Рехабилитација и безбедност путева

62.722.944

7.361.704.097

Први датум отплате главнице

27.01.2020.

Последњи датум отплате главнице

25.01.2036.

Рата главнице за 2023. год.

2.411.255 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.16

EIB – Општинска и регионална инфраструктура Б

23.746.018

2.787.036.946

Први датум отплате главнице

25.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2039.

Рата главнице за 2023. год.

906.423 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.17

EIB – Унапређење објеката правосудних органа Б

14.270.967

1.674.963.373

Први датум отплате главнице

17.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2044.

Рата главнице за 2023. год.

200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.18

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б

95.194.792

11.172.879.447

Први датум отплате главнице

28.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

02.12.2032.

Рата главнице за 2023. год.

14.365.123 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.19

EIB – Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији

25.735.000

3.020.480.921

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2052.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.20

EIB – Железничка пруга Ниш – Димитровград

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

3.21

EIB – Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи Партнерство за локални развој

14.286.786

1.676.820.071

Први датум отплате главнице

20.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

21.05.2047.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.22

EIB – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре

12.000.000

1.408.423.200

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2039.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,328%

3.23

EIB – Аутопут Е-80 деоница Ниш -Мердаре фаза I

4.742.640

556.636.958

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2051.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,861%

3.24

EIB – Гасни интерконектор Ниш – Димитровград – Бугарска (граница)

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

3.25

EIB – COVID – 19 Подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације

86.084.977

10.103.673.261

Први датум отплате главнице

25.07.2023.

Последњи датум отплате главнице

25.01.2027.

Рата главнице за 2023. год.

10.760.622 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.26

EIB – Повезане школе у Србији

33.085.502

3.883.199.015

Први датум отплате главнице

15.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2032.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3

Укупно

1.373.905.415

161.253.354.939

EBRD

4.1

EBRD – Коридор X

54.029.304

6.341.343.725

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

28.103.466 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.2

EBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

55.830.048

6.552.694.520

Први датум отплате главнице

15.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2028.

Рата главнице за 2023. год.

9.678.549 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.3

EBRD – Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I

184.990

21.712.017

Први датум отплате главнице

25.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

25.10.2034.

Рата главнице за 2023. год.

15.416 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.4

EBRD – Изградња аутопута Е-80 Ниш – Мердаре, деоница Ниш -Плочник, фаза I

3.323.145

390.032.927

Први датум отплате главнице

25.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2035.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.5

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима

740.000

86.852.764

Први датум отплате главнице

22.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

22.06.2035.

Рата главнице за 2023. год.

30.833 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.6

EBRD – Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу

Први датум отплате главнице

25.10.2024.

9.403.646

1.103.692.766

Последњи датум отплате главнице

25.10.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.7

EBRD – Програм за отпoрност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II

Први датум отплате главнице

25.10.2025.

150.000

17.605.290

Последњи датум отплате главнице

25.04.2037.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.8

EBRD – Програм чврстог отпада у Србији

0

0

Први датум отплате главнице

25.04.2027.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.9

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима II

0

0

Први датум отплате главнице

22.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

22.06.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4

Укупно

123.661.133

14.513.934.009

CEB

5.1

CEB – Клизишта 1: Реконструкција и обнова стамбене и пратеће инфраструктуре погођене низом клизишта на територији једног броја општина централне Србије

1.626.000

190.841.344

Први датум отплате главнице

09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

27.01.2027.

Рата главнице за 2023. год.

945.200 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.2

CEB – Избеглице: Обезбеђење трајних стамбених јединица

446.383

52.391.356

Први датум отплате главнице

30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.09.2024.

Рата главнице за 2023. год.

148.794 EUR

Каматна стопа

2,50%

5.3

CEB – Клизишта 2: Радови на рехабилитацији последица клизишта насталих у пролеће 2006. године на територији Србије

2.370.000

278.163.582

Први датум отплате главнице

20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2024.

Рата главнице за 2023. год.

790.000 EUR

Каматна стопа

3,62%

5.4

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1

10.449.328

1.226.422.985

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

26.08.2026.

Рата главнице за 2023. год.

3.237.789 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.5

CEB – Образовање за социјалну инклузију

13.757.181

1.614.661.081

Први датум отплате главнице

05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

12.07.2033.

Рата главнице за 2023. год.

3.143.740 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.6

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2

47.584.615

5.584.939.693

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

28.12.2034.

Рата главнице за 2023. год.

6.170.940 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.7

CEB – Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву

14.987.312

1.759.039.840

Први датум отплате главнице

10.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

11.12.2032.

Рата главнице за 2023. год.

1.462.483 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.8

CEB – Санирање последица земљотреса у Краљеву

2.444.444

286.901.022

Први датум отплате главнице

02.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2030.

Рата главнице за 2023. год.

388.889 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.9

CEB – Зајам за Пројекат изградње затвора у Крагујевцу

15.066.667

1.768.353.575

Први датум отплате главнице

08.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

08.02.2034.

Рата главнице за 2023. год.

1.755.556 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.10

CEB – Пројекат рехабилитације јавних болница

153.939.394

18.067.651.152

Први датум отплате главнице

12.09.2020.

Последњи датум отплате главнице

14.10.2042.

Рата главнице за 2023. год.

14.530.303 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.11

CEB – Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду

19.500.000

2.288.687.700

Први датум отплате главнице

06.11.2021.

Последњи датум отплате главнице

28.06.2032.

Рата главнице за 2023. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.12

CEB – Енергетска ефикасност у зградама централне власти

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

5.13

CEB – Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода

11.228.710

1.317.898.014

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

05.10.2032.

Рата главнице за 2023. год.

450.871 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.14

CEB – Подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID – 19

195.000.000

22.886.877.000

Први датум отплате главнице

28.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

12.08.2037.

Рата главнице за 2023. год.

10.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.15

CEB – Инфраструктура у култури

5.000.000

586.843.000

Први датум отплате главнице

10.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

10.12.2031.

Рата главнице за 2023. год.

500.000 EUR

Каматна стопа

0,27%

5.16

CEB – Студентско становање

1.000.000

117.368.600

Први датум отплате главнице

11.03.2023.

Последњи датум отплате главнице

11.03.2032.

Рата главнице за 2023. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

0,91%

5.17

CEB – Универзитетска инфраструктура

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

5.18

CEB – Центар за обуку за дуално образовање

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

5

Укупно

494.400.034

58.027.039.944

Кредити Export – Import Bank of China

6.1

Export – Import Bank of China – Пројекат систем NUCTECH за инспекцију контејнера/возила

8.631.474

1.013.064.019

Први датум отплате главнице

21.03.2014.

Последњи датум отплате главнице

21.09.2025.

Рата главнице за 2023. год.

17.075.000 CNY

Каматна стопа

3,00%

6.2

Export – Import Bank of China – Пројекат мост Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама

103.914.301

12.196.276.044

Први датум отплате главнице

21.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2029.

Рата главнице за 2023. год.

16.055.556 USD

Каматна стопа

3,00%

6.3

Export – Import Bank of China -Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац – Љиг)

229.778.666

26.968.800.346

Први датум отплате главнице

21.07.2019.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2034.

Рата главнице за 2023. год.

20.066.667 USD

Каматна стопа

2,50%

6.4

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / I фаза

131.070.440

15.383.553.993

Први датум отплате главнице

21.07.2017.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2027.

Рата главнице за 2023. год.

29.252.003 USD

Каматна стопа

3,00%

6.5

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / II фаза

318.780.479

37.414.818.496

Први датум отплате главнице

21.07.2022.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2035.

Рата главнице за 2023. год.

27.748.128 USD

Каматна стопа

2,50%

6.6

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин – Обреновац)

191.176.240

22.438.087.662

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2023. год.

13.241.259 USD

Каматна стопа

2,50%

6.7

Export – Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова

265.715.619

31.186.670.191

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2023. год.

19.614.901 USD

Каматна стопа

2,00%

6.8

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)**

186.052.986

21.836.778.488

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2038.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

- 0,07%

6.9

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина – Пожега

240.911.010

28.275.387.978

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2023. год.

0 USD

Каматна стопа

3,00%

6.10

Export – Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

246.039.207

28.877.277.320

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2023. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

6.11

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд

32.937.160

3.865.788.357

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2026.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,70%

6.12

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње државног пута 1б реда бр. 27 Лозница – Ваљево -Лазаревац, деоница Иверак -Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Пожега)

65.201.154

7.652.568.187

Први датум отплате главнице

15.05.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,35%

6.13

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума (,,Фрушкогорски коридорˮ)

121.155.976

14.219.907.334

Први датум отплате главнице

15.11.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2030.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,00%

6

Укупно

2.141.364.712

251.328.978.415

Кредити страних влада

7.1

Oстале стране владе – Репрограмиране обавезе – Кувајт**

186.012.891

21.832.072.575

Први датум отплате главнице

21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

21.07.2034.

Рата главнице за 2023. год.

15.501.074 EUR

Каматна стопа

0,393%

7.2

Влада Републике Француске – NATIXIS

10.975.000

1.288.120.385

Први датум отплате главнице

30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2054.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,20%

7.3

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ

44.471.474

5.219.554.655

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

7.4

Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 2

37.339.448

4.382.478.750

Први датум отплате главнице

15.03.2015.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

37.500.000 USD

Каматна стопа

3,50%

7.5

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

759.705.913

89.165.619.399

Први датум отплате главнице

30.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2035.

Рата главнице за 2023. год.

79.315.710 USD

Каматна стопа

4,10%

7.6

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

67.418.720

7.912.840.754

Први датум отплате главнице

30.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2030.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,00%

7.7

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати)

995.718.616

116.866.100.000

Први датум отплате главнице

14.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.08.2024.

Рата главнице за 2023. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

7.8

Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку**

713.159.013

83.702.474.973

Први датум отплате главнице

05.10.2021.

Последњи датум отплате главнице

05.04.2026.

Рата главнице за 2023. год.

178.289.753 EUR

Каматна стопа

0,96%

7.9

Фонд за развој Абу Дабија – Развој система за наводњавање I фаза

29.982.890

3.519.049.812

Први датум отплате главнице

01.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2033.

Рата главнице за 2023. год.

23.752.000 AED

Каматна стопа

2,50% + 0,50% административни трошкови

7

Укупно

2.844.783.965

333.888.311.303

Остали страни кредитори

8.1

Париски клуб

695.089.814

81.581.718.299

Први датум отплате главнице

22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице

22.03.2041.

Рата главнице за 2023. год.

83.480.518 EUR

74.441.401 USD

825.299 GBP

17.510.819 CHF

1.115.212.452 JPY

9.104.823 DKK

5.746.074 SEK

9.205.550 NOK

Каматна стопа

различита за сваку

земљу чланицу

Париског клуба

8.2

KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза IV

7.909.438

928.319.722

Први датум отплате главнице

30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2023.

Рата главнице за 2023. год.

5.273.292 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.3

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији I – фаза 2

5.288.111

620.658.202

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

2.117.613 EUR

Каматна стопа

6,17%

8.4

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији II – фаза 2

6.298.870

739.289.591

Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2023. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

3,49%

8.5

KfW – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III

25.635.428

3.008.794.242

Први датум отплате главнице

30.06.2016.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2027.

Рата главнице за 2023. год.

4.667.333 EUR

Каматна стопа

2,00%

8.6

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима

0

0

Први датум отплате главнице

30.12.2017.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

2,10%

8.7

KfW – Програм подстицања обновљиве енергије – Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

7.880.226

924.891.114

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2032.

Рата главнице за 2023. год.

1.904.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.8

KfW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V

9.489.240

1.113.738.765

Први датум отплате главнице

30.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.05.2032.

Рата главнице за 2023. год.

1.618.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.9

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене – фаза II

4.000.000

469.474.400

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.10

KfW – Пројекат Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,40%

8.11

KfW – Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V”

52.500

6.161.852

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.12

КfW – Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом – Фаза Iˮ

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.13

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

504.348.564

59.194.684.925

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

8.14

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

733.463.890

86.085.629.920

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

8.15

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. и DENİZBANK A. S. – Нови Пазар – Тутин; Сремска Рача – Кузмин, и мост преко реке Саве

136.295.128

15.996.768.321

Први датум отплате главнице

31.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

17.08.2032.

Рата главнице за 2023. год.

12.900.047 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.16

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор)UKEF гаранција

300.079.901

35.219.957.849

Први датум отплате главнице

16.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

16.06.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

8.17

Француска агенција за развој – Пројекат модернизације железничког сектора, фаза 1

1.000.000

117.368.600

Први датум отплате главнице

15.12.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2031.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,25%

8.18

Француска агенција за развој – Реализација програма урбане средине отпорне на климатске промене

50.000.000

5.868.430.000

Први датум отплате главнице

15.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2033.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,13%

8.19

Француска агенција за развој – Програм чврстог отпада у Србији

0

0

Први датум отплате главнице

25.04.2028.

Последњи датум отплате главнице

25.10.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

8.20

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате -Прељина (Моравски коридор)MIGA гаранција

107.272.314

12.590.401.318

Први датум отплате главнице

10.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

10.11.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

8.21

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA – Прва фаза Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,75%

8.22

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH – Пројекат изградње канализационе инфраструктуре у Варварину, Мионици, Крупњу, Лајковцу, Бањи Врујци, Сврљигу, Кладову, Лазаревцу, Великим Црљенима, Обреновцу и Врању у Републици Србији

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

8.23

Еуробонд 2029

1.550.000.000

181.921.330.000

Први датум отплате главнице

26.06.2029.

Последњи датум отплате главнице

26.06.2029.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,50%

8.24

Еуробонд 2027

2.000.000.000

234.737.200.000

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2027.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,125%

8.25

Еуробонд 2030**

1.016.432.323

119.297.238.694

Први датум отплате главнице

1.12.2030.

Последњи датум отплате главнице

1.12.2030.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,066%

8.26

Еуробонд 2033

1.000.000.000

117.368.600.000

Први датум отплате главнице

03.03.2033.

Последњи датум отплате главнице

03.03.2033.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,65%

8.27

Еуробонд 2036

750.000.000

88.026.450.000

Први датум отплате главнице

23.09.2036.

Последњи датум отплате главнице

23.09.2036.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,05%

8.28

Еуробонд 2028

1.000.000.000

117.368.600.000

Први датум отплате главнице

23.09.2028.

Последњи датум отплате главнице

23.09.2028.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,00%

8.29

Дугорочне државне хартије од вредности (NSV Notes)

340.000.000

39.905.324.000

Први датум отплате главнице

23.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2026.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

-трогодишње NSV Notes

6M EURIBOR + 3,75%

-четворогодишње NSV Notes

6M EURIBOR + 3,95%

8

Укупно

10.250.535.747

1.203.091.029.814

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

19.523.854.804

2.291.487.504.806

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)

30.590.129.650

3.590.320.690.551

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

2.678.750

314.401.137

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.2

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.571.250

419.152.613

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.3

Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

6.250.000

733.553.750

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.4

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

6.250.000

733.553.750

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.5

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

2.678.750

314.401.137

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.6

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.571.250

419.152.613

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.7

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

18.750.000

2.200.661.250

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.8

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Кредит за изградњу разводног

гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)

10.000.000

1.173.685.998

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2023.

Рата главнице за 2023. год.

6.666.667 EUR

Каматна стопа

1,45%

1.9

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

20.625.000

2.420.727.375

Први датум отплате главнице

10.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2025.

Рата главнице за 2023. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,38%

1.10

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

20.625.000

2.420.727.375

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2023. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

6.874.986

806.907.429

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2023. год.

2.499.995 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,75%

1.12

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

16.000.000

1.877.897.600

Први датум отплате главнице

09.01.2023.

Последњи датум отплате главнице

09.10.2025.

Рата главнице за 2023. год.

5.333.333 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,39%

1.13

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

4.000.000

469.474.400

Први датум отплате главнице

30.03.2023.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2025.

Рата главнице за 2023. год.

1.333.333 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,45%

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – „ЈАТ Техника” д.о.о. – Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2

1.600.000

187.789.760

Први датум отплате главнице

20.01.2017.

Последњи датум отплате главнице

20.07.2023.

Рата главнице за 2023. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

1М EURIBOR + 3,35%

1.15

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Скијалишта Србијеˮ – Изградња жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) – Мали Караман на Копаонику, са пратећим садржајима

27.214.263

3.194.100.000

Први датум отплате главнице

10.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

10.03.2027.

Рата главнице за 2023. год.

638.820.000 RSD

Каматна стопа

1M BELIBOR + 1,80%

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Гасификација Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд – Ваљево – Лозница

75.000.000

8.802.645.000

Први датум отплате главнице

21.09.2023.

Последњи датум отплате главнице

21.06.2029.

Рата главнице за 2023. год.

6.250.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,85%

1.17

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Финансирање разводног гасовода Лесковац – Врање

28.000.000

3.286.320.800

Први датум отплате главнице

19.10.2023.

Последњи датум отплате главнице

19.07.2029.

Рата главнице за 2023. год.

1.166.667 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,78%

1.18

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Гасификација Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин – Бољевац – Рготина – Неготин – Прахово

66.000.000

7.746.327.600

Први датум отплате главнице

20.01.2024.

Последњи датум отплате главнице

20.10.2029.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,78%

1.19

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

10.000.000

1.173.686.000

Први датум отплате главнице

14.04.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.01.2030.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.20

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,57%

1.21

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

Први датум отплате главнице

14.04.2024.

10.000.000

1.173.686.000

Последњи датум отплате главнице

14.01.2030.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,53%

1.22

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

30.000.000

3.521.058.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

17.142.857 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,77%

1.23

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

30.000.000

3.521.058.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

10.909.091 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,80%

1.24

Naša AIK Banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

10.000.000

1.173.686.000

Први датум отплате главнице

07.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

07.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

5.714.286 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,80%

1.25

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

20.000.000

2.347.372.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

11.428.571 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,71%

1.26

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

10.000.000

1.173.686.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,69%

1.27

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

40.000.000

4.694.744.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

14.545.455 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,82%

1.28

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.29

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,35%

1.30

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.31

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,45%

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ-УНУТРАШЊИ ДУГ

519.689.249

60.995.199.587

II Индиректне обавезе – спољни дуг

1.1

EBRD – ЈП „Путеви Србије” -Обилазница око Београда

7.457.913

875.324.796

Први датум отплате главнице

17.01.2012.

Последњи датум отплате главнице

17.07.2023.

Рата главнице за 2023. год.

7.457.913 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.2

EBRD – АД „Железнице Србије” -Возна средства – вишеделне електромоторне гарнитуре

21.449.339

2.517.478.921

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

10.724.670 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.3

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за мале хидроелектране

9.418.775

1.105.468.485

Први датум отплате главнице

30.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.10.2023.

Рата главнице за 2023. год.

6.847.671 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.4

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације

10.740.234

1.260.566.281

Први датум отплате главнице*

10.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2023. год.

3.580.078 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.5

EBRD – АД „Србија Карго” – Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива

31.432.850

3.689.229.654

Први датум отплате главнице*

12.11.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2023. год.

10.477.617 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.6

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за Колубару

5.179.466

607.906.617

Први датум отплате главнице

02.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.01.2023.

Рата главнице за 2023. год.

5.179.466 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.7

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X

45.044.528

5.286.813.150

Први датум отплате главнице*

10.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2023. год.

11.300.567 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.8

EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура

1.761.690

206.767.051

Први датум отплате главнице*

10.08.2018.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2023. год.

440.422 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.9

EBRD – Град Суботица – Пројекат унапређења водних система у Суботици

3.370.770

395.622.529

Први датум отплате главнице

27.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2024.

Рата главнице за 2023. год.

1.685.385 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.10

EBRD – ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал

4.460.764

523.553.642

Први датум отплате главнице

05.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

05.06.2024.

Рата главнице за 2023. год.

2.230.382 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат реструктурирања ЕПС-а

118.518.518

13.910.352.589

Први датум отплате главнице

15.06.2017.

Последњи датум отплате главнице

17.06.2030.

Рата главнице за 2023. год.

14.814.815 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.12

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза I

26.478.529

3.107.747.894

Први датум отплате главнице

17.05.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2032.

Рата главнице за 2023. год.

2.521.765 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.13

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза II

9.398.618

1.103.102.597

Први датум отплате главнице

16.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2023. год.

985.843 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – АД „Србија Воз” – Набавка возних средстава

57.160.000

6.708.789.172

Први датум отплате главнице

15.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2023. год.

2.598.182 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – Електродистрибуција Србије д.о.о. – Паметна бројила

400.000

46.947.440

Први датум отплате главнице

10.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1

Укупно

352.271.994

41.345.670.818

EIB

2.1

EIB – АД „Железнице Србије” – Обнова железничке инфраструктуре

4.613.978

541.536.181

Први датум отплате главнице

13.12.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.07.2025.

Рата главнице за 2023. год.

1.533.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.2

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева

17.246.667

2.024.217.110

Први датум отплате главнице

15.02.2009.

Последњи датум отплате главнице

17.08.2026.

Рата главнице за 2023. год.

6.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.3

EIB – АД „Електромрежа Србије” -Реконструкција енергетског система

8.301.244

974.305.408

Први датум отплате главнице

10.11.2011.

Последњи датум отплате главнице

10.11.2028.

Рата главнице за 2023. год.

1.684.807 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.4

EIB – Град Београд – Пројекат обнове Града Београда

36.563.076

4.291.357.027

Први датум отплате главнице

10.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

10.09.2032.

Рата главнице за 2023. год.

5.767.587 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.5

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја

789.247

92.632.868

Први датум отплате главнице

05.07.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2023.

Рата главнице за 2023. год.

466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.6

EIB – ЈП „Електропривреда Србије” – Уређаји за енергетски систем

5.893.333

691.692.213

Први датум отплате главнице

25.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2027.

Рата главнице за 2023. год.

1.466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.7

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б

75.771.111

8.893.149.228

Први датум отплате главнице

15.02.2011.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2038.

Рата главнице за 2023. год.

6.720.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.8

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања

10.315.802

1.210.751.249

Први датум отплате главнице

21.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

22.08.2033.

Рата главнице за 2023. год.

944.400 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.09

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II

48.785.658

5.725.904.415

Први датум отплате главнице

18.06.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2037.

Рата главнице за 2023. год.

4.999.350 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.10

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела

17.766.667

2.085.248.794

Први датум отплате главнице

17.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

17.02.2031.

Рата главнице за 2023. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.11

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б2

18.800.000

2.206.529.680

Први датум отплате главнице

16.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2033.

Рата главнице за 2023. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.12

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

51.775.000

6.076.759.265

Први датум отплате главнице

16.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

16.08.2044.

Рата главнице за 2023. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.13

EIB – АД „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже

15.808.390

1.855.408.657

Први датум отплате главнице

15.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

17.04.2034.

Рата главнице за 2023. год.

1.463.075 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.14

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б

36.222.222

4.251.351.514

Први датум отплате главнице

16.02.2019.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2043.

Рата главнице за 2023. год.

1.388.889 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.15

EIB – Град Београд – Мост на Сави А

49.021.191

5.753.548.504

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2037.

Рата главнице за 2023. год.

3.414.634 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.16

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б

70.054.608

8.222.211.212

Први датум отплате главнице

17.04.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2042.

Рата главнице за 2023. год.

4.278.522 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2

Укупно

467.728.194

54.896.603.325

KfW

3.1

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит

322.734

37.878.858

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2022.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,00%

3.2

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник

25.468.170

2.989.163.412

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2025.

Рата главнице за 2023. год.

10.000.000 EUR

Каматна стопа

KfW стопа – 0,50%

3.3

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара

24.999.933

2.934.207.141

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2023. год.

10.000.004 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 1,15%

3.4

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему

10.953.841

1.285.637.034

Први датум отплате главнице

30.12.2020.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2031.

Рата главнице за 2023. год.

1.477.025 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.5

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат обновљиви извори енергије – Ветропарк Костолац

26.495.720

3.109.765.515

Први датум отплате главнице

30.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2034.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,85%

3.6

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2023. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,45%

3

Укупно

88.240.398

10.356.651.960

ЕУРОФИМА

4.1

Еурофима 2771 – AД „Железнице Србије”

15.404.547

1.808.010.153

Први датум отплате главнице

11.08.2020.

Последњи датум отплате главнице

07.10.2022.

Рата главнице за 2023. год.

0 CHF

Каматна стопа

фиксна по траншама

4

Укупно

15.404.547

1.808.010.153

Остали кредитори

5.1

Влада Пољске – ЈП „Електропривреда Србије” – Обнова електропривреде Србије

1.347.729

158.181.014

Први датум отплате главнице

15.12.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2024.

Рата главнице за 2023. год.

762.709 USD

Каматна стопа

0,75%

5.2

IDA-4090-YF – JП „Електропривреда Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

4.596.687

539.506.727

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

1.179.885 SDR

Каматна стопа

0,75 % трошкови сервисирања

5.3

IDA-4090-YF – АД „Електромрежа Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

575.213

67.511.931

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2023. год.

147.647 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

5.4

Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир

9.747.847

1.144.091.133

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2023. год.

-

Каматна стопа

-

5.5

JICA – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”

154.521.250

18.135.942.751

Први датум отплате главнице

20.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2026.

Рата главнице за 2023. год.

6.129.172.288 JPY

Каматна стопа

0,60% и 0,01%

5.6

Кувајтски фонд за арапски економски развој – AД „Железнице Србије” – Пројекат железничка станица Београд центар

20.540.764

2.410.840.665

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2023. год.

714.000 KWD

Каматна стопа

3,00 % + 0,50% административни трошкови

5.7

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana – ЈП „Србијагас”

20.000.000

2.347.372.000

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2023. год.

11.428.571 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,71%

5

Укупно

211.329.490

24.803.446.221

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

1.134.974.623

133.210.382.477

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)

1.654.663.872

194.205.582.064

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

11.585.964.095

1.359.828.385.332

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

20.658.829.427

2.424.697.887.283

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА

32.244.793.522

3.784.526.272.615

* Према Уговору о новацији

** После реализоване swap трансакције приказано у EUR”.

Члан 4.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2023. години утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

ИПА година

Назив пројекта

Назив корисника

суфинансирање/ предфинансирање

Средства Европске уније

ИПА 2010 прва компонента

ИПА 2010 – Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

672.000

 

ИПА 2010 прва компонента укупно

 

 

672.000

 

ИПА 2013

ИПА 2013 – Сектор саобраћаја

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

93.843.000

38.109.000

ИПА 2013 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

13.056.000

130.573.000

ИПА 2013 – Друштвени развој

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.656.000

9.380.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

2.454.000

22.078.000

ИПА 2013 – Друштвени развој 2

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

2.384.000

21.456.000

ИПА 2013 укупно

 

 

113.393.000

221.596.000

ИПА 2014

ИПА 2014 – Сектор унутрашњих послова

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

18.000.000

ИПА 2014 – Реформа јавне управе

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

32.347.000

ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

3.843.000

34.580.000

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

2.639.000

23.747.000

ИПА 2014 – Сектор целоживотног учења

МИНИСТАРСТВО СПОРТА

632.000

3.992.000

ИПА 2014 – Помоћ приступању ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

11.260.000

113.000.000

ИПА 2014 укупно

 

 

18.374.000

225.666.000

ИПА прекогранична сарадња

ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

16.222.000

17.650.000

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

23.471.000

22.550.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

15.281.000

7.250.000

ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

13.390.000

14.260.000

Транснационални програм Дунав – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

19.062.000

9.120.000

Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

19.040.000

7.620.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска– Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

0

10.070.000

Транснационални програм Дунав 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.000.000

 

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

6.607.000

43.510.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија–Македонија – техничка помоћ 2016–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1.021.000

10.352.000

ИПА прекогранична сарадња – Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

15.110.000

10.560.000

ИПА – Сигурније прекогранично подручје кроз унапређено реаговање у ванредним ситуацијама и заједничке обуке

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

24.126.000

58.140.000

ИПА Сигурнија клима у румунско-српском прекограничном подручју

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

4.222.000

46.774.000

ИПА прекогранична сарадња – Припрема становништва за акције у случају катастрофе и побољшање капацитета стучних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

29.844.000

45.901.000

ИПА 2017 – Изградња гасног интерконектора Србија–Бугарска

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

2.220.780.000

3.003.024.000

Програм „Intereg” IPA Румунија – Србија 2021–2027

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

21.000.000

 

ИПА прекогранична сарадња укупно

 

 

2.435.176.000

3.306.781.000

ИПА чланарине

ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

1.000

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

87.000.000

 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

3.000.000.000

 

ПОРЕСКА УПРАВА

11.000.000

10.000.000

УПРАВА ЦАРИНА

12.000.000

15.990.000

ИПА чланарине укупно

 

 

3.110.001.000

25.990.000

ИПА 2015

ИПА 2015 Саобраћај

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.339.582.000

3.876.039.000

ИПА 2015 укупно

 

 

1.339.582.000

3.876.039.000

ИПА 2016

ИПА 2016 – Подршка у форми твининг пројекта

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

 

20.888.000

ИПА 2016 – неалоцирана средства

УПРАВА ЗА ШУМЕ

 

12.000.000

ИПА 2016 укупно

 

 

 

32.888.000

ИПА 2017

ИПА 2017 – Сектор заштите животне средине

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

349.807.000

745.541.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

820.874.000

616.721.000

ИПА 2017 – Подршка европским интеграцијама

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

 

72.000.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

116.729.000

ИПА 2017 – Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана средства)

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

56.844.000

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 

35.572.000

ИПА 2017 укупно

 

 

1.170.681.000

1.643.407.000

ИПА 2018

ИПА 2018 – Национални програм

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

523.000.000

609.298.000

ИПА 2018 – Конкурентност

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

154.966.000

464.897.000

ИПА 2018 – Сектор заштите животне средине

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

808.950.000

2.226.917.000

ИПА 2018 – Подршка унапређењу капацитета релевантних институција у „SoHo” систему

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

81.277.000

182.074.000

ИПА 2018 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

6.553.000

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

117.900.000

ИПА 2018 – Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

3.000.000

54.675.000

ИПА 2018 укупно

 

 

1.571.193.000

3.662.314.000

ИПА 2019

Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

13.512.000

57.048.000

ИПА 2019 – Конкурентност и иновације

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

323.226.000

517.162.000

ИПА 2019 укупно

 

 

336.738.000

574.210.000

ИПА 2020

ИПА 2020 – Подршка спровођењу мера активне политике запошљавања

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

87.750.000

270.000.000

ИПА 2020 – Модернизација система социјалне заштите

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

537.750.000

ИПА 2020 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

34.591.000

58.804.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

85.793.000

УПРАВА ЦАРИНА

14.400.000

249.600.000

ИПА 2020 – Образовање, запошљавање и социјалне политике

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

21.600.000

122.400.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

114.000.000

ИПА 2020 – Животна средина и клима

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

730.560.000

ИПА 2020 II део – Подршка ЕУ интеграцијама – Неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

78.192.000

ИПА 2020 – Подршка ЕУ интеграцијама-неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

38.400.000

ИПА 2020 – I део Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

 

93.600.000

ИПА 2020 укупно

 

 

158.341.000

2.379.099.000

укупно

 

 

10.254.151.000

15.947.990.000

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Раздео

Глава

Назив организације

Програм

Пројекат

Назив пројекта

2023

2024

2025

15

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1407

5007

Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком возила различите намене

1.613.619.000

1.299.994.000

4.805.000

5008

Подизање капацитета СВС-а кроз стварање услова за адекватан смештај, изградњом нових објеката као и реконструкцијом, санацијом и адаптацијом постојећих у периоду од 2022. до 2024. године

569.000.000

275.000.000

 

1408

5008

Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова – фаза II

50.000.000

70.000.000

 

5010

Изградња центра за информациону безбедност

320.000.000

 

 

5011

Набавка наоружања, оружне опреме, техничке, комуникационе и заштитне опреме за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

200.000.000

500.000.000

 

5012

Изградња, реконструкција и санација објеката ради унапређења капацитета за реализацију обука у наставном центру „Макишˮ

800.000.000

640.000.000

 

5013

Надоградња и проширење система IP телефоније у Министарству унутрашњих послова

100.000.000

232.000.000

 

5014

Проширење система еЛТЕ у Републици Србији

705.000.000

795.000.000

 

5015

Јачање информатичко-комуникационих и аналитичких капацитета Управе криминалистичке полиције

425.000.000

425.070.000

 

5016

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице Министарства унутрашњих послова – фаза II

300.000.000

1.200.000.000

 

5017

Унапређење информационе безбедности и Дата центра МУП

145.000.000

145.000.000

 

5019

Унапређење капацитета за реализацију обука у Центру за полицијску обуку

150.000.000

399.511.000

 

1409

5014

Набавка опреме за потребе организационих јединица Дирекције полиције

534.230.000

 

 

5016

Изградња, реконструкција и адаптација објеката организационих јединица Дирекције полиције

467.080.000

 

 

5018

Изградња, реконструкција и проширење комплекса Хеликоптерске јединице

855.600.000

 

 

5019

Набавка, ремонт и модернизација возила за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

668.878.000

250.000.000

 

5020

Опремање и реконструкција објеката Сектора унутрашње контроле у циљу подизања капацитета за превенцију и сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова

40.000.000

30.000.000

 

5021

Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

415.000.000

200.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

8.358.407.000

6.461.575.000

4.805.000

16

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

0702

5073

Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

7.691.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

2301

5014

Регистар запослених

1.269.754.000

1.161.000.000

 

5015

Интегрисани комуникациони систем

69.000.000

 

 

5016

Информациони систем – ПИМИС

123.000.000

 

 

5017

Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника

2.612.151.000

58.000.000

 

5018

Документ менаџмент систем

18.000.000

18.000.000

 

5020

Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање

372.000.000

365.000.000

 

5021

Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија

839.100.000

 

 

5022

Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

98.500.000

 

 

5028

Информациони систем Е – акцизе

840.000.000

420.000.000

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

13.932.505.000

9.022.000.000

7.000.000.000

16.1

УПРАВА ЦАРИНА

2303

5001

Изградња граничног прелаза Гостун

3.000.000

 

 

5008

Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина

168.200.000

 

 

5013

Обезбеђење развоја јединственог информационог система царинске службе

40.000.000

69.600.000

 

УПРАВА ЦАРИНА

211.200.000

69.600.000

 

16.3

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

2301

5002

Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања

353.002.000

379.500.000

 

5005

Унапређење аутоматизације пословних процеса

192.001.000

68.000.000

 

5008

Резервна и „бекап” локација

222.902.000

90.000.000

 

5019

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство

437.000.000

437.000.000

 

5023

Систем јавних финансија – ЈАФИН

586.800.000

 

 

5025

Платформа за сервисно оријентисану архитектуру – СОА

14.000.000

 

 

5026

Обједињени рачуноводствени информациони систем корисника буџетских средстава – ОРИС

72.000.000

 

 

5027

Портал за администрацију корисничких налога (IAM&SSO)

24.000.000

24.000.000

 

5029

Заштита система од сајбер напада

40.000.000

52.000.000

52.000.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

1.941.705.000

1.050.500.000

52.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

16.085.410.000

10.142.100.000

7.052.000.000

17

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

0301

5001

Реконструкција фасаде објекта МСП

55.132.000

55.132.000

55.132.000

17.1

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

0302

5004

Прибављање објеката у својину Републике Србије за потребе ДКП-а

200.424.000

200.424.000

200.424.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

255.556.000

255.556.000

255.556.000

19

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

1703

5007

Возила и опрема

1.800.000.000

 

 

5008

Опремање НВО по трипартитном споразуму

6.662.229.000

4.295.443.000

1.173.300.000

5009

Транспортна и војнополицијска средства Војске Србије

390.000.000

490.000.000

 

5010

Опремање ВМА медицинском опремом

690.000.000

700.000.000

 

5011

Изградња, реконструкција и капитално одржавање објеката за смештај НВО и особља МО и ВС

700.000.000

800.000.000

 

5012

Информатичка и телекомуникациона опрема МО и ВС

500.000.000

500.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

10.742.229.000

6.785.443.000

1.173.300.000

20

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0608

5001

Партнерство за локални развој

384.884.000

77.323.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

384.884.000

77.323.000

 

22

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

0702

5008

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума

10.633.000.000

9.900.000.000

3.300.000.000

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу

25.000.000

 

 

5013

Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику

3.000.000

 

 

5015

Пројекат мађарско – српске железнице

25.036.497.000

28.171.674.000

15.027.427.000

5017

Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ

28.161.000

 

 

5019

Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)

11.200.000.000

2.800.000.000

 

5023

Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја

1.014.240.000

1.074.148.000

583.280.000

5027

Реконструкција железничке пруге Ниш – Димитровград

4.400.000.000

10.600.000.000

2.456.947.000

5029

Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија – Братунац

120.000.000

 

 

5030

Реконструкција моста на граничном прелазу – Каракај (Зворник)

5.000.000

 

 

5032

Реконструкција моста на граничном прелазу – Шепак

5.000.000

 

 

5033

Реконструкција моста на граничном прелазу – Скелани (Бајина Башта)

15.000.000

 

 

5034

Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега

19.384.000.000

21.336.000.000

 

5035

Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина

50.617.534.000

42.385.088.000

20.030.963.000

5038

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1”

2.360.000

 

 

5039

Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

88.339.000

198.240.000

131.028.000

5040

Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије

413.826.000

 

 

5042

Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата

1.284.233.000

1.284.233.000

357.933.000

5043

Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево

8.973.200.000

9.289.214.000

2.933.608.000

5045

Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница

13.352.000.000

16.759.000.000

7.474.000.000

5046

Реализација пројеката железничке инфраструктуре

1.000.000

1.052.700.000

1.127.926.000

5048

Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин

3.200.000.000

 

 

5050

Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник

3.478.183.000

4.016.148.000

2.676.264.000

5051

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави

292.994.000

434.830.000

173.696.000

5052

Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди

400.000.000

120.000.000

 

5054

Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја

49.968.000

2.147.600.000

2.631.400.000

5055

Изградња нове Луке у Београду

151.735.000

2.442.600.000

4.265.700.000

5056

Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

1.259.058.000

2.155.860.000

2.155.860.000

5057

Проширење капацитета Луке Богојево

1.947.000.000

1.947.000.000

1.185.900.000

5058

Проширење капацитета Луке Прахово

1.504.500.000

1.504.500.000

 

5059

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2”

1.989.506.000

1.047.521.000

20.468.000

5061

Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош

1.455.000.000

20.000.000

 

5062

Изградња аутопута, деоница: Београд – Зрењанин

1.000.000

1.000.000

4.200.000.000

5064

Изградња новог моста преко реке Саве у Београду

4.475.000.000

2.600.000.000

2.600.000.000

5066

Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак-Лајковац

5.430.000.000

 

 

5067

Изградња моста – обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама

1.800.000.000

3.270.000.000

 

5069

Пројекат изградње обилазница и тунела

2.490.000.000

12.552.744.000

5.666.392.000

5070

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији

13.310.233.000

18.880.348.000

17.175.159.000

5071

Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда

6.951.000

1.698.000

8.283.000

5074

Изградња северне обилазнице око Крагујевца

1.000.000

4.000.000.000

 

5076

Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац – Голубац

9.360.000.000

9.519.000.000

10.225.000.000

5077

Изградња центра за обуку чланова посаде бродова

475.941.000

978.515.000

978.515.000

5078

Модернизација железничког сектора у Србији

540.075.000

1.294.901.000

992.967.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

200.219.534.000

213.784.562.000

108.378.716.000

23

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1602

5006

Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

350.000.000

104.052.000

131.292.000

5009

Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

500.000.000

250.000.000

 

5010

Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

125.000.000

80.000.000

100.000.000

5030

Реконструкција зграде трећег основног суда у Београду

210.000.000

400.000.000

440.000.000

5032

Реконструкција и адаптација објекта Привредног суда у Сомбору

50.000.000

155.000.000

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1.235.000.000

989.052.000

671.292.000

23.1

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1607

5001

Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати

61.200.000

75.000.000

85.000.000

5003

Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд

107.500.000

151.500.000

59.000.000

5006

Изградња новог затвора у Крагујевцу

110.000.000

 

 

5008

Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција

88.400.000

60.000.000

70.000.000

5009

КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa

210.000.000

162.000.000

94.000.000

5010

Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела

51.000.000

338.000.000

338.000.000

5011

Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру КПЗ у Сремској Митровици

 

50.000.000

105.000.000

5014

Изградња смештајних капацитета затвореног типа

33.000.000

52.000.000

156.000.000

5015

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу

40.000.000

460.000.000

1.260.000.000

5016

Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици

97.000.000

97.000.000

93.000.000

5017

Изградња и опремање новог затвора у Суботици

45.000.000

30.000.000

199.000.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

843.100.000

1.475.500.000

2.459.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

2.078.100.000

2.464.552.000

3.130.292.000

24

24.3

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

0401

5001

Изградња система за наводњавање – прва фаза

214.000.000

128.000.000

64.000.000

5003

Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље

575.515.000

700.409.000

700.409.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

789.515.000

828.409.000

764.409.000

24.5

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

0109

5003

Унапређење енергетске ефикасности лабораторије

1.987.000

1.987.000

1.987.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

791.502.000

830.396.000

766.396.000

25

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0406

5003

Набавка опреме за сакупљање и рециклажу

500.000.000

500.000.000

500.000.000

5004

Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку

250.000.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

750.000.000

500.000.000

500.000.000

26

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

2001

5002

Изградња образовно-научних центара

455.360.000

455.360.000

455.360.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

455.360.000

455.360.000

455.360.000

27

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1807

5001

Реконструкција Универзитетског клиничког центра Србије, Београд

175.000.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

175.000.000

 

 

28

28.1

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА

2403

5001

Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву

599.700.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

599.700.000

 

 

29

29.1

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1202

5004

Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи

271.000.000

 

 

5006

Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта „Царичин град” у општини Лебане

56.436.000

142.320.000

166.650.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

327.436.000

142.320.000

166.650.000

30

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

0902

5001

Израда и имплементација информационог система за подршку пословним процесима у спровођењу социјалне заштите – СОЗИС

678.000.000

218.400.000

 

5002

Регистар Социјална карта

60.000.000

60.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

738.000.000

278.400.000

 

37

 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

1507

5002

Унапређење инфраструктуре у области наутичког туризма

223.740.000

72.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

223.740.000

72.000.000

 

38

 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

0703

5004

Дигитализација туристичке понуде Србије

309.942.000

80.176.000

80.176.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

309.942.000

80.176.000

80.176.000

39

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

1511

5001

Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства

9.166.695.000

8.000.000.000

7.700.000.000

5002

Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке

2.188.166.000

3.200.000.000

3.500.000.000

5003

Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре

5.087.467.000

4.700.000.000

4.500.000.000

5004

Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите

1.258.074.000

1.100.000.000

1.200.000.000

5005

Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе

661.290.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5006

Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре

1.463.963.000

1.000.000.000

1.100.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

19.825.655.000

20.000.000.000

20.000.000.000

40

 

БЕЗБЕДНОСНО – ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

1405

5001

Капитални пројекти Безбедносно-информативне агенције

456.000.000

416.000.000

416.000.000

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО – ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

456.000.000

416.000.000

416.000.000

44

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

0108

5001

Модернизација мреже метеоролошких радара Републике Србије

156.000.000

 

 

5002

Изградња, опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, Петровац, Бешњаја, Крушевац

49.000.000

26.000.000

 

УКУПНО РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

205.000.000

26.000.000

 

47

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

0605

5004

Изградња ГП Кусјак

107.000.000

112.000.000

 

5005

Изградња ГП Нештин

107.000.000

112.000.000

 

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

214.000.000

224.000.000

 

59

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

0606

5010

Реконструкција и доградња угоститељско-резиденцијалног објекта „Клуб посланикаˮ

321.000.000

 

 

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

321.000.000

 

 

61

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2401

5002

Складиште нафтних деривата „Смедерево” у Смедереву

450.000.000

 

 

5003

Набавка робних резерви

2.600.000.000

 

 

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

3.050.000.000

 

 

65

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

0614

5001

Одржавање софтверских лиценци

1.748.000.000

1.340.000.000

1.340.000.000

5002

Успостављање ЦЕРТ-а

170.000.000

205.000.000

205.000.000

5003

Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

989.330.000

800.000.000

1.428.000.000

5004

Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”

173.033.000

365.958.000

471.272.000

5005

Имплементација „Oracle” технологије

720.000.000

720.000.000

720.000.000

5006

Изградња Дата центра у Крагујевцу

1.332.800.000

700.000.000

1.300.000.000

5007

Унапређење услуга електронске управе

126.507.000

88.302.000

16.568.000

5009

Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

235.200.000

 

 

5010

Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

96.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE лиценце

 

432.000.000

432.000.000

5014

Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе

446.000.000

400.000.000

 

5015

SMART CITY

155.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

ИБМ лиценце

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица”

1.850.000.000

3.250.000.000

2.400.000.000

УКУПНО КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

8.331.870.000

9.437.260.000

9.448.840.000

УКУПНО

274.898.325.000

272.433.023.000

151.828.091.000

Члан 6.

У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:

– у 2023. години у износу до 23.000.000.000 динара;

– у 2024. години у износу до 23.000.000.000 динара;

– у 2025. години у износу до 23.000.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2023. години.

У оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/Пројекат 4005 – ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД 2 програма, и то:

– у 2023. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2024. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2025. години у износу до 6.294.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 4. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/14), секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2023. години.

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 2.762.464.249.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.