Zakon

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за 2019. и 2020. годину

"Службени гласник РС", број 50 од 12. јула 2019.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбеђен континуирани свеобухватан одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера

показатељ ефекта: испуњени минимални стандарди поштовања и заштите људских права као одговор на трогивну људима

полазна вредност

(2019)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2018.

циљна вредност (2020)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2019.

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

1. ПОСЕБАН ЦИЉ

Системски ојачано партнерство у одговору на трговину људима на локалном, националном и међународном нивоу

показатељ исхода

Бржа размена информација партнера на свим нивоима

полазна вредност

(2019)

Стандардне оперативне процедуре из 2009. године

циљна вредност (2020)

Примењују се нове Стандардне оперативне процедуре

извор верификације

Извештај о евалуацији примене

МЕРА 1.1

Унапређење партнерства на локалном нивоу

показатељ резултата

Планови локалних самоуправа садрже активности и опредељена средства за борбу против трговине људима

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

циљна вредност (2020)

извор верификације

2 локална тима са дефинисаним планом рада и буџетом

17 локалних тимова са дефинисаним планом рада и буџетом

План рада и буџет локалних самоуправа

Активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

1.1.1.

Пружити стручну и техничку подршку и пратити рад формираних Локалних тимова за борбу против трговине људима и примену препорука Савета за борбу против трговине људима за унапређење рада

2019-2020. година

Пројекат спроводи „Међународни комитет спаса” – ИРЦ и Удружење Атина „Од опасности до сигурности: Унапређење заштите жртава трговине људима у Србији” уз финансијску подршку Стејт Департмента

500.000 РСД

2.600.000,00 РСД

Пројекат Швајцарског државног секретаријата за миграције -

„Подршка управљању миграцијама у Србији 2016–2019.”

400.000 РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Израђен план координације и комуникације

2. Број формализованих

локалних тимова

3. Годишњи састанак мреже

одржан уз учешће

представника формираних

локалних тимова

МЕРА 1.2

Унапређење партнерства на националном нивоу

показатељ резултата:

Органи укључени у сузбијање трговине људима, прикупљају и обрађују статистичке податке по јединственој методологији

Број заједничких програма и иницијатива који се спроводе у складу са усвојеним моделима сарадње

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

циљна вредност (2020)

извор верификације

Органи укључени у сузбијање трговине људима не обрађују податке на јединствен начин

Органи укључени у сузбијање трговине људима обрађују податке на јединствен начин

Извештај

Канцеларије за координацију активности у борби против трговине људима о спровођењу Стратегије

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

1.2.1.

Успоставити модел јединственог прикупљања података уз усаглашавање методологије прикупљања података и статистичке обраде у надлежним органима

2019. година

30.000 РСД

(3 радионице

свака радионица по 10 учесника

10 учесника х 3 радионице х 1.000. РСД = 30.000 РСД)

Буџет Министарства унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво, Врховни касациони суд, Министарство правде, Центар за заштиту жртава трговине људима, Републички завод за статистику и партнери

1. Одржане три радионице

2. Успостављен модел јединственог прикупљања података између полиције, тужилаштва, судова, Центра за заштиту жртава трговине људима и Завода за статистику

1.2.2.

Развити национални модел за праћење и извештавање о спровођењу Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022.

 

2019–2020. година

Пројекат Удружења АСТРА „Балкан делује сада” BAN III 2018–2021 уз подршку EU Multi Aid

6.000.000 РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Развијен јединствени

формат за праћење и

извештавање

2. Мониторинг инструмент

прилагођен националном

контексту са

индикаторима праћења

1.2.3.

Дефинисати и усвојити моделе сарадње о унапређењу партнерства са цивилним, пословним сектором и медијима на националном нивоу

2019. година

120.000 РСД

2019. (осам једнодневних радионица за израду четири модела на Авали. По радионици 15.000 РСД 15 учесника x 1.000 РСД

Осам радионица x 15.000 РСД

укупно 120.000 РСД)

Буџет Министарства унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова,

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство културе и информисања, Привредна комора Србије и партнери

1. Усвојен Закључак Савета

за борбу против трговине

људима са препорукама за

сарадњу са организацијама

цивилног друштва,

компанијама које

промовишу друштвено

одговорно пословање,

удружењима послодаваца и синдикатима и медијима

2. Потписани Меморандуми

са организацијама

цивилног друштва,

компанијама које

промовишу друштвено

одговорно пословање,

удружењима послодаваца

и синдикатима и медијима

МЕРА 1.3

Унапређење партнерства на међународном нивоу

показатељ резултата

Повећан обим учешћа у међународној сарадњи

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност

(2019)

циљна вредност (2020)

извор верификације

12 држава са којима је успостављена сарадња

15 држава са којима је успостављена сарадња

Извештај о спровођењу Стратегије

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

1.3.1.

Иницирати закључивања споразума о сарадњи у области превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава

2019. година

324.000 РСД

I. Споразум са Републиком Северном Македонијом:

1. З састанка у Београду: 3 x 10 особа x 100 РСД за освежење = 3.000 РСД

2. Састанак на граничном прелазу:

2.1. Путни трошкови за 4 особе до границе (2 x 400 km плус путарина = 30.000 РСД)

2.2 Ручак за 8 особа (1 x 8 особа x 1.000 РСД = 8.000 РСД

3. Церемонија потписивања у Скопљу:

3.1 Путни трошкови авио превоза БГД-СК-БГД (5 особа x 15.000 РСД = 75.000 РСД)

3.2 Хотелски смештај (5 особа x 1 ноћ x 11.000 РСД = 55.000 РСД)

3.3 дневнице за Републику Северну Македонију за 5 особа = 10.000 РСД)

Тотал: 181.000 РСД

II. Споразум са Црном Гором:

1. З састанка у Београду (3 x 10 особа x 100 РСД за освежење = 3.000 РСД)

2. Састанак са црногорском страном на граничном прелазу:

2.1. Путни трошкови за 4 особе до црногорске границе (2 x 300 km, плус путарина = 12.000РСД)

2.2. Ручак за 8 особа (1 x 8 особа x 1.000 РСД = 8.000 РСД)

3. Церемонија потписивања у Подгорици:

3.1 Путни трошкови авио превоза БГД-ПГ-БГД (5 особа x 11.000 РСД = 55.000 РСД)

3.2 Хотелски смештај (5 особа x 1 ноћ x 11.000 РСД = 55.000РСД)

3.3 дневнице за Црну Гору за 5 особа = 10.000 РСД)

Тотал: 143.000 РСД

Буџет – Министарства

унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство спољних послова и партнери

1. Број закључених

међународних

споразума/протокола

(2 споразума)

1.3.2.

Спровести избор кандидата Републике Србије за чланство у Групи експерата Савета Европе за трговину људима (ГРЕТА)

Континуирано до 2020. године

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Канцеларија за људска и мањинска права, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство унутрашњих послова

и партнери

1. Спроведен јавни позив за именовање члана ГРЕТА

2. Предложени кандидати Републике Србије за чланство у ГРЕТА

1.3.3.

Оснажити транснационалну сарадњу у борби против трговине људима и спровести обуку за запослене у Министарству спољних послова

Континуирано до 2020. године

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији”

(470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

донације

Министарство спољних послова, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Одржана радионица за запослене у Министарству спољних послова и анализа стања

2. У програму дипломатске академије уведена тема борбе против трговине људима

3. Одржана обука за 30 запослених у ДКП који раде у земљама дестинације за жртве трговине људима из Републике Србије

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбеђен континуирани свеобухватан одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера

показатељ ефекта: испуњени минимални стандарди поштовања и заштите људских права као одговор на трогивну људима

полазна вредност

(2019)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2018.

циљна вредност (2020)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2019.

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

полазна вредност (2019)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2018. годину

циљна вредност (2020)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2019. годину

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

2. ПОСЕБАН ЦИЉ

Унапређена превенција и смањен утицај узрока трговине људима у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи

показатељ исхода:

Запослени у државним органима и организацијама цивилног друштва препознају потенцијалне жртве трговине људима у оквиру својих делатности, разврстано по изворима података

Повећан број самоидентификација потенцијалних жртава трговине људима

полазна вредност (2019)

1. 60 пријава потенцијалних жртава из система социјалне заштите

2. 50 пријава потенцијалних жртава из полиције

3.10 пријава потенцијалних жртава из образовног система – школе

4. 15 пријава потенцијалних жртава од стране организација цивилног друштва

циљна вредност (2020)

1. За 10% је повећан број примљених пријава институција система и организација цивилног друштва код којих је дошло до формалне идентификације жртава трговине људима

2. Успостављен систем прелиминарне идентификације у систему здравства и инспекцији рада

извор верификације:

Извештај Центра за заштиту жртава трговине људима

МЕРА 2.1

Развијање система раног упозоравања на ризике од трговине људима, а посебно женама и децом

показатељ резултата

1. Број препознатих раних ризика од трговине људима;

2. Проценат смањења наступања раних ризика, по рањивим категоријама;

3. Број идентификованих жртава трговине људима

потребна средства

(збир средстава активности)

извор

финансирања

полазна вредност (2019)

нема матрице

циљна вредност

(2020)

дефинисана матрица и примењује се

извор верификације

Извештај Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

индикатори активности

2.1.1.

Израдити и применити радну матрицу намењену раном упозоравању на ризике од трговине људима (укључујући рањиве категорије: мигранте, жене, жртве насиља у породици и родно заснованог насиља, децу, Ромкиње и друге рањиве групе у складу са постојећим стратегијама и пратећим акционим плановима)

2019. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Формирати радну групу за креирање радне матрице намењене раном упозоравању на ризике од трговине људима;

2. Број састанака радне

Групе;

3. Креирани упитници за мешовите тимове за профилисање рањивих категорија;

4. Матрица достављена надлежним органима, организацијама и удружењима;

5. Број извештаја о примени матрице;

6. Број профилисаних, информисаних и идентификованих лица рањивих на трговину људима, односно мигранти, жене, жртве насиља у породици и родно заснованог насиља, деца, Ромкиње и друге рањиве групе

МЕРА 2.2.

Подизање капацитета свих субјеката Стратегије, за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима

показатељ резултата

1. Успостављена пракса пријављивања сумње на трговину људима из новоукључених сектора, посебно из Инспектората за рад и здравственог система

2. Број субјеката који су стекли компетентције за препознавање случајева трговине људима (резултати улазних и излазних тестова обука).

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Извештај о спроведеним активностима из Акционог Плана за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 2017/2018. (број и садржај спроведених обука и број обучених)

циљна вредност (2020)

Извештај о спроведеним активностима из Акционог Плана за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 2019/2020. (број и садржај спроведених обука и број обучених

извор верификације

Извештаји

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

индикатори активности

2.2.1

1. Израдити, усвојити и применити обавезну инструкцију о поступању запослених у Министарству унутрашњих послова у случајевима трговине људима

2019. година

Твининг пројекат „Подршка јачању борбе против трговине људима” ИПА 2014,

600.000 РСД

Пројекат „Међународне организације за миграције” – ИОМ „Унапређење

капацитета и

механизама за идентификацију и заштиту рањивих миграната на Западном Балкану – фаза 3”

600.000РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова и партнери

1.Усвојена обавезна инструкција о поступању у случајевима трговине људима;

2. Обучено 50 представника граничне полиције за откривање жртава трговине људима у складу са ФРОНТЕКС моделом;

3. Број спроведених обука;

4. Број обучених

припадника криминалистичке полиције

2.2.2.

Реализовати акредитоване програме обука за запослене и ангажоване у систему образовања

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Удружење АСТРА пројекат и оквирна процена средстава

500.000 РСД

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Број спроведених обука

по акредитованом програму Центра за заштиту жртава трговине људима „Заштита деце од трговине људима у образовању”;

2. Број спроведених акредитованих обука кроз пројекат невладине организације АСТРА;

3. Број обучених у систему образовања

2.2.3.

Реализовати програме обука за запослене и ангажоване у систему здравствене и социјалне заштите

2019–2020. година

Удружење АСТРА пројекат и оквирна процена средстава

500.000 РСД

Твининг пројекат „Подршка јачању борбе против трговине људима” ИПА 2014,

100.000 РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља,

Центар за заштиту жртава трговине људима,

Републички завод са социјалну заштиту и партнери

1. Број спроведених наставних јединица;

2. Број обучених полазника;

3. Повећан број пријава о

могућим/

претпостављеним

жртвама трговине

људима Центру за

заштиту жртава трговине

људима

2.2.4

Реализовати програме обука за запослене и ангажоване у организацијама цивилног друштва

2019–2020. година

Удружење АСТРА пројекат и оквирна процена средстава

500.000 РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и партнери

1. Број обучених полазника

2.2.5.

Реализовати програме обука на тему идентификације међу рањивим категоријама миграната и избеглица

2019–2020. година

Пројекат Швајцарског државног секретаријата за миграције „Подршка управљању миграцијама у Србији 2016–2019.” 400.000 РСД

Пројекат који спроводи „Међународни комитет спаса” – ИРЦ „Од опасности до сигурности: Унапређење заштите жртава трговине људима у Србији”

250.000 РСД

Пројекат „Међународне организације за миграције” – ИОМ, „Унапређење капацитета и механизама за идентификацију и заштиту рањивих миграната на Западном Балкану” – фаза 3.200.000 РСД

Донације

Министарство унутрашњих послова,

Центар за заштиту жртава трговине људима,

Комесаријат за избеглице и миграције и партнери

1. Број спроведених наставних јединица;

2. Број обучених полазника;

3. Обучени су способни да

примењују листу

показатеља;

4. Повећан број пријава о могућим/

претпостављеним жртвама трговине људима из рањивих категорија миграната и избеглица Центру за заштиту жртава трговине људима;

5. Број идентификованих

жртава трговине људима

из рањивих категорија

миграната и избеглица;

6. веза са 4.2.2.

2.2.6.

Развити програм основне обуке и реализовати обуке на тему превенције трговине људима за службенике јавне управе

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Национална академија за јавну управу, Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Програм обуке;

2. Број реализованих обука

и број полазника обуке

2.2.7.

Развити и спровести обуке на тему превенције трговине људима у сврху радне експлоатације

2019–2020. године

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији”

(470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

Донације

Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Инспекторат за рад

Министарство унутрашњих послова,

Републичко јавно тужилаштво,

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Програм обуке;

2. Број реализованих обука

и број полазника обуке

из Инспектората за рад,

полиције, тужилаштва и

тржишне инспекције

МЕРА 2.3

Подизање свести јавности о различитим облицима трговине људима

Напомена: Промовисање сигурност на мрежи и безбедан Интернет ће бити рализован и кроз Стратегију за борбу против високотехнолошког криминала 2019–2023. са акционим планом за спровођење 2019–2020. која је усвојена 14. септембра 2018. године, кроз следеће активности:

1. Успоставити директну комуникацију одељења за борбу против високотехнолошког криминала са интерполовом базом података видео и фото материјала насталих искоришћавањем малолетних лица у порнографске сврхе на интернету;

2. Донети обавезну инструкцију о формирању и коришћењу националне базе садржаја насталих злоупотребом малолетних лица;

3. Успоставити базу података видео и фото материјала насталих искоришћавањем малолетних лица у порнографске сврхе на интернету

показатељ резултата

1. Истраживање јавног мњења;

2. Број поднетих пријава од стране грађана;

3. Број самоидентифкација;

4. Број пружених асистенција особама које нису коначно идентификоване као жртве, а које су претходне имале статус претпостављене жртве;

5. Извештај о спроведеним активностима из Стратегије за борбу против високотехнолошког криминала 2019–2023. са Акционим планом за спровођење 2019–2020.

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Извештај о спроведеним активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 2017/2018.

(Подизање свести јавности о различитим облицима трговине људима: број округлих столова, број штампаних материјала, број конференција за новинаре, наступи у медијима, истраживање јавног мњења)

циљна вредност (2020)

Извештај о спроведеним активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 2019/2020. (Подизање свести јавности о различитим облицима трговине људима: број округлих столова, број штампаних материјала, број конференција за новинаре, наступи у медијима, истраживање јавног мњења)

извор верификације

Извештаји

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

2.3.1.

Подршка медијским садржајима са темом трговина људима, кроз пројектно суфинансирање медија

2019–2020. година

2019. године 1.234.000 РСД

2020. године 1.234.000 РСД

Буџет Министарства културе и информисања

Министарство културе и информисања, Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Број подржаних

медијских пројеката;

2. Резултати евалуације медијских садржаја;

3. Процена доступности медијских садржаја на територији Републике Србије на националном и на локалном нивоу (посебно на географским подручјима која су угрожена);

2.3.2.

Унапредити рад у Центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила уз коришћење материјала намењених информисању избегличке и мигрантске популације о питањима како да препознају и заштите се од трговине људима и других ризика

2019–2020. година

Пројекат Међународне организације за миграције – ИОМ

1.200.000 РСД

Пројекат Швајцарског државног секретаријата за миграције – „Подршка управљању миграцијама у Србији 2016–2019”

300.000 РСД

Пројекта Удружења Атина „Побољшање положаја жртава трговине људима у Србији” који финансира УНОДЦ

520.000 РСД

Донације

Комесаријат за избеглице и миграције

и партнери

1. Број подељених материјала заинтересованим странама;

2. Број подељених материјала припадницима посебно рањивих група унутар избегличке и мигрантске популације;

3. Сви Центри за азил и други објекти намењени за смештај тражилаца азила имају стално видно изложене материјале (постере) са информацијама коме да се јаве у случајевима трговине људима

2.3.3.

Унапредити рад у туризму и угоститељству (хотели, ресторани), саобраћају и транспорту, пољопривреди (сезонски послови), уз коришћење материјала намењених информисању радника и послодаваца у овим секторима о трговини људима и поступању у потенцијалним случајевима трговине људима

2019–2020. година

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији”

(470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

Донације

Министарство трговине, туризма, и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и партнери

1. Број одржаних информативних састанака, округлих столова, трибина и друго;

2. Број подељених информативних материјала заинтересованим странама;

3. Повећан број пријава о могућим/

претпостављеним жртвама трговине људима Центру за заштиту жртава трговине људима

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбеђен континуирани свеобухватан одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом, функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера

показатељ ефекта: испуњени минимални стандарди поштовања и заштите људских права као одговор на трогивну људима

полазна вредност (2019)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2018. годину

циљна вредност

(2020)

Према подацима из Извештаја о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП за 2019. годину

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

3. ПОСЕБАН ЦИЉ

Унапређен проактивни систем откривања случајева трговине људима, ефикасно процесуирање физичких и правних лица и правна заштита жртава трговине људима

показатељ исхода: делотворно спроведене истраге, ефикасно кривично гоњење и адекватно кажњавање физичких и правних лица, унапређен систем правне заштите жртава трговине људима у складу са међународним стандардима

полазна вредност (2019)

Подаци из годишњег извештаја Републичког јавног тужилаштва за 2017. годину о броју поднетих кривичних пријава, броју оптужених и осуђених лица, као и подаци Републичког јавног тужилаштва о броју оштећених којима је додељен статус посебно осетљивог сведока

циљна вредност

(2020)

20% више поднетих кривичних пријава, оптужених и осуђених физичких и правних лица и 60% жртава којима је додељен статус посебно осетљивог сведока

извор верификације:

Годишњи извештај Републичког јавног тужилаштва

МЕРА 3.1.

Праћење примене међународних стандарда у пракси у циљу унапређења поступања полиције, јавног тужилаштва и суда

показатељ резултата: делотворна истрага случајева трговине људима у складу са праксом Европског суда за људска права и испуњени минимални стандарди о правној заштити жртава трговине људима

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Подаци о броју предмета у којима је вођена проактивна истрага и броју жртава којима је пружена правна заштита пре, током и након завршетка кривичног поступка

циљна вредност (2020)

За 30% повећан број предмета у којима је вођена проактивна истрага и 60% повећан број жртава којима је пружена правна заштита

извор верификације

Анализа о броју предмета у којима је вођена проактивна истрага и броју жртава којима је пружена правна заштита

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

3.1.1.

Спровести препоруке из функционалне анализе које ће допринети проактивном приступу у истрагама трговине људима (веза са претходним акционим планом)

2019–2020. година

Средства ће бити опредељена након усвајања функционалне анализе

Буџет/донације

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво и партнери

1. Показатељи ће бити одређени након усвајања функционалне анализе

3.1.2.

Израда анализе о броју предмета у којима је вођена проактивна истрага и броју жртава којима је пружена правна заштита са препорукама за унапређење примене међународних стандарда у борби против трговине људима

2020. година

ТАИЕХ

500.000 РСД

Донације

Републичко јавно тужилаштво,

Министарство унутрашњих послова, Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Израђена анализа са

препорукама

МЕРА 3.2.

Унапређење капацитета полиције, тужилаштва и судова

показатељ резултата: Број полицијских службеника, јавних тужилаца и судија који су унапредили компентенције;

Опрема набављена у складу са техничком спецификацијом

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Подаци за 2018. годину о спроведеним обукама и техничкој опремљености

циљна вредност (2020)

За 30% повећан број полицијских службеника, јавних тужилаца и судија који су прошли обуку и опрема у вредности 840.000 евра је распоређена и користи се

извор верификације

Извештај о раду Министарства унутрашњих послова, извештај Правосудне академије

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

3.2.1.

Организовати и спровести специјалистичке обуке полицијских службеника и јавних тужилаца на тему препознавања различитих облика трговине људима и заједничком поступању

2019–2020. година

Твининг пројекат „Подршка јачању борбе против трговине људима” – ИПА 2014,

600.000 РСД

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији” (470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

Донација

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво,

Правосудна академија и партнери

1. Број организованих

обука;

2. Број полицијских

службеника који су

прошли обуку;

3. Број јавних тужилаца

који су прошли обуку

3.2.2.

Организовати и спровести обуке полицијских службеника и јавних тужилаца на тему проактивних истрага и примене посебних доказних радњи

2019–2020. година

Твининг пројекат „Подршка јачању борбе против трговине људима” – ИПА 2014,

600.000 РСД

Донација

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво,

Правосудна академија и партнери

1. Број организованих

обука;

2. Број полицијских

службеника који су прошли обуку;

3. Број јавних тужилаца који су прошли обуку

3.2.3.

Организовати и спровести обуке за полицијске службенике, јавне тужиоце и судије редовних и прекршајних судова на тему примене принципа некажњавања (члан 26. Конвенције СЕ)

2019–2020. година

ОЕБС

350.000 РСД

Донације

Републичко јавно тужилаштво,

Врховни касациони суд, Правосудна академија, Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Број организованих

обука;

2. Број полицијских службеника који су прошли обуку;

3. Број јавних тужилаца који су прошли обуку;

4. Број судија који су прошли обуку

3.2.4.

Организовати и спровести обуку јавних тужилаца и судија за поступање у предметима трговине људима, са посебним освртом на кривичну одговорност правних лица

2019–2020. година

ОЕБС

350.000 РСД

Донације

Републичко јавно тужилаштво,

Врховни касациони суд,

Правосудна академија и партнери

1. Број организованих

обука;

2. Број јавних тужилаца који су прошли обуку;

3. Број судија који су прошли обуку

3.2.5.

Обезбедити и спровести специјализацију јавних тужилаца за поступање у кривичним предметима због кривичног дела трговина људима

2019. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Републичко јавно тужилаштво

1. Опште обавезно

упутство

Републичког јавног тужиоца

3.2.6.

Обезбедити одговарајућу опрему за јединице у криминалистичкој полицији које воде истраге у кривичним делима трговине људима

2019. година

Набавка опреме „Подршка јачању борбе против трговине људима” – ИПА 2014.

(Опрема у вредности 840.000 ЕУР из ИПА пројекта за запослене у полицији за јединице које се баве истрагама трговине људима)

Донације

Министарство унутрашњих послова

1. Опрема за јединице у криминалистичкој полицији је распоређена и користи се

3.2.7.

Организовати и спровести обуку полиције, јавних тужилаца, судија, адвоката, на тему компензације за жртве трговине људима

2019–2020. година

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији” (470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

Донације

Министарство унутрашњих послова,

Правосудна академија,

Високи савет судства,

Државно веће тужилаца,

Адвокатска комора Србије и партнери

1. Број организованих

обука

2. Број обучених тужилаца, судија, полицијских службеника, пуномоћника

МЕРА 3.3.

Правна заштита жртава трговине људима

Показатељ резултата: број жртава којима је додељен статус посебно осетљивог сведока и број предмета у којима је жртви досуђен имовинскоправни захтев у кривичном поступку

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

1. Подаци из извештаја Републичког јавног тужилаштва о броју жртава којима је додељен статус посебно осетљивог сведока;

2. Подаци Врховног касационог суда о броју предмета у којима је жртви досуђен имовинскоправни захтев у кривичном поступку

циљна вредност (2020)

1. 60% жртава којима је додељен статус посебно осетљивог сведока;

2. 10% предмета у којима је досуђен имовинско-правни захтев у кривичном поступку

извор верификације

1. Извештај Републичког

јавног тужилаштва

2. Извештај Врховног касационог суда

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

3.3.1.

Унапредити систем информисања жртава трговине људима о правима из члана 4. Директиве 2012/29. ЕУ, а посебно у погледу права на остварење имовинскоправног захтева у кривичном поступку (веза са активношћу 3.7.1.18. из Акционог плана за Поглавље 23)

2019–2020. година

Пројекат Савета Европе „Превенција и борба против трговине људима у Србији” (470.000 ЕУР укупна вредност пројекта)

донације

Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво,

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Израђена брошура са правима жртава у складу са чланом 4 Директиве 2012/29/ЕУ

2. Израђена брошура је доступна у свим полицијским станицама, јавним тужилаштвима и судовима

3.3.2.

Организовати и спровести обуке јавних тужилаца и судија на тему одлучивања о имовинскоправном захтеву жртве у кривичном поступку

2019–2020. година

ОЕБС

350.000 РСД

ИПА 2016 „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”

600.000. РСД

Донације

Правосудна академија, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво и партнери

1. Број организованих

обука;

2. Број јавних тужилаца који су прошли обуку;

3. Број судија који су прошли обуку

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбеђен континуирани свеобухватан одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера

показатељ ефекта испуњени минимални стандарди поштовања и заштите људских права као одговор на трогивну људима

полазна вредност (2019)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

циљна вредност (2020)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ

Извештај ГРЕТА

ТИП извештај

4. ПОСЕБАН ЦИЉ

Унапређен систем идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима кроз дугорочне и одрживе програме социјалног укључивања

показатељ исхода: повећан напор у идентификацији и заштити жртава;

обезбеђено поштовање и заштита људских права кроз дугорочне и одрживе програме социјалног укључивања;

полазна вредност

(2019)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП (у делу који се односи на заштиту жртава)

циљна вредност (2020)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

(у делу који се односи на заштиту жртава)

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ

Извештај ГРЕТА

ТИП извештај

(у делу који се односи на заштиту жртава)

МЕРА 4.1.

Унапређивање капацитете Центра за заштиту жртава трговине људима

Показатељ резултата:

1. Повећан број идентификованих жртава трговине људима годишње у односу на просек у претходном периоду;

2. Повећан број поступака идентификације деце жртава трговине људима у циљу сексуалне експлоатације који се одвија уз поштовање права детета и на основу признатих стручних поступака;

3. Поступак формалне идентификације се реализује према стандардизованом поступку, на основу усвојених докумената и индикатора за идентификацију;

4. Рад са жртвама одвија се у одговарајућем простору Центра за заштиту жртава трговине људима који има просторије у складу са стандардима и принципима рада са децом и пунолетним жртвама;

5. Безбедан сигуран смештај за ургентно збрињавање жртава трговине људима доступан је жртвама које имају потребе за овим обликом заштите 24 часа дневно

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

1. Успостављено прихватилиште;

2. четири запослена који раде на поступку формалне идентификације;

3. Идентификоване 53 жртве;

4. Идентификовано 25 деце;

5. Реализовано 130 поступака формалне идентификације жртава трговине људима;

6. Центар за заштиту жртава трговине људима не поседује  

одговарајући простор у складу са стандардима и принципима рада са децом и пунолетним жртвама трговине људима

циљна вредност (2020)

1. Редовно функционисање прихватилишта;

2. осам запослених који раде на поступку идентификације и формалне идентификације;

3. 30% повећан број идентификованих жртава трговине људима;

4. 30% повећан број поступака идентификације деце жртава трговине људима у циљу сексуалне експлоатације;

5. 30% повећан број формалних идентификација према стандардизованим поступцима;

6. Опредељен канцеларијски простор за Центар за заштиту жртава трговине људима за рад са децом и пунолетним жртвама трговине људима

извор верификације

Извештај Центра за заштиту жртава трговине људима

aктивност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

4.1.1.

Обезбедити канцеларијски простор за рад Службе за координацију заштите жртава трговине људима, која је организациона јединица Центра за заштиту жртава трговине људима

2019. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

1. Обезбеђен наменски простор за рад Центра за заштиту жртава трговине људима који обухвата канцеларијски простор за запослене, просторије за рад са децом и одраслим корисницима

4.1.2.

Унапредити компетенцијe запослених у Центру за заштиту жртава трговине људима

Веза: обуке из циља 2.

2019–2020. година

Пројекат Међународног комитета спаса – ИРЦ, „Од опасности до сигурности – „Унапређење заштите жртава трговине људима у Србији”

300.000 РСД

Донације

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Сви стручни радници Центра за заштиту жртава трговине људима успешно завршили обуке за рад са децом жртвама сексуалног злостављања, за идентификацију жртава у мигрантској популацији и за примену креираних интерних индикатора за стручни поступак формалне идентификације

МЕРА 4.2.

Унапређење система идентификације и упућивања жртава трговине људима

показатељ резултата:

Повећан број идентификованих жртава трговине људима годишње у односу на просек у претходном периоду (од шест година – 2012–2018.)

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност

(2019)

233 жртве имају обезбеђену подршку током идентификације и интеграције

циљана вредност

(2020)

1. За 12% повећан број жртава у идентификацији и интеграцији које имају обезбеђену подршку

2. Усвојена документа и процедуре који регулишу поступак идентификације

извор верификације

Извештај Центра за заштиту жртава трговине људима

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи

4.2.1.

Израдити специфичне показатеље за формалну идентификацију жртава трговине људима за Центар за заштиту жртава трговине људима

2019. година

Пројекат ОЕБС

(оквирна процена средстава)

720.000 РСД

Донације

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Израђена листа специфичних показатеља;

2. Донета инструкција о обавезној примени усвојених показатеља

4.2.2.

Израдити показатеље за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима међу мигрантском и избегличком популацијом

2019. година

Пројекат Швајцарског државног секретаријата за миграције „Подршка управљању миграцијама у Србији 2016–2019”

250.000 РСД

Донације

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Израђена листа

Показатеља;

2. Закључак Савета за борбу против трговине људима којим се препоручује коришћење листе показатеља

4.2.3.

Системски унапредити поступак идентификације и упућивања жртава трговине људима у систему социјалне заштите ( у складу са одредбама Закона о социјалној заштити и Закона о спречавању насиља у породици )

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности.

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и партнери

1. Усвојен правилник о идентификацији, (Правилник регулише учешће организација цивилног друштва у прелиминарној и формалној идентификацији) координацији и упућивању жртава трговине људима, са посебним освртом на безбедност жртава, посебно деце. План комуникације је донет као саставни део правилника;

2. Пријављивање сумње на трговину људима и учешће организација цивилног друштва у подршци, одвија се у складу са системски дефинисаним процедурама и поступцима;

3. Повећан број пријава из система социјалне заштите за 10%;

4. Обучено 60 стручњака за примену индикатора за прелиминарну идентификацију у социјалној заштити

4.2.4.

Ојачати сарадњу свих релевантних система у идентификацији жртава трговине људима

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за заштиту жртава трговине људима

1. Број одржаних састанака ради дефинисања процедура и усаглашавања приступа, укључујући и учешће организација цивилног друштва;

2. Реализоване четири заједничке проактивне акције откривања жртава трговине људима од стране различитих актера, укључујући организације цивилног друштва

3. Усвојени протоколи и процедуре које успостављају систем координисаног реаговања институција и органа система који учествују у идентификацији;

4. Права жртава током идентификације заштићена

МЕРА 4.3.

Унапређење система заштите, помоћи, подршке и одрживог социјалног укључивања жртава трговине људима

показатељ резултата:

смањен броја ретрафикованих жртава трговине људима (поновни улазак у ланац трговине људима)

унапређен квалитет живота жртава трговине људима

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

– две (2) ретрафиковане жртве трговине људима

– Биће одређено према ефектима плана заштите у 2018. години

циљна вредност (2020)

– 0

– повећање квалитета живота за све жртве за 20% у односу на полазну вредност из 2018. године

извор верификације

Извештај ЕК у делу који се односи на систем заштите, помоћи, подршке и одрживог социјалног укључивања жртава трговине људима

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи

4.3.1.

Развити недостајуће услуге за жртве трговине људима и обезбедити њихову примену

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Републички завод за социјалну заштиту

Центар за заштиту жртвама трговине људима и партнери

1. Креирана три програма обуке за иновативне услуге намењене жртвама трговине људима и поднета за акредитацију

2. Креирана спецификација и предлог стандарда за једну иновативну услугу

3. Нове услуге се примењују у заштити жртава

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбеђен континуирани свеобухватан одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера

показатељ ефекта: испуњени минимални стандарди поштовања и заштите људских права као одговор на трогивну људима

полазна вредност (2019)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

циљна вредност (2020)

Положај у извештају о напретку ЕУ, ГРЕТА, ТИП

извор верификације

Извештај о напретку ЕУ

Извештај ГРЕТА

ТИП извештај

5. ПОСЕБАН ЦИЉ

Деца су заштићена од трговине људима и искоришћавања у порнографији и проституцији и њиховим последицама, посебним партиципативним програмима који се спроводе у њиховом најбољем интересу (искоришћавање у порнографији је обухваћено Стратегијом за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019–2023. године („Службени гласник РС”, број 71/18 )

показатељ исхода Број жртава трговине људима међу децом

полазна вредност

(2019)

Број жртава у односу на просек у последњих 6 година

циљна вредност (2020)

Смањен број жртава у односу на полазно стање

извор верификације

Годишњи извештај о раду

МЕРА 5.1.

Унапређивање превенције трговине децом

показатељ резултата

1. Број програма намењених деци и стручњацима

2. Број стручњака који су прошли обуке

потребна средства (збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Извештај о спровођењу акционог плана 2018.

циљна вредност (2020)

Извештај о спровођењу акционог плана 2020.

извор верификације

Извештај Националног координатора

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

показатељи активности

5.1.1.

Права и интереси малолетника без пратње у поступку идентификације се штите у складу са међународним стандардима заштите деце жртава трговине људима

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања и Центар за заштиту жртава трговине људима

1. Сва деца у поступку идентификације имају постављеног старатеља;

2. Обезбеђен правни заступник за заштиту интереса деце у судском поступку (ако је покренут);

3. Деца без пратње имају обезбеђен смештај и заштиту као и сва друга деца у поступку идентификације

5.1.2.

Размотрити могућност допуне Кривичног законика инкриминацијом кривичног дела продаја детета (у складу са препоруком (69 а) Комитета за права детета из 2017. године)

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство правде и партнери

1. Радна група за измену и допуну кривичног законика анализирала проблеме и израдила решења за примену препоруке 69а Комитета за права детета

5.1.3.

Реализовати

информативно-едукативне активности намењене превенцији и заштити деце од трговине људима

2019– 2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова и партнери

1. Број садржаја програма за децу;

2. Број дечака и девојчица обухваћених програмима који су намењени превенцији и заштити деце од трговине људима

5.1.4.

Ојачати капацитете стручњака и ангажованих лица која пружају подршку деци жртвама трговине људима за приступ и обезбеђивање подршке деци жртвама у свим фазама откривања, идентификације, судских поступака и заштите деце жртава

2019–2020. година

2019. година

300.000.00 РСД

2019. година

397.000 РСД

2019. година

211.480 РСД

2019. година

84.000 РСД

2019. година

2.068.160 РСД

2020. година

300.000.00 РСД

2020. година

397.000 РСД

2020. година

211.480 РСД

2020. година

300.000 РСД

Пројекат Међународног комитета спаса – ИРЦ и Удружења Атина

„Од опасности до сигурности”, који се имплементира уз подршку Стејт Департмента 1.000.000 РСД

Пројекат „Деца нису на продају” коју Удружење Атина спроводи у сарадњи са „Save the children”

2.000.000 РСД

Буџет

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Буџет Правосудне академије

Буџет Министарства здравља

Буџет Министарства унутрашњих послова

Буџет Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Буџет Министарствa просвете, науке и технолошког развоја

Буџет Правосудне академије

Буџет Министарства здравља

Буџет Министарства унутрашњих послова

Донације

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

Правосудна академија,

Министарство здравља,

Министарство унутрашњих послова,

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

и партнери

1. Обучено најмање 40 службеника, представника институција и организација из области социјалне заштите за пружање психосоцијалне подршке деци жртвама трговине људима;

2. Обучено најмање 100 просветних радника за примену индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања;

3. Обучено најмање 50 просветних радника по програму из области Заштите деце у образовању од трговине људима;

4. Обучено најмање 80 запослених у систему социјалне заштите, полиције, образовања и здравства за примену индикатора за прелиминарну идентификацију по акредитованом програму Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, за примену индикатора за децу;

5. Обучено најмање 50 стручњака за препознавање искоришћавања деце у проституцији и у порнографске сврхе;

6. 20 полицијских службеника сензибилисано за рад са децом;

7. 20 тужилаца

прошло обуку како

комуницирати са

трауматизованом

децом

8. 20 судија прошло

обуку како

комуницирати са

трауматизованом

децом;

9. 40 инспектора рада

прошло обуку за

препознавање

трговине децом у

области рада и за

комуникацију са

децом;

10. број старатеља деце, ромских медијаторки и других сарадника у заштити деце жртава који су обучени за разумевање понашања трауматизоване деце

МЕРА 5.2.

Идентификација и заштита деце жртава трговине људима

Напомена: активности које се односе на:

Унапређење постојећих и увођење нових мере за заштиту деце жртава и сведока трговине људима током кривичног поступка (регулисано другом Стратегијом – везано за Акциони план П23, активност 3.7.1.20) и унапређење

сарадње међу институцијама у превенцији, заштити и интеграцији деце жртава (Поглавље 23 „Правосуђе и основна права” (активности 3.6.2.26 и 3.6.2.27, а чији резултат ће бити:

1. Усвојен стратешки документ

2. Успостављена мрежа служби за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима

3. Усвојене измене и допуне Општег и посебних протокола о заштити деце од злостављања и занемаривања и

4. Потписани протоколи о сарадњи институција и установа са циљем унапређења сарадње

ће бити спроведене кроз Акциони план за Поглавље 23.

показатељ резултата Број идентификованих жртава удео збринутих дечака и девојчица у односу на идентификоване

потребна средства

(збир средстава активности)

извор финансирања

полазна вредност (2019)

Статистички подаци из годишњег извештаја Центра за заштиту жртава трговине људима идентификовано 25 деце жртава трговине људима, 100% идентификоване деце жртава има обезбеђену подршку кроз индивидуални план заштите

циљна вредност (2020)

Повећан број деце која су формално идентификована за 10% у односу на 2019. годину

извор верификације

Годишњи извештај Центра за заштиту жртава трговине људима

активност

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

индикатори активности

5.2.1

Унапредити степен безбедности деце жртава у поступку повратка у матичну земљу

2019–2020. година

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Нема додатних трошкова – запослени раде у оквиру редовних радних активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Комесаријат за избеглице и миграције,

Центар за заштиту жртава трговине људима и партнери

1. Сачињено стручно упутство за организацију и координацију безбедног повратка деце жртава трговине људима;

2. Број повратака деце жртава који су координисани од стране Центра за заштиту жртава трговине људима и реализовани у сарадњи са органом старатељства, амбасадама и полицијом, и пружаоцима услуга смештаја када је то потребно

5.2.2.

Подизати капацитете за ургентно збрињавање деце жртава трговине људима као и програме специјализованог хранитељства за децу жртве

2019–2020. година

2019. година

2.000.000 РСД

2020. година

2.000.000 РСД

Центар за заштиту жртава трговине људима,

Центри за социјални рад, Центар за породични смештај и усвојење Београд,

Комесаријат за избеглице и миграције и партнери

1. Број збринутих дечака и девојчица (потенцијалних) жртава трговине људима;

2. Обучено 20 хранитељских породица широм Републике Србије које су оспособљене за прихват деце жртава трговине људима;

3. Обучено 10 хранитељских породица за прихват малолетних миграната без пратње;

4. Обучено 20 стручњака у прихватилиштима и установама за децу за рад са децом жртвама трговине људима

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа, на интернет страници Министарства унутрашњих послова и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 021-5508/2019

У Београду, 11. јула 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.