Zakon

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година, у периоду 2020–2022. година

"Службени гласник РС", број 148 од 10. децембра 2020.

I. УВОД

Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година, у периоду 2020–2022. година (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС”, број 11/20).

Општи циљ Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година (у даљем тексту: Стратегија) је унапређен систем јавног информисања кроз хармонизован позитивноправни оквир који гарантује слободу изражавања, слободу медија, безбедност новинара, медијски плурализам, развијено медијско тржиште, оснажену новинарску професију, едуковано грађанство и институције способне за примену регулативе, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Побољшани безбедносни, социо-економски и професионални услови за рад новинара и медијских радника;

2. Успостављено функционално, одрживо и фер медијско тржиште заштићено од политичког утицаја;

3. Функционалне, компетентне, професионалне и отворене институције располажу механизмима заштите од спољних притисака и доследно примењују јавне политике и прописе;

4. Повећана објективност и разноврсност извора и медијских садржаја у медијима на језицима националних мањина;

5. Унапређена медијска писменост.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања предвиђених активности. Предвиђено је да се први акциони план донесе за период од 2020. до 2022. године, а други за период од 2023. до 2025. године.

Пре истека периода важења првог трогодишњег акционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења акционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених акционом планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана који треба, заједно са реализованим активностима из првог акционог плана, да доведе до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Влада је образовала Радну групу за израду Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, Одлуком 05 број 02-822/2020 од 6. фебруара 2020. године („Службени гласник РС”, број 11/20). Радна група је имала 18 чланова, а чинили су је представници Министарства културе и информисања, Министарства финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Покрајинске владе, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике, Комисије за заштиту конкуренције, Управе за јавне набавке, Удружења новинара Србије, Независног удружења новинара Србије, Независног друштва новинара Војводине, Асоцијације независних медија, Пословног удружења „Локал прес”, Асоцијације медија, РАБ Србија, Асоцијације онлајн медија и СИНОС-а. За руководиоца Радне групе именован је Дејан Стојановић.

Радна група је одржала 35 састанка (31 су били онлајн). Ради усаглашавања ставова око препознавања носилаца активности из Акционог плана на састанке су позивани и представници појединих министарстава који су означени као носиоци појединих активности. По изради Нацрта акционог плана, исти је послат свим носиоцима активности ради давања коначног мишљења.

Влада ће формирати Радну групу за праћење спровођења Акционог плана, чији ће задатак бити да прати процес спровођења Акционог плана и предложи начине за превазилажењем евентуалних проблема насталих у процесу реализације.

III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

За реализацију активности предвиђених Акционим планом средства ће бити обезбеђена у буџету Републике Србије, буџету Аутономне покрајине Војводине и буџетима јединица локалне самоуправе у складу са проценом опредељених средстава уписаним у табелу Акционог плана који ће бити условљени билансним могућностима буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе. Један део средстава за реализацију појединих активности биће финансиран из сопствених средстава институција које ће их спроводити. Из међународних извора финансирања (грантови, ИПА пројекти итд.) обезбедиће се додатна недостајућа средства.

V. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управе и на интернет страници Министарства културе и информисања, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 021-9988/2020

У Београду, 3. децембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.