Zakon

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година

"Службени гласник РС", број 81 од 5. јуна 2020.

I. УВОД

Акциони план за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС”, број 96/19).

Општи циљ Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година (у даљем тексту: Стратегија) је употреба вештачке интелигенције у функцији економског раста, запошљавања и квалитетнијег живота, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Развој образовања усмерен ка потребама савременог друштва и привреде условљеним напретком вештачке интелигенције;

2. Развој науке и иновација у области вештачке интелигенције и њених примена;

3. Развој економије засноване на вештачкој интелигенцији (где је то кључна компетенција и где се користи у разним гранама индустрије);

4. Унапређење претпоставки за развој вештачке интелигенције и услуга јавног сектора применом вештачке интелигенције;

5. Етична и безбедна примена вештачке интелигенције.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања предвиђених активности. За први акциони план предвиђено је да се донесе за период од 2020. до 2022. године, а за други за период од 2023. до 2025. године.

Након истека периода важења првог трогодишњег акционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења акционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених акционом планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана који треба да заједно са реализованим активностима из првог акционог плана доведе до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Министар просвете, науке и технолошког развоја образовао је Радну групу за израду Предлога акционог плана за примену Стратегије, Решењем број 119-01-55/20-16 од 28. јануара 2020. године. Радну групу је чинило 46 чланова, међу који су били представници следећих институција: Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства правде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Кабинета председника Владе, Фонда за науку Републике Србије, Фонда за иновациону делатност, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Електротехничког факултета Универзитета у Београду, Математичког факултета Универзитета у Београду, Машинског факултета Универзитета у Београду, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Електронског факултета Универзитета у Нишу, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, Института Михајло Пупин Универзитета у Београду, Института Биосенс, као и представници приватних компанија. За руководиоца радне групе именован је Филип Пањевић.

Радна група се састала шест пута током фебруара и марта 2020. године на консултативним састанцима који су тематски били подељени по посебним циљевима из Стратегије. Иза консултативних састанака преостало време чланови Радне групе су сарађивали електронским путем. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су инкорпорисане као део документа Акционог плана. По изради Нацрта акционог плана, исти је послат свим члановима Радне групе како би сви чланови Радне групе имали прилике да погледају коначан текст Акционог плана и евентуално дају додатне сугестије и коментаре.

IV. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 011-4554/2020

У Београду, 4. јуна 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.