На основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС

из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години

"Службени гласник РС", број 10 од 28. јануара 2022.

1. Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21) износи 6.541 динар.

2. Усклађени динарски износ из тачке 1. примењује се од 1. фебруара 2022. године.

05 број 43-638/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.