Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 10. став 1. Закона о основној школи („Службени гласник РС“, 50/92),

Влада Републике Србије донела је

 

 

ОДЛУКУ

о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији

„Службени гласник РС”, бр. 58. од 21. септембра 1994,49 од 24. новембра 1995, 20 од 14. маја 1997, 58 од 18. децембра 1997, 13 од 15. априла 1998, 23 од 29. јуна 1998, 31 од 31. августа 1998, 40 од 20. септембра 1999, 24 од 6. јула 2000, 31 од 13. септембра 2000, 26 од 20. априла 2001, 56 од 21. септембра 2001, 7 од 11. фебруара 2002, 36 од 25. јуна 2002, 50 од 23. августа 2002, 65 од 8. октобра 2002, 9 од 12. фебруара 2003, 76 од 29. јула 2003, 121 од 9. децембра 2003.

 

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред: основних школа, школа за основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју, школа за основно музичко образовање и васпитање; школа за основно балетско образовање и васпитање и школа за основно образовање и васпитање одраслих у Републици Србији (у даљем тексту: мрежа основних школа).

 

Члан 2.

Основно васитање и образовање у осмогодишњем трајању остварује се у 1498*** школе, основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју остварује се у 51* школа, основно музичко образовање и васпитање остварује се у 69** школе, основно балетско образовање и васпитање остварује се у 3** школе и основно образовање и васпитање одраслих остварује се у 16** школа.

 

*Службени гласник РС, број 40/1999

**Службени гласник РС, број 49/1995

***Службени гласник РС, број 36/2002

 

Члан 3.

Мрежу основних школа чине:

1. основне школе и основне школе са издвојеним одељењима;

2. школе за основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју и школе за основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју са издвојеним одељењима;

3. школе за основно музичко образовање и васпитање и школе за основно музичко образовање и васпитање са издвојеним одељењима;

4. школе за основно балетско образовање и васпитање одраслих.

Мрежа основних школа је приложена уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 022-3560/29

У Београду, 26. августа 1994. године

Потпредседник

проф др Слободан Унковић, с.р.

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

01 ОКРУГ СЕВЕРНОБАЧКИ

01.1. ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

 

 

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

01.1.1.

Бајша

„Братство-јединство”

 

I–VIII

 

 

 

Пољопривредно добро „Панонија”

I–IV

01.1.2.

Гунарош

„Дожа Ђерђ”

 

I–VIII

01.1.3.

Бачка Топола

„Чаки Лајош„

 

I–VIII

01.1.4.

Пачир

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

01.1.5.

Бачка Топола

„Никола Тесла”

 

I–VIII

01.1.6.

Стара Моравица

„Стари Ковач Ђула”

 

I–VIII

01.1.7.

Криваја

„Вук Караџић”

 

I–VIII

01.1.8.

Ново Орахово

„18. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

01.2.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

01.2.1.

Мали Иђош

„Ади Ендре”

 

I–VIII

01.2.2.

Фекетић

„Никола Ђурковић”

 

I–VIII

01.2.3.

Ловћенац

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

01.3.

ОПШТИНА СУБОТИЦА

 

 

 

01.3.1

Нови Жедник

„Боса Милићевић”

I–VIII

 

01.3.2.

Ђурђин

„Владимир Назор”

 

I–VIII

01.3.3.

Палић

„Мирослав Антић”

Шупљак

I–IV

01.3.4.

Суботица

„Милош Црњански”

 

I–VIII

01.3.5.

Бајмок

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

 

 

Рата

I–IV

 

 

 

Мишићево

I–IV

01.3.6.

Суботица

„Ђуро Салај”

 

I–VIII

01.3.7.

Суботица

„Иван Милутиновић”

 

I–VIII

 

 

 

Мала Босна

I–VIII

01.3.8.

Суботица

„Иван Горан Ковачић”

 

I–VIII

01.3.9.

Суботица

„СЕЧЕЊИ ИШТВАН SZACHENYI ISTVAN”*

 

I–VIII

 

 

 

Келебија

I–IV

01.3.10.

Суботица

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

01.3.11.

Суботица

„Јован Микић”

 

I–VIII

01.3.12.

Суботица

„Кизур Иштван”

 

I–VIII

01.3.13.

Суботица

„Матко Вуковић”

 

I–VIII

01.3.14.

Суботица

„Соња Маринковић”

 

I–VIII

01.3.15.

Суботица

„10. октобар”

 

I–VIII

01.3.16.

Суботица

„Мајшански пут”**

I–VIII

 

01.3.17.

Суботица

„Свети Сава”

 

 

 

Александрово

 

 

I–VIII

 

 

 

Биково

I–IV

01.3.18.

Хајдуково

„Петефи бригада”

 

I–VIII

 

 

 

Доса

I–IV

01.3.19.

Стари Жедник

„Пионир”

 

I–VIII

01.3.20.

Чантавир

„Народни хероји”

 

I–VIII

 

 

 

Душаново

I–IV

 

 

 

Вишњевац

I–IV

01.3.21.

Таванкут

„Матија Губец”

 

I–VIII

 

 

 

Горњи Таванкут

I–IV

 

 

 

Љутово

I–IV

*Службени гласник РС, број 26/2001.

**Службени гласник РС, број 9/2003

 

 

 

 

 

02

ОКРУГ СРЕДЊЕБАНАТСКИ

 

 

02.1.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

02.1.1.

Житиште

„Свети Сава”

 

I–VIII

 

 

 

Равни Тополовац

I–VIII

 

 

 

Бегејци

I–VIII

 

 

 

Банатски Двор

I–IV

02.1.2.

Српски Итебеј

„Милош Црњански”

 

I–VIII

 

 

 

Међа

I–VIII

 

 

 

Хетин

I–IV

02.1.3

Банатско Карађорђево

„Никола Тесла”

 

I–VIII

 

 

 

Честерег

I–VIII

 

 

 

Торда

I–VIII

 

 

 

 

 

02.2

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

02.2.1.

Чента

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

02.2.2.

Арадац

„Братство”

 

I–VIII

02.2.3.

Бело Блато

„Братство и јединство”

 

I–VIII

02.2.4.

Зрењанин

„Вук Караџић”

 

I–VIII

02.2.5.

Зрењанин

„Доситеј Обрадовић”

I–VIII

 

02.2.6.

Клек

„Јован Дучић”****

 

I–VIII

02.2.7.

Зрењанин

„Др Јован Цвијић”

 

I–VIII

02.2.8.

Ечка

„Др Александар Сабовљев”

 

I–VIII

02.2.9.

Меленци

„Др Бошко Вребалов”

 

I–VIII

02.2.10.

Зрењанин

„2. октобар”

 

I–VIII

02.2.11.

Зрењанин

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

 

 

 

Јанков Мост

I–IV

02.2.12.

Перлез

„Ђура Јакшић

 

I–VIII

02.2.13.

Зрењанин

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

02.2.14.

Зрењанин

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

02.2.15.

Зрењанин

„Петар Петровић Његош„

 

I–VIII

02.2.16.

Банатски Деспотовац

„Петар Кочић”

 

I–VIII

02.2.17.

Зрењанин

„Соња Маринковић”

 

I–VIII

 

 

 

Михајлово

I–VIII

 

 

 

Лукино Село

I–IV

02.2.18.

Мужља

„Серво Михаљ”

 

I–VIII

02.2.19.

Елемир

„Светозар Марковић Тоза”

 

I–VIII

 

 

 

Тараш

I–VIII

02.2.20.

Лазарево

„Славко Родић”

 

I–VIII

 

 

 

Златица

I–IV

02.2.21.

Орловат

„Урош Предић”

 

I–VIII

02.2.22.

Томашевац

„Младост"

 

I–VIII

02.2.23.

Стајићево

„Свети Сава”

 

I–VIII

02.2.24.

Книћанин

„Стеван Книћанин”

 

I–VIII

02.2.25.

Фаркажадин

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

02.2.26.

Лукићево

„Бранко Ћопић”

 

 

02.2.27.

Ботош

ОШ „1. октобар”

 

I–VIII***

* Ова табела објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 49/95

** „Службени гласник РС”, број 23/98.

*** „Службени гласник РС”, број 40/99. 

**** „Службени гласник РС”, број 26/2001. 

 

 

 

 

 

02.3.

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

02.3.1.

Александрово

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

02.3.2.

Српска Црња

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

02.3.3.

Нова Црња

„Петефи Шандор”

 

I–VIII

 

 

 

Тоба

I–IV

02.3.4.

Радојево

„Станко Крстин”

 

I–VIII

02.3.5.

Војвода Степа

„4. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

02.4.

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

02.4.1.

Нови Бечеј

„Јосиф Маринковић”

 

I–VIII

02.4.2.

Кумане

„Милан Станчић-Уча”

 

I–VIII

02.4.3.

Нови Бечеј

„Милоје Чиплић”

 

I–VIII

02.4.4.

Ново Милошево

„Милош Попов”

 

I–VIII

02.4.5.

Бочар

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

02.5.

ОПШТИНА СЕЧАЊ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

02.5.1.

Сечањ

„Алекса Шантић”

 

I–VIII

02.5.2.

Јарковац

„Вељко Ђуричин”

 

I–VIII

 

 

 

Банатска Дубица

I–IV

02.5.3.

Бока

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

 

 

 

Шурјан

I–IV

02.5.4.

Јаша Томић

„Стеван Алексић”

 

I–VIII

02.5.55.

Крајишник

„Славко Родић”

 

I–VIII

 

 

 

Банатско Вишњићево

I–IV

02.5.6.

Неузина

„Браћа Стефановић”

 

I–VIII

02.5.8.

Конак

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

03

ОКРУГ СЕВЕРНОБАНАТСКИ

 

 

03.1.

ОПШТИНА АДА*

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

03.1.1.

Ада

„Чех Карољ”

 

I–VIII

 

 

 

Утрине

I–IV

 

 

 

Оборњача

I–IV

 

 

 

Стеријино Село

I–IV

03.1.2.

Мол

„Новак Радоњић”

 

I–VIII

* „Службени гласник РС”, број 9/2003. 

 

 

 

 

 

03.2.

ОПШТИНА КАЊИЖА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

03.2.1.

Хоргош

„10. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

Мале Пијаце

I–VIII

03.2.2.

Кањижа

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Мартонош

I–VIII

 

 

 

Адорјан

I–IV

 

 

 

Велебит

I–IV

03.2.3.

Трешњевац

„Киш Ференц”

 

I–VIII

 

 

 

Орон

I–VIII

 

 

 

Тотово Слело

I–IV

 

 

 

Долине

I–IV

 

 

 

 

 

03.3.

ОПШТИНА КИКИНДА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

 

Банатска Топола

„Братство јединство”

 

I–VIII

 

Мокрин

„Васа Стајић”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

Руско Село

„Глигорије Попов”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Јован Поповић”

 

I–VIII

 

Нови Козарци

„Иво Лола Рибар”

 

I–VIII

 

Иђош

„Миливоје Оморац”

 

I–VIII

 

Сајан

„Мора Карољ”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Свети Сава”

 

I–VIII

 

Наково

„Петар Кочић”

 

I–VIII

 

Башанд

„1. октобар”

 

I–VIII

 

Банатско Велико Село

„Славко Родић”

 

I–VIII

 

Кикинда

„Фејеш Клара”

 

I–VIII

* Ова табела је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 49/95

 

 

 

 

 

03.4.

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

03.4.1.

Нови Кнежевац

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Банатско Аранђелово

I–VIII

 

 

 

Српски Кустур

I–VIII

 

 

 

Мајдан

I–IV

 

 

 

Ђала

I–IV

 

 

 

 

 

03.5.

ОПШТИНА СЕНТА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

03.5.1.

Сента

„25. мај”

 

I–VIII

 

 

 

Горњи Брег

I–VIII

 

 

 

Ада Хатар

I–IV

 

 

 

Торњош

I–VIII

 

 

 

Богараш

I–IV

 

 

 

Кеви

I–IV

 

 

 

„Спомен школа”

I–VIII

 

 

 

„Турзо Лајош„

I–VIII

 

 

 

 

 

03.6.

ОПШТИНА ЧОКА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

03.6.1.

Остојићево

„Др Тихомир Остојић”*

 

I–VIII

 

 

 

Јазово

I–IV

03.6.2.

Чока

„Јован Поповић”

 

I–VIII

 

 

 

Санад

I–VIII

 

 

 

Црна Бара

I–IV

 

 

 

Врбица

I–IV

03.6.3.

Падеј

„Серво Михаљ”

 

I–VIII

* „Службени гласник РС”, број 20/97

 

 

 

 

 

03

ОКРУГ ЈУЖНОБАНАТСКИ

 

 

04.1.

ОПШТИНА АЛИБУНАР

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.1.1.

Алибунар

„Братство јединство”

 

I–VIII

 

 

 

Селеуш

I–VIII*

04.1.2.

Банатски Карловац

„Душан Јерковић”

 

I–VIII

04.1.3.

Николинци

„2. октобар”

 

I–VIII

04.1.4.

Илиџа

„Милош Црњански”

 

I–VIII

 

 

 

Нови Козјак

I–IV

04.1.5.

Владимировац

„1. мај”

 

I–VIII

 

 

 

Владимировац Колонија

I–IV

04.1.6.

Добрица

„Сава Вељковић”

 

I–VIII

04.1.7.

Јановци

„Томаш Гариг Масарик”

 

I–VIII

04.1.8.

Локве

„3. октобар”

 

I–VIII

* „Службени гласник РС”, број 58/97

 

 

 

 

 

04.2.

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.2.1.

Бела Црква

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

 

 

 

Калуђерово I–IV

 

04.2.2.

Бела Црква

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

04.2.3.

Јасеново

„Ђорђе Малетић”*

 

I–VIII

 

 

 

Дупљаја

I–IV

 

 

 

Банатска Суботица

I–IV

 

 

 

Добричево

I–IV

04.2.4.

Кусић

Мара Јанковић”

 

I–VIII

04.2.5.

Врачев Гај

„Марко Стојановић”

 

I–VIII

 

 

 

Црвена Црква

I–IV

 

 

 

Банатска Паланка

I–IV

 

 

 

Кајтасово

I–IV

04.2.6.

Гребенац

„Михаил Саловенау”

 

I–VIII

04.2.7.

Крушчица

„Сава Мунћан”

 

I–VIII

* „Службени гласник РС”, број 76/2003

 

 

 

 

 

04.3.

ОПШТИНА ВРШАЦ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.2.1.

Уљма

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

 

 

 

Влајковац

I–IV

 

 

 

Ритишево

I–IV

 

 

 

Шушара

I–IV

04.2.2.

Велико Средиште

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

 

 

 

Мали Жам

I–IV

 

 

 

Мало средиште

I–IV

04.2.3.

Вршац

„Вук Караџић”

 

I–VIII

04.2.4.

Вршац

„Јован Стерија Поповић”

 

I–VIII

 

 

 

Потпорањ

I–IV

04.2.5.

Вршац

„Олга Петров Радишић”

 

I–VIII

 

 

 

Стража

I–IV

 

 

 

Месић

I–IV

 

 

 

Сочица

I–IV

 

 

 

Јабланка

I–IV

04.3.6.

Вршац

„Младост”

 

I–VIII

04.3.7.

Вршац

„Паја Јовановић”

 

I–VIII

 

 

 

Ватин

I–IV

04.3.8.

Куштиљ

„Кориолан Добан”

 

I–VIII

 

 

 

Војводинци

I–IV

04.3.9.

Павлиш

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

04.3.10.

Гудурица

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

 

 

 

Марковац

I–IV

04.3.11.

Избиште

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

 

 

 

Загајица

I–IV

 

 

 

Парта

I–IV

 

 

 

Орешац

I–IV

* Ова табела је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 49/95

 

 

 

 

 

04.4.

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.4.1.

Самош

„Лукреција Анкуцић”

 

I–VIII

04.4.2.

Падина

„Маршал Тито”

 

I–VIII

04.4.3.

Идвор

„Михајло Пупин”

 

I–VIII

04.4.4.

Ковачица

„Млада поколења”

 

I–VIII

04.4.5.

Дебељача

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

04.4.6.

Уздин

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

 

 

 

Путниково

I–IV

04.4.7.

Црепаја

„Сава Жебељан”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

04.5.

ОПШТИНА КОВИН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.5.1.

Баваниште

„бора Радић”

 

I–VIII

04.5.2.

Ковин

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

04.5.3.

 

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

04.5.4.

Ковин

„Ј. Ј. Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Мало Баваниште

I–IV

04.5.5.

Гај

„Миша Стојковић”

 

I–VIII

04.5.6.

Делиблато

„Паја Маргановић”

 

I–VIII

 

 

 

Чардак

I–IV

04.5.7.

Мраморак

„Сава Маринковић”

 

I–VIII

04.5.8.

Дубовац

„Предраг Кажић”

 

I–VIII

04.5.9.

Плочица

„Ђура Филиповић”

 

I–VIII

 

 

 

Скореновачки рит

I–IV

04.5.10.

Ковин

„Десанка Максимовић”

 

I–VIII**

** „Службени гласник РС”, број 20/97

 

 

 

 

 

04.7.

ОПШТИНА ПАНЧЕВО

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.7.1.

Долово

„Аксентије Максимовић”

 

I–VIII

04.7.2.

Панчево

„Борисав Петров Браца”

 

I–VIII

04.7.3.

Панчево

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

04.7.4.

Панчево

„Братство-јединство”

 

I–VIII

04.7.5.

Панчево

„Васа Живковић”

 

I–VIII

04.7.6.

Старчево

„Вук Стефановић Караџић”

 

I–VIII

04.7.7.

Јабука

„Гоце Делчев”

 

I–VIII

04.7.8.

Омољица

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

04.7.9.

Панчево

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

04.7.10.

Банатско Ново Село

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

04.7.11.

Качарево

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

04.7.12.

Панчево

„Исидора Секулић”

 

I–VIII

04.7.13.

Панчево

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

04.7.14.

Панчево

„Мирослав Антић Мика”

 

I–VIII

04.7.15.

Иваново

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

04.7.16.

Банатски Брестовац

„Олга Петров”

 

I–VIII

04.7.17.

Панчево

„Свети Сава”

 

I–VIII

04.7.18.

Панчево

„Стевица Јовановић”

 

I–VIII

04.7.19.

Глогоњ

„4. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

04.8.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

04.8.1.

Пландиште

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

 

 

 

Велики Гај

I–IV

 

 

 

Купиник

I–IV

 

 

 

Барице

I–VIII**

 

 

 

Јерменовци

I–VIII

 

 

 

Маргита

I–VIII***

04.8.1.

Велика Греда

„Јован Стерија Поповић”

Банатски Соколац***

I–VIII

 

 

 

Милетићево

I–IV

04.8.3.

Хајдучица

„Јован Јовановић Змај”

Стари Лец***

I–IV

** „Службени гласник РС”,број 20/97

*** „Службени гласник РС”, број 58/97

 

 

 

 

 

05. ОКРУГ ЗАПАДНО-БАЧКИ

 

 

05.1.

ОПШТИНА АПАТИН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

05.1.1.

Апатин

„Жарко Зрењанин”

 

I–VII

 

 

 

Владе Ћетковића 99

I–IV

 

 

 

Жарка Зрењанина 23

I–IV

05.1.2.

Купусина

„Јожеф Атила”

 

I–VIII

05.1.3.

Пригрењица

„Младост”

 

I–VIII

05.1.4.

Сонта

„Иван Горан Ковачић”

 

I–VIII

05.1.5.

Свилојево

„Киш Ференц”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

05.2.

ОПШТИНА КУЛА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

05.2.1.

Кула

„Ива Бајић”

 

I–VIII

05.2.2.

Кула

„Петефи бригада”

 

I–VIII

05.2.3.

Црвенка

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

 

 

Нова Црвенка

I–IV

05.2.4.

Крушчић

„Вељко Влаховић”

 

I–VIII

05.2.5.

Липар

„Никола Тесла”

 

I–VIII

05.2.6.

Руски Крстур

„Петро Кузмјак”

 

I–VIII

05.2.7.

Сивац

„20. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

05.3.

ОПШТИНА ОЏАЦИ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

05.3.1.

Оџаци

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

05.3.2.

Оџаци

„Мирослав Антић”

 

I–VIII

05.3.3.

Каравуково

„Бора Станковић”

 

I–VIII

05.3.4.

Ратково

„Ратко Павловић Ћићко”

 

I–VIII

05.3.5.

Срски Милетић

„Коста Стаменковић”

 

I–VIII

05.3.6.

Бачки Брестовац

„Никола Тесла"*

 

I–VIII

05.3.7.

Бачки Грачац

„Марко Орешковић”

 

I–VIII

05.3.8.

Богојево

Јожеф Атила”

 

I–VIII

05.3.9.

Дероње

„Вук Караџић”

 

I–VIII

05.3.10.

Лалић

„Нестор Жучни

 

I–VIII"

* „Службени гласник РС”, број 40/99.

 

 

 

 

 

05.4.

ОПШТИНА СОМБОР

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

05.4.1.

Сомбор

„Аврам Мразовић”

 

I–VIII

 

 

 

Лугово

I–IV

 

 

 

жарковац

I–IV

 

 

 

Градинац

I–IV

05.4.2.

Сомбор

„Никола Вукичевић”

 

I–VIII

 

 

 

Ранчево

I–IV

05.4.3.

Сомбор

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VII

05.4.4.

Сомбор

„Иво Лола Рибар”

 

I–VIII

 

 

 

Шикара

I–IV

05.4.5.

Сомбор

„21. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

Буковац

I–IV

05.4.6.

Сомбор

„Братство јединство”

 

I–VIII

 

 

 

Ненадић

I–IV

 

 

Болница

I–IV

 

05.4.7.

Светозар Милетић

„Братство јединство”

 

I–VIII

05.4.8.

Стапар

„Бранко Радичевић”

 

I–VII

05.4.9.

Телечка

„Киш Ференц”

 

I–VIII

05.4.10.

Бачки Моноштор

„22. октобар”

 

I–VII

05.4.11.

Колут

„Огњен Прица”

 

I–VIII

05.4.12.

Гаково

„Лаза Костић”

 

I–VIII

 

 

 

Растича

I–IV

05.4.13.

Кљајићево

„Никола Тесла”

 

I–VIII

05.4.14.

Чонопља

„Мирослав Антић”

 

I–VIII

05.4.15.

Алекса Шантић

„Алекса Шантић”

 

I–VIII

05.4.16.

Риђица

„Петар Кочић”

 

I–VII

05.4.17.

Станишић

„Иван Горан Ковачић”

I–VIII

 

05.4.18.

Бездан

„Братство јединство”

 

I–VIII

05.4.19.

Доброслово

„Петефи Шандор”

 

I–VIII

05.4.20.

Бачки Брег

„Моша Пијаде”

 

I–VII

 

 

 

 

 

06.

ОКРУГ ЈУЖНОБАЧКИ

 

 

 

06.1.

ОПШТИНА БАЧ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.1.1.

Бач

„Вук караџић”

 

I–VIII

06.1.2.

Бачко Ново Село

„Моша Пијаде”

 

I–VIII

06.1.3.

Вајска

„Алекса Шантић”

 

I–VIII

 

 

 

Бошани

I–IV

06.1.4.

Плана

„Иво Лола Рибар”

 

I–VIII

06.1.5.

Селенча

„Јан Колар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.2.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.2.1.

Гајдобра

„Алекса Шантић”

 

I–VIII

 

 

 

Нова Гајдобра

I–VIII

06.2.2.

Пивница

„15. октобар”

 

I–VIII

06.2.3.

Силбаш

„Браћа Новаков”

 

I–VIII

 

 

 

Деспотово

I–VIII

 

 

 

Параге

I–IV

06.2.4.

Челарево

„Здравко Челар”

 

I–VIII

06.2.5.

Бачка Паланка

„Десанка Максимовић”

 

I–VII

06.2.6.

Бачка Паланка

„Свети Сава”**

 

I–VII

06.2.7.

Бачка Паланка

„Вук Караџић”

 

I–VIII

 

 

 

Нештин

I–IV

 

 

 

Визић

I–IV

06.2.8.

Товаришево

„Милета Протић”

 

I–VIII

06.2.9.

Младеново

„Бранко Ћопић”

 

I–VIII

 

 

 

Карађорђево

I–IV

06.2.10.

Обровац

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

* Ова табела је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 49/95

** „Службени гласник РС”, број 65/2002.

 

 

 

 

 

06.3.

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.3.1.

Бачки Петровац

„јан Чајак”

 

I–VIII

06.3.2.

Кулпин

„Јан Амос Коменски”

 

I–VIII

06.3.3.

Гложан

„Јожеф Марчок Драгутин”

 

I–VIII

06.3.4.

Маглић

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

 

06.4.

ОПШТИНА БЕОЧИН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.4.1.

Беочин

„Јован Грчић Миленко”

 

I–VIII

 

 

 

Беочин Село

I–IV

 

 

 

Раковац

I–IV

 

 

 

Баноштор

I–IV

06.4.2.

Сусек

„Јован Поповић”

 

I–VIII

 

 

 

Грабово

I–IV

 

 

 

Луг

I–IV

 

 

 

Свилош

I–IV

 

 

 

 

 

06.5.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.5.1.

Бечеј

„Шаму Михаљ”

 

I–VIII

06.5.2.

Бечеј

„Петефи Шандор”

 

I–IV

 

 

 

Дрљан

I–IV

 

 

 

Милешево

I–IV

06.5.3.

Бечеј

„Север Ђуркић”

 

I–VIII

06.5.4.

Бечеј

„Здравко Гложански”

 

I–VIII

 

 

 

И.О. Радичевић

I–VIII

06.5.5.

Бачко Градиште

„Светозар Марковић”

 

I–VIII

06.5.6.

Бачко Петрово Село

„Шаму Михаљ”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.6.

ОПШТИНА ВРБАС

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.6.1.

Врбас

„Светозар Милетић”

 

I–VIII

06.6.2.

Врбас

„Петар Петровић Његош„

 

I–VIII

06.6.3.

Врбас

„Братство-јединство”

 

I–VIII

06.6.4.

Врбас

„20. октобар”

 

I–VIII

06.6.5.

Бачко Добро Поље

„Вук Караџић”

 

I–VIII

06.6.6.

Змајево

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

06.6.7.

Равно Село

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

06.6.8.

Савино Село

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

06.6.9

Куцура

„Братство-јединство”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.7.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.7.1.

Жабаљ

„Стеван Дивнин Баба”

 

I–VIII

06.7.2.

Чуруг

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

06.7.3.

Ђурђево

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

06.7.4.

Госпођици

„Жарк Зрењанин”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.8.

ОПШТИНА НОВИ САД

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.8.1.

Нови Сад

„Никола Тесла

 

I–VIII

06.8.2.

Нови Сад

„Прва војвођанска бригада”

 

I–VIII

06.8.3.

Нови Сад

„Светозар Марковић-Тоза”

 

I–VIII

06.8.4.

Нови Сад

„Ђорђе Натошевић”

 

I–VIII

06.8.5.

Нови Сад

„Јован Поповић”

 

I–VIII

06.8.6.

Нови Сад

„Коста Трифковић”

 

I–VIII

06.8.7.

Нови Сад

„Вук Караџић”

 

I–VIII

06.8.8.

Нови Сад

„Милош Црњански”

 

I–VIII

06.8.9.

Нови Сад

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

06.8.10.

Нови Сад

„Петефи Шандор”

 

I–VIII

06.8.11.

Нови Сад

„Жарко Зрењанин”

 

I–VIII

06.8.12.

Нови Сад

„Душан Радовић”

 

I–VIII

06.8.13.

Нови Сад

„Васа Стајић”

 

I–VIII

06.8.14.

Нови Сад

„Соња Маринковић”

 

I–VIII

06.8.15.

Нови Сад

„Ђура Даничић”

 

I–VIII

06.8.16.

Нови Сад

„Јожеф Атила”

 

I–VIII

06.8.17.

Нови Сад

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

06.8.18.

Нови Сад

„Иво Лола Рибар”

 

I–VIII

06.8.19.

Нови Сад

„Иван Гундулић”

 

I–VIII

 

 

 

Ченеј

I–VIII

06.8.20.

Нови Сад

„Вељко Влаховић”

 

I–VIII

06.8.21.

Петроварадин

„Јован Дучић”

 

I–VIII

06.8.22.

Сремска Каменица

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Нови Ледици

I–IV

06.8.23.

Бегеч

„Вељко Петровић”

 

I–VIII

06.8.24.

Ветерник

„Михајло Пупин”

 

I–VIII

06.8.25.

Ковиљ

„Лаза Костић”

 

I–VIII

06.8.26.

Футог

„Десанка Максимовић”

 

I–VIII

06.8.27.

Футог

„Мирослав Антић”

 

I–VIII

06.8.28.

Будисава

„Иво Андрић”

 

I–VIII

06.8.29.

Руменка

„Свети Сава”

 

I–VIII

06.8.30.

Степановићево

„Алекса Шантић”

 

I–VIII

06.8.31.

Каћ

„Ђура Јакшић”

 

I–VIII

06.8.32.

Буковац

„22. октобар”

 

I–VIII

06.8.33.

Кисач

„Људевит Штур”

 

I–VIII

* „Службени гласник РС”, број 58/87

 

 

 

 

 

06.9.

ОПШТИНА СРБОБРАН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.9.1.

Србобран

„Вук Караџић”

 

I–VIII

06.9.2.

Србобран

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

06.9.3.

Турија

„Петар Драпшин”

 

I–VIII

06.9.4.

Надаљ

„Жарко Зрењанин-Уча”

 

I–VIII

* Ова табела је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 49/95

 

 

 

 

 

06.10.

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.10.1.

Сремски Карловци

„23. октобар”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.11.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.11.1.

Темерин

„Кокаи Имре”

 

I–VIII

 

 

 

Телеп

I–IV

06.11.2.

Бачки Јарак

„Славко Родић”

 

I–VIII

06.11.3.

Темерин

„Петар Кочић”

 

I–VIII

 

 

 

Старо Ђурђево

I–IV

 

 

 

Телеп

I–IV

06.11.4.

Сириг

„Данило Зеленовић”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

06.12.

ОПШТИНА ТИТЕЛ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

06.12.1.

Тител

„Светозар Милетић”

 

I–VIII

 

 

 

Лок

I–VIII

 

 

 

Вилово

I–IV

 

 

 

Гардиновци

I–VIII

06.12.2.

Шајкаш

„Исидора Секулић”

 

I–VIII

 

 

 

Мошорин

I–VIII

 

 

 

 

 

07.

ОКРУГ СРЕМСКИ

 

 

 

07.1.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.1.1.

Марадик

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

07.1.2.

Бешка

„Браћа Груловић”

 

I–VIII

07.1.3.

Нови Сланкамен

„Др Ђорђе Натошевић”

 

I–VIII

 

 

 

Стари Сланкамен

I–IV

07.1.4.

Инђија

„Душан Јерковић”

 

I–VIII

 

 

 

Јарковци

I–IV

07.1.5.

Инђија

„Јован Поповић”

 

I–VIII

07.1.6.

Крчедин

„22. јули”

 

I–VIII

 

 

 

Сланкаменачки Виногради

I–IV

07.1.7.

Инђија

„Петар Кочић”

 

I–VIII

 

 

 

Љуково

I–IV

07.1.8.

Чортановци

„Ружа Ђурђевић-Црна”

 

I–VIII

07.1.9.

Нови Карловци

„Слободан Бајић-Паја”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

07.2.

ОПШТИНА ИРИГ

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.2.1.

Ириг

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

 

 

 

Шатрици

I–IV

 

 

 

Нерадин

I–IV

 

 

 

Ривица

I–IV

 

 

 

Крушедол

I–IV

07.2.2.

Врдник

„Милица Стојади-новић Српкиња”

 

I–VIII

 

 

 

Мала Ремета

I–IV

 

 

 

Јазак

I–IV

 

 

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.3.1.

Шимановци

„Душан Јерковић-Уча”

 

I–VIII

 

 

 

Деч

I–VIII

 

 

 

Карловчић

I–VIII

 

 

 

Сремски Михаљевци

I–IV

07.3.2.

Купиново

„Душан Вукасовић-Диоген”

 

I–VIII

 

 

 

Ашања

I–VIII

 

 

 

Обреж

I–VIII

07.3.3.

Пећинци

„Слободан Бајић-Паја”

 

I–VIII

 

 

 

Доњи Товарник

I–VIII

 

 

 

Огар

I–IV

 

 

 

Брестач

I–IV

 

 

 

Суботиште

I–IV

 

 

 

Прхово

I–IV

 

 

 

Сибач

I–IV

 

 

 

Попици

I–IV

 

 

 

 

 

07.4.

ОПШТИНА РУМА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.4.1.

Никинци

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

07.4.2.

Рума

„Вељко Дугошевић”

 

I–VIII

 

 

 

Вогањ

I–IV

 

 

 

Стејановци

I–IV

07.4.3.

Хртковци

„Милош Црњански”

 

I–VIII

07.4.4.

Рума

„Душан Јерковић”

 

I–VIII

07.4.5.

Путинци

„Доситеј Обрадовић”

 

I–VIII

 

 

 

Доњи Петровци”

I–IV

 

 

 

Жарковац

I–IV

07.4.6.

Рума

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Мали Радинци

I–IV

 

 

 

Павловци

I–IV

07.4.7.

Рума

„Иво Лола Рибар”

 

I–VIИ

 

 

 

Добринци

I–IV

 

 

 

Краљевци

I–IV

07.4.8.

Платичево

„Миливој Петковић Фећко”

I–VIII

 

 

 

 

Витојевци

I–IV

07.4.9.

Буђановци

„Небојша Јерковић”

 

I–VIII

07.4.10.

Кленак

„23. окобар”

 

I–VIII

07.4.11.

Грабовци

„ВИ ударна војвођанска бригада”

 

I–VIII

 

 

 

 

 

07.5.

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.5.1.

Сремска Митровица

„Бошко Палко-вљевић Пинки”

 

I–VIII

 

 

 

Гргуревци

I–VIII

 

 

 

Шуљам

I–IV

07.5.2.

Кузмин

„Бранко Радичевић”

 

I–VIII

 

 

 

Босут

I–VIII

 

 

 

Сремска Рача

I–IV

07.5.3.

Сремска Митровица

„Свети Сава”

 

I–VIII

 

 

 

Чалма

I–VIII

 

 

 

Дивош

I–VIII

 

 

 

Стара Бингула

I–IV

07.5.4.

Мачванска Митровица

„Добросав Радо-сављевић Народ”

 

I–VIII

 

 

 

„Ноћај”

I–VIII

 

 

 

Равње

I–VIII

 

 

 

Раденковић

I–IV

 

 

 

Салаш Ноћајски

I–IV

 

 

 

Засавица И

I–IV

 

 

 

Засавица ИИ

I–IV

07.5.5.

Мартинци

„Јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

07.5.6.

Сремска Митровица

„јован Јовановић Змај”

 

I–VIII

 

 

 

Јарак

I–VIII

 

 

 

Шашинци

I–VIII

07.5.7.

Сремска Митровица

„Јован Поповић”

 

I–VIII

 

 

 

Велики Радинци

I–VIII

 

 

 

Бешаново

I–IV

07.5.8.

Сремска Митровица

„Сободан Бајић-Паја”

 

I–VIII

 

 

 

Манђелос

I–VIII

 

 

 

Лежимир

I–IV

 

 

 

Шишатовац

I–IV

 

 

 

Летенка

I–IV

07.5.9.

Лаћарак

„Трива Витасовић” Лебарник

 

I–VIII

 

 

 

 

 

07.6.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

 

 

Шифра школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено одељење у месту

разредност

07.6.1.

Стара Пазова

„Бошко Палков-љевић-Пинки”

 

I–VIII

07.6.2.

Белегиш

„Вера Мишчевић”

 

I–VIII

 

 

 

Сурдук

I–VIII

07.6.3.

Војка

„Милан Хаџић”

 

I–VIII

 

 

 

Крњешевци

I–IV

07.6.4.

Нова Пазова

„Растко Немањић – Свети Сава”

 

I–VIII

07.6.5.

Нови Бановци

„Никола Тесла”

 

I–VIII

07.6.6.

Голубинци

„Никола Тесла”

 

I–VIII

07.6.7.

Стари Бановци

„Слободан Савковић”

 

I–VIII

07.6.8.

Стара Пазова

„Херој Јанко Чмелик”

 

I–VIII

* „Службеник гласник РС”, број 20/97