На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЛУЧНОГ МОСТА БРОЈ ДВА ПРЕКО ЛЕПЕНИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС", број 27 од 26. VI 1997.

Тачка 1.

Лучни мост број два преко Лепенице у Крагујевцу утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

Лучни мост број два преко Лепенице у Крагујевцу (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији града Крагујевца, у Крагујевцу, на Тргу народног фронта, на катастарској парцели број 5813/1 (река Лепеница) К.О. Крагујевац.

Споменик културе изграђен је 1923. године по пројекту Васе Новичића, инжењера Министарства грађевина. Статички систем моста је лук са затегом са обешеним коловозом. Коловозну конструкцију сачињавају коловозна плоча, секундарни подужни носачи и попречни носачи. Ширина коловоза је 6,2 м, а корисна ширина пешачких стаза са обе стране коловоза је 1,0 м. Укупна ширина моста од спољне до спољне ивице је 11,65 м. Главни носачи-луци облика параболе који дају елеганцију мосту и чине га атрактивним ослоњени су преко челичних лежишта на масивне обалне стубове. На левом обалном стубу је непокретно лежиште, а на десном ваљкасто покретно лежиште. Вредност овог споменика културе је у јединственом инжењеријском решењу, смелом за време настанка, оствареном једноставним облицима, подређеним функционалности.

Тачка 3.

Заштићена околина споменика културе обухвата део катастарске парцеле број 5813/1 (река Лепеница) у појасу од 150 м узводно и низводно од споменика културе.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система и исправности инсталација у споменику културе, грађевинских и архитектонских елемената (украса на луковима и др.);

3) стално проверавање и одржавање ходне облоге, коловозне облоге, конструкције лукова, затега и греда;

4) забрана извођења грађевинских радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

5) ограничење брзине кретања возила, тежине возила са теретом и дозвољене висине возила одговарајућим саобраћајним знаком.

Тачка 5.

Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана сваке градње;

2) обезбеђивање одговарајуће јавне расвете постављањем потребног броја канделабара или сличних светиљки;

3) озелењавање обалног простора и парковско уређивање са одговарајућим мобилијаром (клупе, корпе и сл.).

Тачка 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

05 број 633-2231/97-013

У Београду, 18. јуна 1997. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Слободан Радуловић, с.р.