На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КУЋЕ МАРКОВИЋА У КРАЉЕВУ ЗА СПОМЕНИКЕ КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС", број 27 од 26. VI 1997.

Тачка 1.

Кућа Марковића у Краљеву утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

Кућа Марковића у Краљеву (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Краљево, у Краљеву, у Улици Карађорђевој број 7, у приватној својини, на катастарској парцели број 940 К.О. Краљево.

Споменик културе изградио је београдски рентијер Сретен Стојадиновић у периоду од 1903 – 1906. године по пројекту инж. Миливоја Смиљанића, а састоји се из два објекта – већег, репрезентативнијег, намењеног искључиво становању, који се налази уз улицу, док је мањи прислоњен уз њега нижи, скромније обраде имао фунцкију помоћне зграде. Академски компонована главна зграда (са подрумом плитко засведеним опеком и приземљем) у еклектичком духу, сем класицистичког приступа у обради фасаде, има изузетно декорисане надпрозорнике са стилизованим флоралним и фигуралним орнаментима сецесије, уметнички обрађену аутентичну столарију и елементе од кованог гвожђа (капија, надстрешница, окови на прозорима и вратима) – рад познатог београдског мајстора Виктора Колачека. Мањи, дворишни објекат скромније је изведен и има одлике народног градитељства (ајат, који носе дрвени ступци са јастуцима). Због архитектонских карактеристика и стилских вредности споменик културе има културни и историјских значај.

Тачка 3.

Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле бр. 940, 941/1, 932, 933/1 и 934 К.О. Краљево у друштвеној својини и део Карађорђеве улице до осе улице наспрам катастарских парцела бр. 932, 940 и 941/1 К.О. Краљево.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана промене првобитне намене;

5) обнављање дотрајалих и оштећених делова уличне ограде према сачуваним оригиналним елементима;

6) очување првобитног уређења и садржаја дворишта, обнављање и одржавање вегетације.

Тачка 5.

Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана сваке гадње на катастарским парцелама бр. 940 и 941/1 К.О. Краљево, у друштвеној својини;

2) забрана градње и постављања објеката привременог или трајног карактера који својом наменом, волуменом габарита, по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

3) уређивање зеленила и неговање декоративне флоре;

4) забрана просипања, одлагања, складиштења и привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних, радиоактивних.

Тачка 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

05 број 633-2231/97-017

У Београду, 18. јуна 1997. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Слободан Радуловић, с.р.