На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије”, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ СМОЛУЋСКЕ ПЕЋИНЕ ЗА АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

„Службени гласник РС”, број 51 од 13. ХI 1997.

Тачка 1.

Смолућска пећина утврђује се за археолошко налазиште.

Тачка 2.

Смолућска пећина (у даљем тексту: археолошко налазиште) налази се на територији општине Тутин, у Смолући, на катастарским парцелама бр. 754/1, 759 и 986 К.О. Глуховица, у друштвеној својини.

Границе археолошког налазишта иду од крајње северне тачке катастарске парцеле број 759 К.О. Глуховица њеном северозападном страном; северозападном страном катастарске парцеле 754/1 К.О. Глуховица до тачке где иста долази до крајње јужне тачке катастарске парцеле број 758 К.О. Глуховица; затим пресеца катастарску парцелу број 754/1 К.О. Глуховица у правцу север-југ; даље иде јужном страном катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица до њене крајње југоисточне тачке; скреће на север; иде источном страном катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица до крајње источне тачке катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица, а потом северном страном исте катастарске парцеле; потом иде северном страном катастарске парцеле број 986 К.О. Глуховица и северном страном катастарске парцеле број 759 К.О. Глуховица до почетне тачке.

Археолошко налазиште налази се на 20 м од извора Смолућке реке, на крају кањона у еколошки очуваној оази. Истраживања су показала да је Смолућка пећина била настањена у дугом временском периоду од горњег плеистоцена и холоцена до позног средњег века и турског периода. Културни слојеви почињу да се јављају од 40.000 до 35.000 година старе ере. Покретни археолошки налази, углавном кремени материјал, типолошки се могу припојити мустеријенском комплексу, а налази фауне омогућавају реконструкцију палеоеколошких прилика средњег палеолита.

Налази из периода палеолитских ловаца у Смолућској пећини јединствени су на територији Србије.

Тачка 3.

Заштићена околина археолошког налазишта обухвата део катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица, у друштвеној својини.

Граница заштићене околине археолошког налазишта иде од крајње западне тачке катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица, њеном југозападном страном до катастарске парцеле број 756 К.О. Глуховица; потом јужном страном катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица и наставља југоисточном страном катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица и потоком Шеварике; потом пресеца катастарску парцелу број 754 К.О. Глуховица у правцу југ-север према катастарској парцели број 758 К.О. Глуховица и иде западном страном катастарске парцеле број 754/1 К.О. Глуховица, северном страном и северозападном страном исте катастарске парцеле до почетне тачке.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите археолошког налазишта:

1) забрана градње трајних или привремених објеката;

2) забрана интервенција на пећини које доводе до промене микроклимата пећине (затварања отвора пећине, паљења ватри, наводњавања и сл.);

3) забрана ископавања и изношења пећинског седимента;

4) забрана бетонирања пода или зидова пећине као и писања, урезивања или маркирања по њима;

5) забрана сечења и крчења шумског покривача, као и узимања и одвођења воде са потока;

6) забрана просипања, одлагања или привременог или трајног депоновања штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних.

Тачка 5.

Утврђује се следећа мера заштите заштићене околине археолошког налазишта:

1) забрана неовлашћеног копања, сечења шуме и мењања вегетације.

Тачка 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-3721/97

У Београду, 17. октобра 1997. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

академик проф. др Милутин Стојковић, с. р.