На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ САХАТ КУЛЕ У ОРАХОВЦУ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС”, број 8 од 24. III 1998.

Тачка 1.

Сахат кула у Ораховцу утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

Сахат кула у Ораховцу (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Ораховац, у Ораховцу, у Видовданској улици, у државној својини, на катастарској парцели број 719 К.О. Ораховац.

Споменик културе је саградио 1815. године Махмут паша Ротул, један од зачетника урбане модернизације Призрена и заштитник Пећке патријаршије и манастира Дечана. Као учесник у борби против српских устаника од 1909. године до угушивања устанка, Махмут паша Ротул донео је из смедеревских цркава три звона од којих је једно наменио ораховачкој сахат кули. Кула је грађена каменом, квадратне основе 5 х 5 м и висине 14 метара. Над горњом заравни крова је мањи део за сатни механизам, састављен од четири стубића и четворосливног крова покривеног лимом. До сатног механизма водиле су дрвене степенице. Сачувана у изворном облику, Сахат кула у Ораховцу представља вредан пример профане архитектуре старе ораховачке чаршије, значајан као заметак њене урбане модеранизације.

Тачка 3.

Заштићена околина културног добра обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 718, 719, 720, 721, 722 и 723 К.О. Ораховац, у приватној својини.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивностатичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) изградња инфраструктуре дозвољена је само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза.

Тачка 5.

Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају споменик културе;

2) изградња инфраструктуре дозвољена је само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;

3) извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољени су само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;

4) забрана складиштења материјала и стварања депонија;

5) забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја – хемијски агресивних, ескплозивних, отровних и радиоактивних.

Тачка 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 Број 633-2659/97-21

У Београду, 20. фебруара 1998. године

Влада Републике

Потпредседник,

академик проф. др Милутин Стојковић, с.р.