На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије”, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ САЛАША ОРЛУШКОВ У ТАВАНКУТУ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС”, број 32 од 7.06.2001.

 

 

Тачка 1.

Салаш Орлушков у Таванкуту утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

Салаш Орлушков у Таванкуту (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Суботица, у Доњем Таванкуту, на катастарским парцелама бр. 1686, 9901, 9904 и 9906, КО Таванкут, у приватној својини.

Споменик културе је настао крајем 19. века као салашарско станиште са једном зградом – салашем, која је уједно коришћена у економске и стамбене сврхе. Под истим кровом налазиле су се штала и кућа подигнуте седамдесетих година 19. века. Изградњом нове салашарске зграде 1900. године, и других помоћних економских зграда: штале, подрума, чардака и голубарника, уз каснију доградњу летње кухиње, салаш је образован, као стамбено економска целина, у данашњем облику.

Градитељске одлике изражене кроз једноставност облика, функционалност и коришћење природних материјала у градњи (земља, трска, дрво), заједно са мобилијаром и пољопривредним алатима чине овај салаш вредном целином богатог етнолошког садржаја.

Тачка 3.

Заштићена околина споменика културе обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 9901, 9904 и 9906 КО Таванкут, у приватној својини.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) постављање уређаја за заштиту од пожара;

3) уклањање постојећег пољског нужника и изградња новог на месту постојеће чуткаре;

4) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно - статичког система свих објеката;

5) ажурно праћење стања покретних предмета (заштита металних предмета од корозије и дрвених од даљњег пропадања).

Тачка 5.

Утврђује се следећа мера заштите заштићене околине споменика културе:

– забрана сваке градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином, као и наменом угрожавају споменик културе.

Тачка 6.

Списак покретних добара од посебног културног и историјског значаја која се налазе у Салашу Орлушков у Таванкуту чини саставни део ове одлуке и чува се у Салашу Орлушков у Таванкуту.

Тачка 7.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-1790/99

У Београду, 22. маја 2001. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

проф. др Жарко Кораћ, с.р.