На основу члана 10. став 1. Закона о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002),

Влада Републике Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

о промени седишта основних школа у Београду

„Службени гласник РС”, број 36 од 25. јуна 2002.

 

 

Члан 1.

Школа за основно образовање одраслих „Браћа Стаменковић”, са седиштем у општини Савски венац, у улици Војводе Миленка број 33, мења седиште на локацију у улици Донска бр. 27–29, у општини Звездара.

 

Члан 2.

Основна школа „Стефан Немања” са седиштем у општини Савски венац, у два школска објекта у улици Петра Чајковског број 2а и улици Василија Гаћеше број 2а, мења седиште на локацију у једном школском објекту у улици Василија Гаћеше број 2а.

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-9322/2002

У Београду, 20. јуна 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Јожеф Каса, с.р.