На основу члана 11. став 3. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002),

Влада Републике Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

о промени седишта средњих школа у Београду

„Службени гласник РС”, број 36 од 25. јуна 2002.

 

 

Члан 1.

Зуботехничка школа са седиштем у општини Савски венац, у улици Фабрисова број 10, мења седиште на локацију у улици Станка Враза број 63, у општини Звездара.

 

Члан 2.

Школа за негу лепоте са седиштем у општини Вождовац, у улици Војводе Степе број 283, мења седиште на локацију у улици Јована Суботића број 2, у општини Вождовац.

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 05 број 611-9320/2002

У Београду, 20. јуна 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Јожеф Каса, с.р.