На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЦРКВЕ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА У ГРОШНИЦИ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС”, број 88 од 23. децембра 2002.

 

 

1. Црква Св. Петра и Павла у Грошници, са покретним стварима у њој које су од посебног културног и историјског значаја, утврђује се за споменик културе.

2. Црква Св. Петра и Павла у Грошници, са покретним стварима у њој које су од посебног културног и историјског значаја (у даљем тексту: споменик културе), налази се на територији општине Крагујевац, у Грошници, у приватној својини, на катастарској парцели број 677, КО Грошница.

Споменик културе саграђен је 1857. године на месту храма из 1836. године. Настала за време друге владавине Милоша Обреновића, када је романтичарски полет у културном и уметничком животу достигао свој зенит, грошничка црква се ослања на богато наслеђе прошлости Срба. Базиликалног је облика са октогоналном куполом изнад централног простора, витким барокним звоником на западној страни и полукружним олтарским простором на истоку. Засведена је полуобличастим сводом. Фасаде, изведене у каменом пешчару, украшене су хоризонталним и вертикалним фугама, а испод профилисаног кровног венца низом слепих аркада на конзолама. Лучни прозори и декоративно обрађен портал складно су укомпоновани у општу слику архитектуре храма.

У припрати и на северном зиду наоса уграђено је 11 мермерних спомен плоча са уклесаним именима житеља Грошнице и околних села, погинулих у ратовима од 1912. до 1918. године.

Споменик културе је значајан пример нових тенденција, насталих у Србији средином XIX века, када су устаљене концепције барокно класицистичког стила потиснуте у корист романтизма са извориштем у националној историји.

3. Заштићену околину споменика културе сачињава катастарска парцела број 677, КО Грошница, у приватној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;

2) редовно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана паљења свећа у споменику културе, осим за потребе богослужења.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана доградње постојећих објеката;

2) забрана изградње објеката, осим палионице свећа

3) постављање одговарајуће расвете;

4) комунално и хортикултурно опремање, уређење и одржавање порте.

6. Списак покретних добара од посебног културног и историјског значаја која се налазе у цркви Св. Петра и Павла у Грошници чини саставни део ове одлуке и чува се у цркви Св. Петра и Павла у Грошници.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-16771/2002

У Београду, 13. децембра 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

проф. др Жарко Кораћ, с.р.