На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

 О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛИТЕТА ЗАЈАЧАК У КРЕМИЋИМА ЗА АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

„Службени гласник РС”, број 2 од 15. I 2003.

 

1. Локалитет Зајачак у Кремићима утврђује се за археолошко налазиште.

2. Локалитет Зајачак (у даљем тексту: археолошко налазиште) налази се на територији општине Рашка, у селу Кремиће, на катастарским парцелама бр. 15/2, 36/2 и 26 (део пута), КО Кремиће, у државној својини.

Границе археолошког налазишта иду: са северне и западне стране спољном ивицом катастарске парцеле број 15/2; са јужне и источне стране спољном ивицом катастарске парцеле број 36/2, КО Кремиће.

Археолошко налазиште Зајачак налази се у атару села Кремиће, на путу Јошаничка Бања – Брвеник, на западним падинама Кремићких планина, у подножју брда Грачац. На терасасто спуштеној заравни смештен је антички металуршки центар са остацима зиданих објеката, низовима пећи за топљење и објектима за прераду гвоздене и бакарне руде, као и депозитом шљаке. Пећи су кружне основе зидане од редова притесаног камена већих димензија у форми сухозида. У непосредној околини налазишта (Рајсе, Враца) регистровани су стари рударски радови, од зарушених поткопа до ходника у стени и вертикалних окана. Северно и источно од Зајачка откривене су групе рударских радова које на основу површинских манифестација говоре о величини и замаху старог рударства у овој регији. Археолошко налазиште Зајачак поседује све елементе великог античког рударско-металуршког комплекса Горње Мезије, чиме се афирмишу подаци из писаних извора о ренесанси металургије крајем III и током IV века у источној половини Царства. Археолошко налазиште Зајачак је значајно за проучавање античког рударства и металургије не само Копаоника, него и Централног Балкана. Садржи све елементе битне за реконструкцију технолошко-металуршког поступка у периоду антике.

3. Заштићена околина археолошког налазишта обухвата следеће катастарске парцеле: бр. 9, 10, 11, 12, 13, 14 (део) – Лучански поток, бр. 15/1, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 – пут Кремиће – Копаоник, 27, 29, 30, 34, 35, 36/1, 36/2 и 37, КО Кремиће, у државној својини.

Границе заштићене околине иду: на северу спољном ивицом катастарске парцеле број 15/1; на истоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 14, 15/1, 16, 17 и 18; на југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 27, 29, 30, 36/1 и 37; на западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 10, 11, 15/1 и 36/1, КО Кремиће.

4. Утврђују се следеће мере заштите археолошког налазишта:

1) забрана неовлашћеног копања, одношења камена и земље са налазишта;

2) забрана промене конфигурације терена;

3) забрана изградње објеката;

4) забрана сечења стабала или пошумљавања терена, као и превлачења стабала преко налазишта;

5) забрана градње инфраструктуре, индустријских објеката и постројења;

6) забрана неовлашћеног прикупљања покретних ахреолошких налаза;

7) забрана извођења рударских радова;

8) забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине археолошког налазишта:

1) забрана градње објеката;

2) забрана промене облика терена (нивелација терена, одношење или депоновање земље);

3) забрана пошумљавања терена, сече шума, вађења старих пањева;

4) забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних и штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних;

5) изградња инфраструктуре, индустријских објеката и постројења, као и рударски радови дозвољавају се под посебним условима надлежног завода за заштиту споменика културе, уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;

6) забрана неовлашћеног прикупљања покретних археолошких налаза.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-17574/2002
У Београду, 10. јануара 2003. године
Влада Републике Србије
Потпредседник,
проф. др Жарко Кораћ, с.р.