На основу члана 11. став 2. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 48/94, 24/96 и 23/2002),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

„Службени гласник РС”, број 4 од 23.01.2003.

 

 

Члан 1.

Оснива се Средња ПТТ школа у Београду, као школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

Члан 2.

Школа ће пословати под називом: Средња ПТТ школа у Београду, са потпуном одговорношћу.

Седиште Средње ПТТ школе (у даљем тексту: Школа) је у Београду, Улица Здравка Челара број 16.

Члан 3.

На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама и средњој школи.

Члан 4.

Средства за почетак рада и обављање делатности Школе обезбеђују се у складу са законом.

Члан 5.

Школа ће остваривати наставне планове и програме средњег образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у подручју рада саобраћај – област ПТТ саобраћај, од школске 2002/2003. године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

Члан 6.

До конституисања школског одбора Влада Републике Србије образује привремени школски одбор у саставу:

1. Павле Лазић, дипл. инж. саобраћаја,

2. Томић Бранислав, виши сарадник у ЗЈ ПТТ,

3. Радановић Перо, дипл. инж. електротехнике, професор,

4. Милошевић Милијана, учитељица,

5. Радовановић Милица, дипл. економиста,

6. Радовановић Снежана, дипл. политиколог,

7. Маринковић Верица, професор српског језика,

8. Матејић Драгољуб, дипл. инж. електротехнике,

9. Петровић Бошко, инж. електротехнике, наставник.

Члан 7.

Привремени школски одбор:

1) донеће статут Школе,

2) донеће годишњи програм рада Школе,

3) обављаће друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.

Привремени школски одобр престаје са радом када Скупштина града Београда именује школски одбор у складу са Законом о средњој школи.

Члан 8.

До именовања директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора – Миленко Поповић, професор.

Члан 9.

Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана доношења статута Школе.

Члан 10.

Ученици Школског ПТТ центра, програмске јединице средња ПТТ школа, у Београду, који су уписани, односно започели стицање средњег образовања наставиће стицање средњег образовања у Средњој ПТТ школи у Београду, у Улици Здравка Челара број 16.

Члан 11.

Средња ПТТ школа преузима матичне књиге и другу евиденцију Школског ПТТ центра, програмске јединице средња ПТТ школа, и издаје јавне исправе на основу евиденције коју води.

Члан 12.

Средња ПТТ школа преузеће запослене у Школском ПТТ центру, програмске јединице средње ПТТ школе, у Београду.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 611-99/2003

У Београду, 16. јануара 2003. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

проф. др Жарко Кораћ, с.р.