На основу члана 25. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Дома ученика средњих школа у Босилеграду

"Службени гласник РС", број 106 од 02. децембра 2005.

 

Члан 1.

Оснива се Дом ученика средњих школа у Босилеграду.

Члан 2.

Дом ће пословати под називом: Дом ученика средњих школа у Босилеграду, са потпуном одговорношћу.

Седиште Дома ученика (у даљем тексту: Дом ученика) је у Босилеграду, Улица Иве Лоле Рибара б.б.

Члан 3.

На оснивање, организацију и рад Дома ученика примењују се прописи о јавним службама и прописи из области ученичког стандарда.

Члан 4.

Дом ученика има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима установе утврђеним законом, овом одлуком и Статутом Дома ученика.

Члан 5.

Делатност Дома ученика јесте:

1) стварање услова за извршавање образовних обавеза ученика;

2) стварање услова за подстицање, остваривање и унапређивање физичког здравља, спортско-рекреативних активности, развијање културно-забавних и информативних активности и других друштвених активности ученика;

3) обезбеђивање остваривања права ученика

и остваривање другог законом утврђеног интереса;

4) стварање услова за смештај и исхрану ученика;

5) стварање услова за здравствену и социјалну заштиту ученика;

6) пружање угоститељских услуга и исхране;

7) пружање услуга трећим лицима.

Члан 6.

Средства за оснивање и рад Дома ученика обезбеђују се у складу са законом.

Дом ученика може стицати приходе непосредно од корисника, донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и из других извора, у складу са законом.

Члан 7.

Органи Дома ученика су: управни одбор, надзорни одбор и директор.

Члан 8.

До именовања директора Дома ученика, његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења, вршилац дужности директора Зора Дојчинова.

Члан 9.

Влада ће именовати чланове управног и надзорног одбора у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 10.

Управни одбор донеће статут Дома ученика у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-7393/2005-1

У Београду, 1. децембра 2005. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.