Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 68. став 2. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 101/05),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама

“Службени гласник РС”, бр. 109 од 9. децембра 2005, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 6 од 1. фебруара 2019.

1. Министарство за економске односе са иностранством (у даљем тексту: Министарство) одобрава домаћем лицу да робу коју увози, односно извози, као и услуге у спољној трговини плати, односно наплати у роби или услугама (у даљем тексту: компензациони послови), на основу података достављених у складу са одредбама ове одлуке, и то:

1) ако се извозом робе и услуга плаћа закуп опреме, увоз опреме, репроматеријала и сировина намењених производњи робе и пружању услуга за извоз;

2) ако се извозом робе и услуга плаћа увоз опреме, репроматеријала и сировина који се не производе или се не производе у количинама довољним за снабдевање домаћег тржишта.

3) када се услуга оплемењивања наплаћује, односно плаћа у роби која је предмет оплемењивања, односно оплемењеној роби;

4) ако се плаћа увоз или закупнина опреме, сировина и репроматеријала који се користе у сопственој производњи ако се на други начин не могу платити, односно наплатити.

На увоз и извоз робе и услуга из става 1. ове тачке примењују се прописи који се односе на редован увоз, односно извоз.

2. Изузетно од одредаба тачке 1. ове одлуке домаћем лицу може се одобрити компензациони посао прекограничног промета електричне енергије према Уговору о оснивању енергетске заједнице.

Домаће лице коме је одобрен компензациони посао прекограничног промета електричне енергије доставља Министарству обрачун о извршењу компензационог посла по истеку периода за који се сачињава извештај, са подацима о месечним обавезама и потраживањима према другој уговорној страни у компензационом послу.

3. Ако у извршењу компензационог посла учествује више домаћих лица, носилац посла може бити једно домаће лице које учесници у том послу одреде, без обзира на број учесника у послу.

4. Захтев за одобрење или измену компензационог посла подноси се Министарству према обрасцима бр. 1, 1а, односно бр. 2, који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део.

5. По окончању компензационог посла, домаће лице дужно је да направи обрачун о извршењу тог посла.

Домаће лице коме је одобрен компензациони посао дужно је да достави Министарству финансија обрачун о извршењу тог посла и документацију на основу које је обрачун састављен према обрасцу бр. 4, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део, у року од 30 дана од дана завршетка одобреног посла.

6. Ако је компензациони посао извршен у количинама, односно вредностима мањим од оних које су одобрене решењем о том послу, домаће лице коме је одобрен компензациони посао подноси Министарству захтев за свођење тог посла на ниво изједначења реализованог увоза, односно извоза, а вишак реализованог увоза, односно извоза има третман редовног увоза, односно извоза.

Захтев из става 1. ове тачке подноси се према обрасцу бр. 3, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

7. Ако домаће лице одустане од одобреног компензационог посла дужно је да Министарству поднесе захтев о укидању решења о одобреном компензационом послу , у року од 15 дана од дана одустајања од посла.

Ако је реализован само увоз, односно извоз, подноси се захтев за укидање решења о одобреном компензационом послу при чему реализовани увоз, односно извоз има третман редовног увоза, односно извоза.

8. Послови из тачке 1. ове одлуке у области наоружања и војне опреме врше се у складу са прописима који уређују спољну трговину наоружањем и војном опремом.

 9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 335-7734/2005

У Београду, 8. децембра 2005.године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлуком о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама ("Службени гласник РС", број 6/2019) обрасци бр. 1, 1а, 2, 3 и 4 замењени су новим обрасцима (види тачку 1. Одлуке - 6/2019-27).

Образац бр. 1 - Захтев за одобрење компензационог посла

Образац бр. 1а - Захтев за одобрење компензационог посла када се услуга оплемењивања плаћа, односно наплаћује у роби која је предмет оплемењивања или у оплемењеној роби

Образац бр. 2 - Захтев за продужење - измену решења о одобрењу компензационог посла

Образац бр. 3 - Захтев за свођење компензационог посла

Образац бр. 4 - Обрачун о изввршењу компензационог посла