Неважећи акт

 

 

 

 

Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 33. ст. 2. и 3. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за израду Грађанског законика

Службени гласник РС, бр. 104 од 17. новембра 2006, 110 од 8. децембра 2006 - исправка

 

 

1. Образује се Комисија за израду Грађанског законика (у даљем тексту: Комисија).

 

2. За чланове Комисије именују се:

1) за председника:

– др Слободан Перовић, професор Грађанског права у пензији;

2) за чланове:

– др Миодраг Орлић, професор Грађанског права у пензији;

– др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета у Београду;

– др Оливер Антић, редовни професор Правног факултета у Београду;

– др Предраг Шулејић, професор Грађанског права у пензији;

– др Марина Јањић-Комар, редовни професор Правног факултета у Београду;

– др Олга Цвејић-Јанчић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду;

– др Милан Париводић, министар за економске односе са иностранством;

– Зоран Балиновац, директор Републичког секретаријата за законодавство:

– Снежана Андрејевић, судија Врховног суда Србије;

– Војислав Недић, председник Адвокатске коморе Београда;

– Ђурђе Нинковић, адвокат из Београда, и

3) за секретара:

– Ратомир Слијепчевић, генерални секретар Удружења правника Србије.

 

3. Комисија се образује ради кодификације грађанског права и израде текста Грађанског законика.

 

4. Комисија може, ради ефикаснијег обављања својих активности, образовати сталне или повремене радне групе и ангажовати експерте из области грађанског права.

 

5. Комисија у свом раду може користити стручну помоћ одговарајућих међународних организација и институција.

 

6. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Министарство правде.

 

7. Комисија може донети пословник о своме раду.

 

8. Комисија је дужна да о свом раду подноси извештај надлежном одбору Владе сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

 

9. Комисија је дужна да Министарству правде достави текст Грађанског законика у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

10. Висина накнаде за рад чланова Комисије одредиће се актом Владе.

 

11. Материјалне, техничке и друге услове за рад Комисије обезбедиће Генерални секретаријат Владе.

 

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.*

 *Службени гласник РС, број 110/2006

 

05 број 02-9880/2006

У Београду, 16. новембра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.