Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 126. ст. 3. и 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 34/2003),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања

"Службени гласник РС", бр. 118 од 2. децембра 2003, 11 од 7. фебруара 2006, 54 од 4. августа 2010 - др. уредба, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Чланом 51. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 73/2018) прописано је да обрасци прописани актом Владе у складу са чланом 126. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), престају да се примењују 1. јануара 2019. године, а примењују се и даље за период осигурања навршен закључно са 31. децембром 2018. године (види члан 51. Закона - 73/2018-3).

  

1. Овом одлуком прописују се обрасци пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања.

2. Обрасци пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања су:

1) - 9) престале су да важе (види члан 13. став 1. тачка 3. Уредбе - 54/2010-3)

10) М-4 пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене;

11) М-4/СП пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике;

12) М-4К пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене;

13) М-4К/СП пријава података за утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде, основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике;

14) М-6 пријава података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;

15) М-7/ПС пријава података о утврђеном пензијском стажу;

16) М-8 пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене;

17) М-8/СП пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике;

18) М-10 пријава промене података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;

19) М-УН пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;

20) М-УНК пријава о уплати доприноса за више лица по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;

21) М-4УН пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;

22) ПСКП – пријава о смрти корисника права из пензијског и инвалидског осигурања;

23) РОД-1 пријава почетка пословања, престанка пословања, односно промена у пословању обвезника плаћања доприноса;

24) М-8К пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене;

25) М-8УН пријава промене података о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде.

Престао је да важи став 2. (види члан 13. Уредбе - 54/2010-3)

Престао је да важи став 3. (види члан 13. Уредбе - 54/2010-3)

Обрасци пријава података и образац потврде о поднетој пријави – одјави осигурања чине саставни део ове одлуке.

*Службени гласник РС, број 11/2006

3. За статистичка истраживања из Програма статистичких истраживања подаци се достављају према јединственој методологији за та истраживања.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Службени лист СРЈ”, број 14/97).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 05 број 011-7722/2003

Влада Републике Србије

проф. др Жарко Кораћ, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања ("Службени гласник РС", број 11/2006) додати су нови обрасци М-8К пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене и М-8УН пријава промене података о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде, а образац М-4УН пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде замењен је новим обрасцем М-4УН (види тачке 1. и 2. Одлуке - 11/2006-25).

Даном почетка примене Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, ("Службени гласник РС", број 54/2010), односно 1. октобра 2010. године, престале су да важе одредбe тачке 2) став 1. подтачке 1) – 9) и ст. 2. и 3. ове одлуке, односно обрасци М-1 пријава на осигурање за осигуранике запослене, М-1/СП пријава на осигурање за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике, М-2 одјава осигурања за осигуранике запослене, М-1 ПП пријава - одјава осигурања за осигуранике запослене који обављају привремене и повремене послове, М-2/СП одјава осигурања за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике, М-1К одјава - пријава осигурања за за више лица за осигуранике запослене, М-1К ПП пријава - одјава осигурања за више лица за осигуранике запослене који обављају привремене и повремене послове, М-3 пријава промена у току осигурања за осигуранике запослене, М-3/СП пријава промена у току осигурања за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике, М3-А Образац потврде о поднетој пријави - одјави осигурања (види члан 13. став 1. тачка 3. Уредбе - 54/2010-3).

Престају да важе одредбе Одлуке у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

 

Образац М-4 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене

Образац М-4/СП - Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

Образац М-4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене

Образац М-4К/СП - Пријава података за утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде, основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

Образац М-6 - Пријава података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања

Образац М-7/ПС - Пријава података о утврђеном пензијском стажу

Образац М-8 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене

Образац М-8/СП - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

Образац М-10 - Пријава промене података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања

Образац М-УН - Пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде

Образац М-УНК - Пријава о уплати доприноса за више лица по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде

Образац М-4УН - Пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде

Образац ПСКП - Пријава о смрти корисника права из пензијског и инвалидског осигурања

Образац РОД-1 - Пријава почетка пословања, престанка пословања, односно промена у пословању обвезника плаћања доприноса

Образац М-8К - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене

Образац М-8УН - Пријава промене података о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде