На основу члана 22. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, број 23/06),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о оснивању Координационог тела за сузбијање и искорењивање авијарне инфлуенце у Републици Србији

„Службени гласник РС“, број 27 од 31. марта 2006.

 

 

1. Оснива се Координационо тело за сузбијање и искорењивање авијарне инфлуенце у Републици Србији (у даљем тексту: Координационо тело).

 

2. Задатак Координационог тела је да усмерава активности ради прибављања финансијске и техничке помоћи од стране донатора, а у циљу сузбијања и искорењивања авијарне инфлуенце у Републици Србији.

 

3. У Координационо тело се именују:

1) за председника:

– Мирољуб Лабус, потпредседник Владе;

2) за чланове:

– Ивана Дулић-Марковић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде;

– др Томица Милосављевић, министар здравља;

– Милан Париводић, министар за економске односе са иностранством.

 

4. Координационо тело надлежном одбору Владе подноси извештаје о раду сваких 30 дана и Влади сваких 90 дана.

 

5. Стручне и административне послове за потребе Координационог тела обављаће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину.

 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 02-1529/2006

У Београду, 29. марта 2006. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.