На основу члана 45. став 3. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС”, бр. 83/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 12/96, 15/96 – исправка, 34/01 – др. закон, 25/02 и 101/05 – др. закон),

Влада доноси

  

ОДЛУКУ

о промени границе катастарских општина Баљевац и Побрђе

„Службени гласник РС“, број 69 од 18. августа 2006.

 

 

I

Мења се граница између катастарских општина Баљевац и Побрђе у општини Рашка, тако да се катастарској општини Баљевац припајају кат. парц. бр. 3152, 3153, 3154, 3157, 3158/2 и 3159 из катастарске општине Побрђе у површини од 22 а 88 m².

 

II

Скица промене границе катастарских општина Баљевац и Побрђе одштампана је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

III

На основу ове одлуке Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Рашка, извршиће обележавање и опис промењене границе катастарских општина и настале промене спровести на плановима и у катастарском операту.

 

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 950-7895/2006

У Београду, 17. августа 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.

 

 

СКИЦА

ПРОМЕНА ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БАЉЕВАЦ И ПОБРЂЕ