Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 4. став 3. Уредбе о финансирању Националног савета за научни и технолошки развој („Службени гласник РС”, број 65/06) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој

Службени гласник РС, бр. 99 од 10. новембра 2006, 2 од 18. јануара 2011.

 

 

1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој (у даљем тексту: Национални савет).

2. Председнику Националног савета исплаћује се накнада за рад по истеку месеца за претходни месец у висини од 1,50 просечне месечне зараде*, без пореза и доприноса, по запосленом у Републици Србији, остварене у претходној години у односу на годину у којој се исплаћује.

Заменику председника Националног савета исплаћује се накнада за рад по истеку месеца за претходни месец у висини од 1,20 просечне месечне зараде*, без пореза и доприноса, по запосленом у Републици Србији, остварене у претходној години у односу на годину у којој се исплаћује.

Члановима Националног савета исплаћује се накнада за рад по истеку месеца за претходни месец у висини од једне просечне месечне зараде*, без пореза и доприноса, по запосленом у Републици Србији, остварене у претходној години у односу на годину у којој се исплаћује.

*Службени гласник РС, број 2/2001

3. Износ просечне месечне зараде у Републици Србији из тачке 2. ове одлуке утврђује се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

05 број 120-9692/2006

У Београду, 9. новембра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.