Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 60. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 46/06),

Влада доноси

 

ОДЛУКА

о образовању Националне комисије за рачуноводство

“Службени гласник РС”, бр. 65 од 28. јула 2006, 91 од 20. октобра 2006, 99 од 10. новембра 2006, 28 од 24. априла 2009, 99 од 27. децембра 2010.

 

 

1. Образује се Национална комисија за рачуноводство (у даљем тексту: Комисија).

 

2. Задаци Комисије су да:

- прати процес примене директива Европске уније из области рачуноводства и ревизије и предлаже одговарајућа решења за национално законодавство;

- прати процес примене међународних рачуноводствених стандарда (МРС, односно МСФИ) и предлаже Министарству финансија решења за евентуалне проблеме који могу да настану у поступку примене тих стандарда;

- прати измене у међународној рачуноводственој и ревизорској регулативи (МРС/МСФИ, односно МСР) и да о томе извештава Министарство финансија;

- предлаже стратегију и смернице и акциони план за побољшање квалитета финансијског извештавања и иницира доношење нових или измене постојећих прописа из области рачуноводства;

- остварује сарадњу са Министарством финансија, Комором овлашћених ревизора, факултетима који имају катедре из области рачуноводства и ревизије, као и са домаћим и страним струковним организацијама.

 

3. Влада, на предлог Министарства финансија, именује председника и шест чланова Комисије, од чега два члана на предлог струковних удружења из области рачуноводства и ревизије, а једног на предлог Народне банке Србије.

 

4. Председнику Комисије припада месечна накнада за рад у висини од 80% од нето плате помоћника директора управе у саставу министарства, а члановима Комисије месечна накнада у висини од 65% од наведене плате.**

Изузетно, председнику Комисије припада месечна накнада за рад у висини од 55% од нето плате помоћника директора управе у саставу министарства, а члановима Комисије месечна накнада у висини од 40% од наведене плате, почев од накнаде за април 2009. године, а закључно са накнадом за*** децембар 2011. године****.

Члановима Комисије чије је пребивалиште ван територије града Београда, месечна накнада за рад из става 1. ове тачке увећава се за износ дневнице и за трошкове превоза.*

 

*Службени гласник РС, број 91/2006

**Службени гласник РС, број 99/2006

***Службени гласник РС, број 28/2009

****Службени гласник РС, број 99/2010

 

5. Средства за исплату накнада за рад председника и чланова Комисије обезбеђују се у оквиру буџетског раздела Министарства финансија.

 

6. Комисија је дужна да Министарству финансија најмање једанпут месечно доставља извештај о своме раду.

 

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Министарство финансија.

 

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

05 број 02-4760/2006

У Крушевцу, 27. јула 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р