Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка) и члана 3. став 1. Уредбе о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана („Службени гласник РС”, бр. 82/06 и 96/06),

Влада доноси

  

ОДЛУКУ

о расподели станова прибављених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана

"Службени гласник РС", бр. 99 од 10. новембра 2006, 102 од 14. новембра 2006 - исправка

 

 

1. Овом одлуком утврђује се расподела 360 изграђених станова и 1274 стана у изградњи, прибављених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана (у даљем тексту: НИП) на кориснике средстава буџета Републике Србије (у даљем тексту: корисници).

Изграђени станови из става 1. ове тачке су на следећим локацијама:

1) 65 станова – у Кикинди, Микронасеље;

2) седам станова – у Врбасу, Стамбени блок 106;

3) 23 стана – у Зрењанину, Панчевачка улица;

4) пет станова – у Шиду, Насеље Исток;

5) 10 станова – у Руми, Тивол;

6) четири стана – у Белој цркви, Бели трг, ул. Доситејева 4;

7) четири стана – у Шабцу, Буде Станимировића 2;

8) 58 станова – у Ваљеву, Ослободиоци Ваљева, ул. Милорад Павловића;

9) 10 станова – у Зајечару, Плажа, ул. П. Лумумбе;

10) 18 станова – у Параћину;

11) осам станова – у Ивањици, Мркочевац;

12) 20 станова – у Куршумлији, Расадник 1;

13) 50 станова – у Лесковцу, Три шешира, Р. Жунић, Дубочица 2;

14) пет станова – у Власотинцу, Мије Миленковића;

15) 17 станова – у Медвеђи, Центар;

16) 56 станова – у Врању, Виктора Бубња б.б.

Станови у изградњи из става 1. ове тачке су на следећим локацијама:

1) 380 станова – у Новом Београду, Блок 32;

2) 410 станова – у Новом Саду, Југовићево;

3) 192 стана – у Нишу, Николе Тесле;

4) 292 стана – у Краљеву, Ратарско имање.

 

2. Расподела станова из тачке 1. ове одлуке врши се према процентуалном учешћу броја запослених код Корисника у односу на укупан број запослених код свих Корисника и сваком Кориснику припада следећи број станова:

1) образовању и науци* 490 станова;

2) здравству 490 станова;

3) органима државне управе 532 стана;

4) носиоцима правосудних функција и запосленима у правосуђу 81 стан;

5) култури 16 станова;

6) установама социјалне заштите 25 станова.

Корисник који има проценат запослених испод 1% у односу на укупан број запослених код свих Корисника има право на један стан.

 

*Службени гласник РС, број 102/2006

 

3. Корисници којима се расподељују станови из тачке 1. ове одлуке су:

1) у образовању – основно образовање; средње образовање; ученички стандард; више и универзитетско образовање; акредитоване научноистраживачке организације чији је оснивач Република Србија*; студентски стандард; Управа за спорт; Заводи;

2) у здравству – све здравствене установе;

3) у државној управи – стручне службе Народне Скупштине и председника Републике; Влада (Генерални секретаријат Владе, Кабинет председника, Кабинет потпредседника, Служба за управљање кадровима); министарства и посебне организације; Канцеларија за придруживање Европској унији; Канцеларија за сарадњу са медијима; Републички одбор за решавање о сукобу интереса; Агенција за страна улагања и промоцију извоза; Агенција за заштиту животне средине; Српска академија наука и уметности; Агенција за рециклажу; Комесаријат за избеглице; Агенција за развој инфраструктуре локалне самоуправе; Управа за заједничке послове републичких органа; управни окрузи; стручна служба Повереника за информације од јавног значаја; Републичка агенција за мирно решавање радних спорова; Безбедоносно информативна агенција;

4) у правосуђу – носиоци правосудних функција и запослени у Уставном суду Србије; правосудним органима; Врховном суду Србије;

Вишем трговинском суду; Републичком јавном тужилаштву; Тужилаштву за ратне злочине;

Републичком јавном правобранилаштву; Окружним судовима; Општинским судовима; Трговинским судовима; Окружним јавним тужилаштвима; Општинским јавним тужилаштвима; Већима за прекршаје; Општинским органима за прекршаје.

5) у култури – запослени у установама културе;

6) у установама социјалне заштите – запослени у установама за смештај корисника и запослени у центрима за социјални рад.

 

*Службени гласник РС, број 102/2006

 

4. Расподелу станова запосленима код Корисника врши комисија за расподелу станова образована код Корисника, на основу конкурса који се објављује у складу са овом одлуком и посебном одлуком о расподели станова по општинама и градовима на Кориснике, у року од осам дана од дана доношења посебне одлуке.

 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 360-9706/2006

У Београду, 9. новембра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.