На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о укидању виза за држављане Румуније

„Службени гласник РС“, број 60 од 29. јуна 2007.

 

 

1. Укидају се визе за улазак и боравак у Републици Србији до 90 дана за све врсте путних исправа за држављане Румуније.

 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 27-2239/2007-1

У Београду, 28. јуна 2007. године

Влада

Потпредседник,

мр Божидар Ђелић, с.р.