Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 22. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, број 23/06),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије

“Службени гласник РС”, бр. 51 од 16. јуна 2006, 62 од 6. јула 2007, 86 од 19. септембра 2008, 70 од 30. септембра 2010, 23 од 1. априла 2011, 100 од 19. октобра 2012, 113 од 22. октобра 2014, 80 од 30. септембра 2016, 90 од 6. октобра 2017.

 

1. За спровођење Споразума о питањима сукцесије, који је потписан 29. јуна 2001. године у Бечу и ратификован Законом о потврђивању Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 6/02) – (у даљем тексту: Споразум) оснива се Координационо тело за спровођење Споразума о питањима сукцесије (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Координационо тело доноси одлуке везане за остваривање права и обавеза Републике Србије према Споразуму и усваја платформе за преговоре о примени Споразума, које ће водити овлашћени представници Републике Србије.

3. У Координационо тело именују се:

1) Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова;

2) др Душан Вујовић, министар финансија;

3) Горан Кнежевић, министар привреде;

4) Александар Вулин, министар одбране;

5) Нела Кубуровић, министар правде;

6) др Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије;

7) Владан Вукосављевић, министар културе и информисања.

Радом Координационог тела руководи Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова.

*Службени гласник РС, број 90/2017 

4. Координационо тело подноси извештај о свом раду надлежном одбору сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

5. Образује се Стручна група која ће вршити стручне послове везане за остваривање права и обавеза Републике Србије према Споразуму, а пре свега припремати предлоге одлука из надлежности Координационог тела и предлоге платформи за преговоре о примени Споразума које ће водити овлашћени представници Републике Србије.

Смернице за рад Стручној групи даје Координационо тело.

Председника и чланове Стручне групе именује Влада посебним решењем.

6. Стручну и административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа Министарство финансија

*Службени гласник РС, број 113/2014 

7. Координационо тело доноси пословник о свом раду. 

8. Престају да раде Комисија за спровођење Споразума о питањима сукцесије и Експертска група за спровођење Споразума о питањима сукцесије (у даљем тексту: Комисија и Експертска група), које су образоване Одлуком о образовању Комисије за спровођење Споразума о питањима сукцесије и Експертске групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СЦГ”, бр. 14/05, 15/05, 46/05 и 53/05).

9. Координационо тело преузима предмете и архивску грађу и регистратурски материјал коме није истекао рок чувања од Комисије и Експертске групе.

10. Престаје да важи Одлука о образовању Комисије за спровођење Споразума о питањима сукцесије и Експертске групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СЦГ”, бр. 14/05, 15/05, 46/05 и 53/05).

11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-3658/2006-1

У Београду, 15. јуна 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.