Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 37. став 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 84/04),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ 

о динамици давања дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама

"Службени гласник РС", бр. 77 од 9. септембра 2005, 62 од 06. јула 2007, 118 од 13 децембра 2007, 35 од 12. маја 2009, 65 од 14. августа 2009 - УС, 2 од 18. јануара 2011.

 

 

1. Овом одлуком утврђује се динамика давања дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама.

 

2. Влада ће, након спроведеног поступка по јавном позиву, давати дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама по следећој динамици:

– у 2005. години једну дозволу;

– у 2006. години једну дозволу*.**

Брисана је алинеја 3. (види тачку 2. Одлуке - 118/2007-54)

Брисана је алинеја 3. (види тачку 1. Одлуке - 35/2009-3)

 

*Службени гласник РС, број 62/2007

**Службени гласник РС, број 35/2009

 

3. Престала је да важи (види Одлуку УС 65/2009-4).

 

4. Став 1. је престао да важи (види Одлуку УС 65/2009-4).

Влада ће* од 2011. године** давати по једну дозволу годишње.*

 

*Службени гласник РС, број 35/2009

**Службени гласник РС, број 2/2011

 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 423-5480/2005

У Београду, 8. септембра 2005. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.