На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о укидању виза за држављане Руске Федерације

„Службени гласник РС“, број 24 од 7. марта 2008.

 

 

1. Укидају се визе за улазак и боравак у Републици Србији до 90 дана за све врсте путних исправа за држављане Руске Федерације.

 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 27-931/2008

У Београду, 6. марта 2008. године

Влада

Потпредседник,

Божидар Ђелић, с.р.