Zakon

На основу члана 218. став 1, члана 237. став 3. и члана 346. тач. 3) и 4) Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању најниже цене теоријске и практичне обуке кандидата за возаче и најниже цене за полагање возачког испита

"Службени гласник РС", број 105 од 2. новембра 2012.

1. Овом одлуком одређује се најнижа цена теоријске и практичне обуке кандидата за возаче, најнижа цена за полагање возачког испита и износи, односно део цене који кандидат плаћа правном лицу које врши оспособљавање кандидата за возаче (у даљем тексту: правно лице) и део цене који кандидат плаћа Министарству унутрашњих послова ради подмирења трошкова учешћа испитивача у испитној комисији.

2. Најнижа цена за теоријску обуку, без пореза на додату вредност, за возаче моторних возила категорије:

1) AM, A1, A2, A и B – износи 11.080,00 динара;

2) C1, C, D1 и D – износи 1.939,00 динара;

3) F – износи 9.695,00 динара.

Најнижа цена за практичну обуку, без пореза на додату вредност, за возаче моторних возила категорије:

1) AM – износи 5.145,00 динара;

2) A1 – износи 14.700,00 динара;

3) A2 – износи 22.050,00 динара;

4) A – износи 29.400,00 динара;

5) B – износи 39.400,00 динара;

6) C1 – износи 14.650,00 динара;

7) C – износи 21.975,00 динара;

8) D1 и D – износи 15.900,00 динара;

9) C1E и CE – износи 10.255,00 динара;

10) D1E и DE – износи 11.130,00 динара;

11) F – износи 19.700,00 динара.

Најнижа цена једног часа теоријске обуке, без пореза на додату вредност, за возаче моторних возила категорије: AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D и F – износи 277,00 динара.

Најнижа цена једног часа практичне обуке, без пореза на додату вредност, за возаче моторних возила категорије:

1) AM, A1, A2 и A – износи 735,00 динара,

2) B и F – износи 985,00 динара,

3) С1, С, C1E и CE – износи 1465,00 динара,

4) D1, D, D1E и DE – износи 1590,00 динара.

3. Најнижа цена полагања теоријског испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа правном лицу, за возаче моторних возила категорије AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D и F – износи 918,00 динара.

Цена полагања теоријског испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа Министарству унутрашњих послова, за возаче моторних возила категорије:

1) AM, A1, A2, A, B и F – износи 792,00 динара;

2) C1, C, D1 и D – износи 1.056,00 динара.

Најнижа цена полагања практичног испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа правном лицу, за возаче категорије моторних возила:

1) AM, A1, A2, A и F – износи 1.200,00 динара;

2) B – износи 985,00 динара;

3) C1, C, C1E и CE – износи 1.465,00 динара;

4) D1, D, D1E и DE – износи 1.590,00 динара.

Цена полагања практичног испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа Министарству унутрашњих послова, за возаче моторних возила категорије AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE и F – износи 985,00 динара.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 338-7489/2012-1

У Београду, 2. новембра 2012. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.