Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и члана 1. став 4. Уредбе о општим условима за емисију и продају дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС”, број 4/13),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту

"Службени гласник РС", број 103 од 26. новембра 2013.

 

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од вредности на међународном финансијском тржишту, ради финансирања буџетског дефицита и рефинансирања доспелог дуга.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија

Износ емисије 1.000.000.000 америчких долара

Деноминација 200.000 америчких долара, уз интегралну мултипликацију од по 1.000 америчких долара

Цена 98,937 процента од номиналне вредности

Датум трговања 21. новембар 2013. године

Датум емитовања 3. децембар 2013. године

Датум салдирања 3. децембар 2013. године

Датум доспећа 3. децембар 2018. године

Купон 5,875% годишње

Стопа приноса 6,125% годишње

3. Дугорочне државне хартије од вредности на међународном финансијском тржишту емитују се у нематеријализованом облику и региструју код Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust Company Americas, док ће се клиринг извршити код клириншких кућа, Deutsche Bank Trust Company Americas и Deutsche Bank AG, London Branch које је изабрао министар финансија у складу са чланом 28. став 2. Закона о јавном дугу.

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.

5. Цена дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту утврђује се у форми купонских обвезница са полугодишњом исплатом купона, датуми доспећа купона су 3. јун и 3. децембар, почевши од 3. јуна 2014. године. Уколико датум доспећа падне на нерадни дан, као датум доспећа рачуна се први наредни радни дан.

Цена код дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту се одређује на следећи начин:

odluka-emisija-zapisa-dugorocna.tif

Легенда:

P – цена у америчким доларима

n – број периода (број година помножен са два)

C – износ полугодишњег купона у америчким доларима

r – каматна стопа (стопа приноса подељено са два)

M – номинална вредност обвезнице

t – временски период када се плаћање врши t= (1,...,10)

6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од вредности на међународном финансијском тржишту врши на дан уписа дугорочних државних хартија од вредности на одговарајуће рачуне хартија од вредности који се воде код Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust Company Americas, а по потреби пренос власништва може се вршити и након тога.

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 424-10037/2013-01

У Београду, 25. новембра 2013. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Александар Вучић, с.р.