Zakon

 

На основу члана 23. став 2. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07 – исправка и 41/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о отварању Канцеларије у Мускату Амбасаде Републике Србије у Каиру

"Службени гласник РС", број 106 од 5. децембра 2013.

 

1. Отвара се Канцеларија у Мускату (Султанат Оман) Амбасаде Републике Србије у Каиру (Арапска Република Египат).

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-10051/2013

У Београду, 28. новембра 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.