Zakon

 

На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка), а у вези са чланом 107. став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Буџетског фонда за финансирање стамбених потреба професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране

"Службени гласник РС", број 106 од 5. децембра 2013.

 

1. Образује се Буџетски фонд за финансирање стамбених потреба професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране (у даљем тексту: Буџетски фонд) и отвара као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора и то као индиректни корисник буџетских средстава, функција 250.

2. Буџетски фонд се образује у циљу обезбеђивања финансијских средстава из прихода Министарства одбране за финансирање стамбених потреба професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране, у складу са важећим прописима о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије.

3. Средства за финансирање Буџетског фонда, обезбеђују се из:

1) примања остварених од откупа станова и гаража;

2) дела примања остварених из Мастер плана;

3) донација;

4) буџета и других извора у складу са законом.

4. Обим средстава из тачке 3. подтачке 2) ове одлуке утврдиће министар одбране.

5. Средства Буџетског фонда користе се за:

1) прибављање станова;

2) одржавање стамбених зграда (станова, гаража и пословног простора у стамбеним зградама) које, у складу са законом, користи Министарство одбране;

3) друге намене у складу са законом и годишњим програмом коришћења средстава, који, на предлог Министарства одбране, доноси Влада.

6. Средства Буџетског фонда се одвојено евидентирају у оквиру главне књиге трезора.

7. Буџетски фонд се образује на неодређено време.

8. Буџетским фондом управља Министарство одбране.

9. Стручне и административно-техничке послове у циљу функционисања Буџетског фонда обављају унутрашње јединице Министарства одбране у складу са својим надлежностима и актима које доноси министар одбране.

10. Плаћање на терет Буџетског фонда, врши се до нивоа средстава расположивих у Буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода Буџетског фонда.

11. Неискоришћена средства опредељена Буџетском фонду Законом о буџету Републике Србије за текућу годину на извору 01 – Приходи из буџета не преносе се у наредну годину.

12. О реализацији ове одлуке стараће се Министарство одбране.

13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 400-10456/2013

У Београду, 4. децембра 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.