Zakon

 

На основу члана 33. ст. 1. и 3. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Националног ваздухопловног комитета

"Службени гласник РС", број 106 од 5. децембра 2013.

 

1. Образује се Национални ваздухопловни комитет (у даљем тексту: Комитет) ради ефикасног управљања ваздушним простором на стратешком нивоу.

2. Задаци Комитета су:

1) припрема националне политике управљања ваздушним простором и, по потреби, припрема предлога за усклађивање политике управљања ваздушним простором с политиком суседних држава, у циљу решавања употребе ваздушног простора преко националних граница и/или граница области информисања ваздухоплова у лету;

2) процена ваздушног простора ради планирања и увођења флексибилног коришћења ваздушног простора;

3) предлагање приоритета и процедура за коришћење и алокацију ваздушног простора;

4) предлагање активности које захтевају резервисан или ограничен ваздушни простор уз обавезне консултације са заинтересованим цивилним и војним корисницима и овлашћеним пружаоцем услуга у ваздушној пловидби;

5) предлагање начела за координацију цивилних и војних корисника ваздушног простора;

6) предлагање структура ваздушног простора и процедура ради понуде вишеструких могућности у погледу резервисања ваздушног простора и рутних опција, у уској сарадњи и координацији са суседним државама, у случајевима када дотичне структуре ваздушног простора имају значајан утицај на саобраћај преко националних граница и/или граница области информисања ваздухоплова у лету, ради обезбеђивања оптималног коришћења ваздушног простора за све кориснике;

7) предлагање корисникa ваздушног простора овлашћених за подношење захтева за алокацију ваздушног простора јединици за управљање ваздушним простором;

8) предлагање измена поделе ваздушног простора на класе у складу са концептом флексибилног коришћења ваздушног простора и подношење иницијативе за успостављање или измену функционалног блока ваздушног простора;

9) периодично преиспитивање потребе за коришћење ваздушног простора и зона, као и предлагање промене забрањених, условно забрањених и опасних зона у привремено резервисане или привремено издвојене делове ваздушног простора;

10) предлагање критеријума и процедура за формирање и коришћење променљивих хоризонталних и вертикалних граница ваздушног простора;

11) праћење процеса који се одвијају у оквиру пре-тактичког и тактичког нивоа управљања ваздушним простором и предлагање унапређења тих процеса;

12) предлагање специфичних услова према којима су за раздвајање између цивилних и војних летова одговорне јединице за пружање услуга у ваздушном саобраћају или надлежне војне јединице;

13) предлагање успостављања јединственог заједничког скупа стандарда за раздвајање између цивилних и војних летова за прекограничне активности са суседним државама;

14) праћење ефикасности и ефективности процедура на сва три нивоа управљања ваздушним простором и ефикасности коришћења флексибилних структура ваздушног простора;

15) предлагање и праћење показатеља учинка из домена флексибилног коришћења ваздушног простора и мера за унапређење ефикасности, ефективности и учинка система управљања ваздушним простором.

3. У Комитет се именују представници министарства надлежног за послове саобраћаја, министарства надлежног за послове одбране, министарства надлежног за унутрашње послове, министарства надлежног за спољне послове, министарства надлежног за послове заштите животне средине, представници Војске Србије и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

4. У раду Комитета, по потреби, могу да учествују и представници именованог пружаоца услуга у ваздушној пловидби.

5. Комитет може, у циљу ефикаснијег обављања одређених задатака образовати сталне или повремене стручне тимове.

6. Комитет доноси пословник о свом раду, уз сагласност Владе.

7. Стручну и административно-техничку потпору Комитету пружа министарство надлежно за послове саобраћаја.

8. Комитет заседа најмање једном у три месеца.

Комитет подноси извештај о раду Влади најмање сваких 90 дана.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-10323/2013

У Београду, 4. децембра 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.