Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст и 69/08),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за усмеравање активности у отклањању последица насталих активирањем клизишта и од поплава на територији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 114 од 16. децембра 2008, 35 од 24. маја 2011, 64 од 24. јула 2013, 106 од 5. децембра 2013.

 

 

1. Образује се Координационо тело за усмеравање активности у отклањању последица насталих активирањем клизишта и поплава на територији Републике Србије (у даљем тексту: Координационо тело).

 

2. У Координационо тело именују се:

1) Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих послова;

2) Александар Вучић, први потпредседник Владе;

3) Александар Антић, министар саобраћаја;

4) мр Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма;

5) Лазар Крстић, министар финансија;

6) проф. др Драган Гламочић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7) проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине;

8) проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар здравља;

9) Игор Мировић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе;

10) проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и просторног планирања;

11) Небојша Родић, министар одбране;

12) мр Славица Радовановић, директор Републичког сеизмолошког завода;

13) Предраг Марић, помоћник министра унутрашњих послова – начелник Сектора за ванредне ситуације.

Радом Координационог тела руководе Александар Антић, министар саобраћаја и мр Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма.

 

*Службени гласник РС, број 106/2013

 

 

3. Задатак Координационог тела је да усмерава активности на отклањању последица насталих услед активирања клизишта и од поплава на територији Републике Србије, које се односе на: избор најповољније локације за изградњу нових објеката, на закључење уговора о куповини земљишта за изградњу нових објеката; на одређивање броја и типа објеката за изградњу на основу достављених података општина; спровођење поступка  са погађањем без претходног објављивања ради избора референтних извођача радова са територије угрожених подручја на изградњи објеката и инфраструктуре; спровођење годишњих оперативних планова за одбрану од поплава; обезбеђивање вршења стручног надзора над извођењем радова на угроженом подручју и предузимање других активности у циљу санације  и спречавања настанка даљих штета.

Поступке за избор референтних  извођача радова на изградњи објеката и инфраструктуре спроводи општина на чијој територији се изводе радови, која је одговорна и за законитост у раду и за достављање свих других података потребних за рад Координационог тела.

 

4. Стручни надзор над изградњом објеката високоградње наставиће да обавља „Грађевинска дирекција Србије” д.о.о., Београд, а стручни надзор над изградњом објеката нискоградње наставиће да обавља Јавно предузеће „Путеви Србије”, у свему према раније утврђеним условима о извршењу послова.

 

5. Координационо тело образује се за период трајања последица активирања клизишта и поплава, односно до санације насталих штета.

 

6. Координационо тело подноси извештај о раду надлежном одбору сваких 30 дана, а Влади сваких 60 дана.

 

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог тела обављаће Министарство грађевинарства и урбанизма и Министарство саобраћаја*.

 

*Службени гласник РС, број 64/2013

 

 

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Координационог тела за усмеравање активности у отклањању последица насталих  активирањем клизишта и од поплава на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 26/06, 27/06 и 31/06).

 

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 02-5524/2008

У Београду, 11. децембра 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.