Zakon

 

Ha основу члана 5. став 1. тачка 4. и члана 23. став 1. Закона о спољним пословима („Службени гласник PC”, бр. 116/07, 126/07 – исправка и 41/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о успостављању дипломатских односа са Краљевином Саудијском Арабијом на резиденцијалној основи

"Службени гласник РС", број 13 од 8. фебруара 2013.

 

1. Република Србија успоставља дипломатске односе на резиденцијалној основи са Краљевином Саудијском Арабијом.

2. Отвара се Амбасада Републике Србије у Краљевини Саудијска Арабија са седиштем у Ријаду.

3. За спровођење ове одлуке задужују се Министарство спољних послова и Министарство финансија и привреде.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 93-642/2013

У Београду, 4. фебруара 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.