Zakon

 

Ha основу члана 23. став 1. Закона о спољним пословима („Службени гласник PC”, бр. 116/07, 126/07 – исправка и 41/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о отварању Амбасаде Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима

"Службени гласник РС", број 13 од 8. фебруара 2013.

 

1. Отвара се Амбасада Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима са седиштем у Абу Дабију.

2. За спровођење ове одлуке задужују се Министарство спољних послова и Министарство финансија и привреде.

3. Финансијска средства за спровођење ове одлуке биће обезбеђена из буџетске резерве за 2013. годину.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-644/2013

У Београду, 4. фебруара 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.