Zakon

 

Нa основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о проглашењу 28. фебруара Националним даном књиге

"Службени гласник РС", број 18 од 26. фебруара 2013.

 

1. Проглашава се 28. фебруар Националним даном књиге.

2. Национални дан књиге обележава се сваке године.

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

 

05 број 644-1510/2013-1

У Београду, 22. фебруара 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.