Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Савета за особе са инвалидитетом

"Службени гласник РС", број 28 од 26. марта 2013.

 

1. Образује се Савет за особе са инвалидитетом (у даљем тексту: Савет), на време од четири године од дана ступања на снагу ове одлуке.

2. Задаци Савета су да разматра питања друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и покреће иницијативе за:

1) координацију са надлежним државним органима у поступку доношења прописа;

2) спровођење законских и других прописа о заштити особа са инвалидитетом;

3) потврђивање међународних аката из области заштите особа са инвалидитетом;

4) успостављање и остваривање сарадње са међународним организацијама које се баве заштитом особа са инвалидитетом.

3. У Савет се именују:

1) за председника:

– Бранкица Јанковић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике;

2) за потпредседника:

– Владимир Пешић, помоћник министра рада, запошљавања и социјалне политике;

3) за чланове:

(1) Милан Стошић, председник Националне организације особа са инвалидитетом Србије и представник особа са сензорним инвалидитетом,

(2) Светлана Влаховић, представник особа са проблемима у менталном развоју,

(3) Радоје Кујовић, представник особа са сензорним инвалидитетом,

(4) Иванка Јовановић, представник особа са телесним инвалидитетом,

(5) Божидар Цекић, представник инвалида рада,

(6) Љубиша Милосављевић, државни секретар у Министарству финансија и привреде,

(7) др Владимир Чакаревић, Министарство здравља,

(8) Мухедин Фијуљанин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

(9) Милија Ћаловић, Министарство грађевинарства и урбанизма,

(10) Борка Рајшић, Министарство културе и информисања,

(11) Лепосава Тошић, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе,

(12) Дејан Коцић, Министарство саобраћаја,

(13) Драган Атанасов, Министарство омладине и спорта,

(14) Светлана Ђорђевић, Канцеларија за људска и мањинска права,

(15) Мирјана Максимовић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва,

(16) доц. др Драгана Станимировић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;

4) за секретара:

– Јелена Котевић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.

4. Савет доставља извештај о раду надлежном одбору најмање сваких 60 дана, а Влади најмање сваких 90 дана.

5. Стручну и администаративно-техничку потпору Савету пружа Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-2110/2013-1

У Београду, 21. марта 2013. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Александар Вучић, с.р.