Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању јавног парног купатила у Панчеву за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Јавно парно купатило у Панчеву утврђује се за споменик културе.

2. Јавно парно купатило у Панчеву (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији градске општине Панчево, у граду Панчеву, Улица др Жарка Фогараша број 18, у државној својини, на катастарској парцели број 5708, КО Панчево, у државној својини.

Споменик културе је саграђен 1909. године, по плановима архитекте Антуна Шебешћена. Састоји се из једне веће приземне зграде и више помоћних објеката. Главна зграда је разуђене основе и састоји се од централног дела над којим је плитка купола и два идентична бочна крила квадратне основе са преломљеним четвоространим крововима. У њој се налазило парно купатило, 25 кабина за свлачење, један велики базен са топлом водом и два мања са хладном водом. У осталим просторијама које су окруживале велики базен, налазиле су се просторије са паром, врућим ваздухом, тушевима, просторије за масажу, за одмарање, шест просторија са по једном или две собе са по две каде, итд. У једној од помоћних зграда, које се налазе иза главне уличне зграде, налазило се купатило за сиротињу које се састојало само од тушева. Осим тога, у њој је био и парни казан, две просторије за прање и сушење рубља, као и разне машине. Споменик културе је архитектонски обликован са стилским обележјима сецесије. Елементи сецесије су некада били далеко богатији у ентеријеру главног објекта (обрада зидова, декорација на вратима, итд.), а данас се углавном налазе на фасадама објекта (геометријски детаљи). Дворишни део био је парковски уређен и заштићен оградом од кованог гвожђа са сецесијском стилском декорацијом.

Овај споменик културе поседује архитектонско-стилске, културно-историјске и амбијенталне вредности. Налази се изван зоне заштићеног старог језгра Панчева, али је лоциран у улици која представља приступни амбијент старој зони Потамишја и представља вредан допринос историјском наслеђу Панчева.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 5708, КО Панчево, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) уклањање неадекватне надстрешнице испред улазног портала споменика културе;

5) забрана преправки, доградње, преградње и надградње;

6) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

6) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и редовно одржавање заштићене околине споменика културе у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-2819/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.