Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању Биндерове куће у Земуну за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Биндерова кућа у Земуну утврђује се за споменик културе.

2. Биндерова кућа у Земуну (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Земун, у граду Београду, Улица др Петра Марковића (Соње Маринковић) број 4, у државној својини, на катастарској парцели број 1153, КО Земун, у државној својини.

Споменик културе саграђен је 1911. године као репрезентативна стамбена једноспратница, према плановима Фрање Јенча. Једнопородична кућа развијених основа и сложеног садржаја који се протеже кроз две етаже, спада међу градске виле високог стамбеног стандарда. Обликована је у духу сецесије. Компонована је са два наглашена бочна ризалита између којих је лођа у приземљу и велики балкон на спрату. Главни улаз постављен је бочно из дворишта.

Овај споменик културе представља кућу јединственог архитектонског концепта у оквиру просторне културно-историјске целине Старо језгро Земуна. Поседује архитектонско-стилске и културно-историјске вредности, као део историјског грађевинског фонда Земуна из времена привредног, друштвеног и културног успона и сведочанство развоја репрезентативних стамбених објеката почетком прошлог века у Земуну.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 1153, КО Земун, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) инсталирање громобранских уређаја и уређаја за заштиту од пожара;

6) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе;

8) уређење дворишта, неговање и редовно одржавање декоративне флоре.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) дозвољава се реконструкција постојећих дворишних објеката на парцели;

3) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

4) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

5) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

6) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

7) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-2820/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.