Zakon

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању зграде Дома синдиката у Београду за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Зграда Дома синдиката у Београду утврђује се за споменик културе.

2. Зграда Дома синдиката у Београду (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Стари град, у граду Београду, на углу Трга Николе Пашића број 5а и Дечанске улице број 14, у мешовитој својини, на катастарској парцели број 2863, КО Стари град, у мешовитој својини.

Споменик културе грађен је у периоду од 1947. до 1955. године, по пројекту архитекте Бранка Петричића и представља репрезентативно дело у стваралачком опусу аутора. Изведен је у духу владајућег соцреализма са приметним утицајем касног модернизма.

Објекат је саграђен као скелетна конструкција, са пуним зидовима. Састоји се од два корпуса одвојена дилатацијом. Главна, залучена фасада наставља се на регулациону линију бочне фасаде зграде биоскопа „Београд”, и утапа у бочни корпус наслоњен на регулациону линију објеката у Дечанској улици. Испод главног, залученог дела објекта провучен је пасаж који води у атријумски простор – Безистан.

Облик унутрашњег простора, хол, дворане, као и употребљени материјал одражавају стандарде 50-тих година, када су се још увек осећали трагови монументализма, али је почео да се осећа и нови дух слободног третирања простора, по угледу на савремену западноевропску архитектуру. Велика и мала дворана Дома синдиката биле су замишљене као простор у ком се одржавају разни културни скупови, политички догађаји, филмске пројекције и фестивали, што је остала његова трајна особеност.

Концертне оргуље које се налазе у објекту представљају оригинално уметничко-занатско дело велике вредности. Њихова градња била је поверена чувеној фирми Walcker 1958. године.

Споменик културе је објекат значајних архитектонско-урбанистичких вредности, као симбол раног периода послератне изградње који је својим положајем и волуменом трајно одредио обрисе једног од најзначајнијих градских тргова. Као место одржавања значајних скупова и догађаја политичког и културног садржаја поседује и културно-историјску вредност.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата следеће катастарске парцеле: број 2863, КО Стари град, у мешовитој својини и део парцеле број 2865, КО Стари град, у мешовитој својини, која је дефинисана простором између регулационих линија улица Дечанске и Трга Николе Пашића и грађевинско регулационих линија ободних зграда.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

6) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-2830/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.