Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању Водоторња у Панчеву за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Водоторањ у Панчеву утврђује се за споменик културе.

2. Водоторањ у Панчеву (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији градске општине Панчево, у граду Панчеву, Улица Жарка Фогараша број 3, у државној својини, на катастарској парцели број 5826, КО Панчево, у државној својини.

Споменик културе саграђен је пре Првог светског рата, наменски као резервоар за воду за поливање улица, по чему и данас носи име. Налази се на простору које је кроз векове представљало главни улаз у Панчево, преко пута великог Житног магацина (Црвеног магацина) и Контумца, а у непосредној близини пристаништа и зграде Капетаније.

Основа споменика културе је полигонална са четири шире и четири уже стране. Фасада је хоризонтално подељена на сокл завршен венцем, приземље и спрат између којих је кордонски венац. Кров је врло стрм, са четири кровна прозора. Објекат је малтерисан, осим сокла који је обложен фасадном опеком. На споменику културе постоје једна улазна врата и прозори, који су у приземљу лучно завршени, док су на спрату правоугаони. Између правих прозора налазе се лажни – нише. Споменик културе се више не користи као резервоар за воду.

Споменик културе има документарно-историјску и амбијенталну вредност, јер се својим положајем, изгледом и првобитном наменом (резервоар за воду за поливање улица) уклапа у амбијент Старе индустријске зоне Панчева, која се протеже дуж обале реке Тамиш.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број: 5826 КО Панчево и део катастарске парцеле број 8069 КО Панчево, у државној својини, катастарску парцелу број 5826 КО Панчево, дуж Улице Жарка Фогораша (стари назив Иве Лоле Рибара) до Улице војводе Петра Бојовића, Улицом војводе Петра Бојовића до парцеле број 5821/1 КО Панчево, па границом парцеле број 5821/1 КО Панчево до парцеле број 8071 КО Панчево и границом са парцелом број 8071 КО Панчево до парцеле број 5826 КО Панчево, КО Панчево, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, очуваних оригиналних материјала и оригиналних натписа;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) постављање изолације и заштита споменика културе од влаге;

4) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

5) дозвољава се намена споменика културе у туристичко-пословне и културно-научне сврхе;

6) замена свих дотрајалих инсталација, увођење нових и инсталирање ватродојавних и громобранских уређаја у споменику културе;

7) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

8) обезбеђење противпожарне заштите и приступа споменику културе из свих праваца, ради заштите споменика културе од ватре;

9) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања монтажно-демонтажних објеката који нису у функцији споменика културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

6) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и редовно одржавање заштићене околине споменика културе у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-2809/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.