Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању зграде Старе болнице у Панчеву за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Зграда Старе болнице у Панчеву утврђује се за споменик културе.

2. Зграда Старе болнице у Панчеву (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији градске општине Панчево, у граду Панчеву, Улица Милоша Требињца број 11, у државној својини, на катастарској парцели број 5189/3, КО Панчево, у државној својини.

Споменик културе саграђен је између 1830. и 1836. године, тј. у време када је донет први урбанистички план Панчева (1830 – 1833). Све до укидања Војне границе, 1872. године, болница је била војног карактера пошто је превасходно подигнута за потребе војске, да би након тога постала грађанска болница. Током 1894. године у згради је уређена и освећена католичка собна капела. У периоду између два светска рата носила је назив Варошка грађанска болница.

Споменик културе је монументална једноспратница са основом у облику ћириличног слова „П”, са централним корпусом и бочним крилима. Изграђен је у класицистичком стилу и представља део комплекса болничких зграда које су смештене у парковско окружење. Главна фасада је симетрично компонована са наглашеним средишњим делом у виду ризалита који је издељен дорским пиластрима и завршава се троугаоним тимпаноном у коме је сат и натпис римским словима о години изградње објекта. Правоугаони прозори и на приземљу и на спрату постављени су у оси. Прозори на приземљу постављени су у степеноване полукружне нише. Приземље је од спрата одељено једноставним кордонским венцем док је кровни венац богато профилисан. Читав комплекс некада је био ограђен оградом од зиданих стубаца између којих су поља од кованог гвожђа. Део те ограде постоји и данас у улици Паје Маргановића. На тргу испред зграде налази се скулптура која представља Стевана Шупљикца, постављена 2001. године, рад сликарке Оље Ивањицки. Испред споменика културе налази се и спомен-биста народног хероја Паје Маргановића, рад вајара Божидара Јововића.

Споменик културе има значајне урбанистичке, архитектонско-стилске и културно-историјске вредности. Монументални објекат који својом основом и положајем формира трг на углу двеју улица, стилским карактеристикама везује зграду Магистрата и Графову кућу које су сазидане у исто време. Представља једну од најстаријих здравствених установа Баната и значајан објекат из прве половине 19. века.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број: 5189/2 и 5189/9, КО Панчево, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње;

5) дозвољава се адаптација постојећег таванског простора за допунске сврхе основне намене споменика културе, где је у функцији осветљења и проветравања простора дозвољено постављање само лежећих прозора у оси постојећих прозорских отвора са уличне и дворишне стране, чији број и положај мора да буде симетричан у односу на средишњи део споменика културе;

6) дозвољава се увођење и одржавање савремених инсталација (грејање, електро-инсталације, осветљење, уређаји за заштиту од пожара, видео-надзор), под условом да се не наруше основна конструктивна својства, стилска обележја и вредности спољашњости или унутрашњости споменика културе;

7) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

8) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе;

9) очување намене споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) очување дворишног простора са карактеристичним елементима везаним за време градње споменика културе;

2) ажурно праћење стања и одржавање постојећег урбаног мобилијара и споменика Стевану Шупљикцу;

3) у случају ограђивања простора, на делу где је изворно постојала, реконструисати ограду према облику, величини и материјализацији сачуваних фрагмената стубаца, њиховог ритмичног међуразмака, као и испуне од кованог гвожђа;

4) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

5) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

6) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

7) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

8) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

9) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање заштићене околине споменика културе у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Рeпублике Србије”.

 

05 број 633-2823/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.