Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању зграде у Темеринској улици број 1 у Новом Саду за споменик културе

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

1. Зграда у Темеринској улици број 1 у Новом Саду утврђује се за споменик културе.

2. Зграда у Темеринској улици број 1 у Новом Саду (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Темеринска број 1, у државној својини, на катастарској парцели број 9015, КО Нови Сад I, у државној својини.

Споменик културе саградио је 1902. године, према пројекту Имре Квицвегера, велепоседник Лазар Дунђерски. Пространи објекат у којем се некада налазила кафана „Три круне” изграђен је на самом почетку, некада руралног дела града (Салајке), на месту где су се спајали најважнији путни правци који су водили на север (пут за Темерин и Сегедин). Данашњом трасом Темеринске улице, и пре настанка града, водио је пут који је повезивао Будимпешту са Београдом. То је био континуирани правац који је даље, водио ка Цариграду и на тој важној путној комуникацији, ова кафана је била једнo од стотину стајалишта.

Високопартерна зграда, архитектонски обликована са одликама еклектичког стила, са наглашено дугачким крилима и улазом на одсеченом делу, оставља утисак импозантности. Том утиску доприносе и низови многобројних полукружних отвора, изведених у две величине и у правилном ритму. Равне фасадне површине су малтерисане са мотивом имитације каменог слога, ради постизања раскошнијег изгледа. Улаз је фланкиран са два импозантна пиластра и надвишен је једноставном неокласицистичком атиком у чијем пољу је композиција два лава са монограмом ХС. Иако је ентеријер некада познате новосадске кафане преуређен, спољни изглед објекта није мењан и данас сведочи о оригиналном архитектонском решењу спроведеном за потребе кафане с краја 19. века.

Споменик културе, осим архитектонске вредности, респектабилног имена инвеститора – Лазара Дунђерског (великопоседника заслужног за градњу читавог опуса објеката који припадају историји архитектуре) има значај и у социолошком смислу, јер се у њему одвијао динамичан друштвени живот нижих и средњих слојева друштва, оних који су били везани за пословне активности на оближњој пијаци (сељаци, трговци и купци).

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 9015, КО Нови Сад I, у државној својини, као и део катастарских парцела број 10503 и 10521/1, КО Нови Сад I и број 10561/1, КО Нови Сад I, у државној својини, у ширини тротоара, наспрам катастарске парцеле број 9015 КО Нови Сад I, у државној својини, оивичене Кисачком и Темеринском улицом.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) уклањање свих делова накнадне доградње и адаптација;

6) обезбеђење видљивости и приступа споменику културе са уличних комуникација;

7) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

8) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе;

9) забрана постављања табли и натписа на споменику културе, осим када је то предвиђено прописима.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

3) уклањање свих пратећих објеката који нису у складу са амбијентом споменика културе;

4) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

5) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

6) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

7) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-2825/2013

У Београду, 5. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.