Zakon

 

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању Старе капетаније у Земуну за споменик културе

"Службени гласник РС", број 35 од 17. априла 2013.

 

1. Стара капетанија у Земуну утврђује се за споменик културе.

2. Стара капетанија у Земуну (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Земун, у граду Београду, Кеј ослобођења број 8, у државној својини, на катастарској парцели број 2393, КО Земун, у државној својини.

Споменик културе саграђен је 1908. године за паробродску путничку станицу, по плановима бечког архитекте Ремела. Приземна издужена грађевина, симетрично је компонована у постсецесијском духу са поједностављеном декорацијом. Централни део споменика културе из којег се развијају дугачка крила, истакнут је вишим волуменом и двоструким ломљеним кровом. Кров је покривен етернит плочама које се на споменику културе као врста покривача, јављају међу првима у Земуну. Зграда је конципирана као слободни павиљон са аркадама према обали. Садржај агенцијске и саобраћајне станице адекватно је одражен у архитектонској композицији споменика културе.

Временом је зграда преправљана, затворене су аркаде на левом крилу према реци Дунав. Од старијих зграда некадашњег бродског уреда из 18. и 19. века, ниједна није сачувана, тако да је у споменику културе садржана значајна историјска улога Земуна у речном саобраћају дунавског слива.

Од осамдесетих година 20. века (1985) у згради се налазе реномирана ликовна галерија „Стара капетанија”, седиште Друштва ликовних и примењених уметника Земуна, које данас броји преко сто педесет чланова и редакција угледног часописа за ликовне и визуелне комуникације „Ликовни живот”. Последње три деценије споменик културе је постао седиште културног и ликовног живота града Београда.

Овај споменик културе поседује архитектонско-стилске и културно-историјске вредности, као део историјског грађевинског фонда Земуна из времена привредног, економског и друштвеног успона и као сведочанство развоја речног саобраћаја са почетка 20. века.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 2393, КО Земун, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

5) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

6) урбанистичко и комунално уређење и редовно одржавање заштићене околине споменика културе у функцији споменика културе.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 633-3059/2013

У Београду, 12. априла 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.