Zakon

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Савета за родну равноправност

"Службени гласник РС", број 35 од 17. априла 2013.

 

1. Образује се Савет за родну равноправност, као стручно саветодавно тело Владе (у даљем тексту: Савет), на период од четири године од дана ступања на снагу ове одлуке.

2. Задаци Савета су да:

– разматра и предлаже мере за унапређење политике остваривања родне равноправности са становишта међуресорске сарадње у тој области;

– даје иницијативу за предузимање краткорочних мера које доприносе остваривању родне равноправности;

– даје иницијативу за доношење програма прикупљања, обраде и објављивања статистичких података у економској, политичкој, социјалној и другој сфери, којима се обезбеђује равноправно третирање полова;

– разматра и иницира програме и предлаже мере за подстицање и оспособљавање жена за учешће у јавном и политичком животу;

– даје предлоге за унапређење политике постизања родне равноправности и спречавање насиља над женама и насиља у породици;

– разматра друга питања од интереса за постизање родне равноправности.

3. У Савет се именују:

– за председника:

мр Стана Божовић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике;

– за чланове:

1) Предраг Перуничић, државни секретар у Министарству омладине и спорта,

2) мр Владимир Божовић, државни секретар у Министарству унутрашњих послова,

3) Гордана Предић, државна секретарка у Министарству културе и информисања,

4) Драган Стевановић, државни секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе,

5) Мухедин Фијуљанин, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја,

6) Славка Лакићевић, помоћница министра здравља,

7) Роксанда Нинчић, помоћница министра спољних послова,

8) Јасмина Бенмансур, помоћница министра правде и државне управе,

9) Марија Блечић, шефица Кабинета министра енергетике, развоја и заштите животне средине,

10) Драгана Радојичић, шефица одсека у Канцеларији за европске интеграције,

11) Љиљана Недељковић, секретарка Националне службе за запошљавање,

12) Драгана Ђоковић Папић, шефица одсека у Републичком заводу за статистику,

13) др Станислава Оташевић, директорка Центра за промоцију здравља жена,

14) проф. др Гордана Гасми, Универзитет Сингидунум,

15) проф. др Зорица Мршевић, Институт друштвених наука,

16) Милан Пантелић, Геј Стрејт Алијанса,

17) проф. др Гордана Духачек, Центар за студије рода и политике,

18) проф. др Наташа Госпић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду,

19) др Љиљана Богавац, заменица директора Инцест траума центра.

4. Савет подноси извештај о раду надлежном одбору сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

5. Стручну и административно-техничку потпору Савету пружа Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Савета за родну равноправност („Службени гласник РС”, број 88/09).

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-2911/2013

У Бeoгрaду, 12. априла 2013. гoдинe

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.