Zakon

На основу члана 52. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 9. Уредбе о условима, критеријумима и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од националног значаја („Службени гласник РС”, број 40/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о стицању статуса установе културе од националног значаја

"Службени гласник РС", број 41 од 10. маја 2013.

 

1. Статус установе културе од националног значаја стичу:

1) Народни музеј у Београду;

2) Историјски музеј Србије, Београд;

3) Музеј савремене уметности, Београд;

4) Етнографски музеј у Београду;

5) Музеј примењене уметности, Београд;

6) Природњачки музеј, Београд;

7) Музеј науке и технике, Београд;

8) Музеј историје Југославије, Београд;

9) Музеј позоришне уметности Србије, Београд;

10) Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно;

11) Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина;

12) Музеј Војводине, Нови Сад;

13) Галерија Матице српске, Нови Сад;

14) Народни музеј Чачак:

15) Народни музеј Ваљево;

16) Народни музеј Топлице, Прокупљe;

17) Музеј „Рас” у Новом Пазару;

18) Музеј у Приштини (с измештеним седиштем у Београду);

19) Народни музеј Краљево;

20) Галерија слика „Сава Шумановић” Шид;

21) Уметничка галерија „Надежда Петровић”, Чачак;

22) Спомен збирка „Павла Бељанског”, Нови Сад;

23) Галерија „Милан Коњовић”, Сомбор;

24) Галерија савремене ликовне уметности Ниш;

25) Модерна галерија Ваљево;

26) Републички завод за заштиту споменика културе – Београд;

27) Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин;

28) Завод за заштиту споменика културе града Београда;

29) Завод за заштиту споменика културе Ниш;

30) Завод за заштиту споменика културе Краљево;

31) Завод за заштиту споменика културе Ваљево;

32) Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица;

33) Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево;

34) Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица;

35) Архив Србије, Београд;

36) Архив Југославије, Београд;

37) Архив Војводине, Нови Сад;

38) Историјски архив града Новог Сада;

39) Југословенска кинотека, Београд:

40) Народна библиотека Србије, Београд;

41) Библиотека Матице српске, Нови Сад;

42) Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд;

43) Матична библиотека „Љубомир Ненадовић”, Ваљево;

44) Народно позориште у Београду;

45) Српско народно позориште, Нови Сад;

46) Југословенско драмско позориште, Београд;

47) Народно позориште Суботица;

48) Позориште „Атеље 212”, Београд;

49) „Звездара театар”, Београд;

50) Позориште „Бошко Буха”, Београд;

51) Београдска филхармонија, Београд;

52) Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло”, Београд;

53) Филмски центар Србије, Београд;

54) Завод за проучавање културног развитка, Београд;

55) „Југоконцерт”, Београд;

56) Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница;

57) Центар лепих уметности ,,Гварнериус”, Београд;

58) Дом културе „Михајло Пупин”, Идвор;

59) Задужбина „Илије М. Коларца”, Београд;

60) Културно-просветна заједница Србије, Београд.

2. Установе културе из тачке 1. ове одлуке, сагласно Закону о култури, уз назив установе уносе и ознаку: „Установа културе од националног значаја”.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 брoj 022-3566/2013

У Бeoгрaду, 30. априла 2013. гoдинe

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.