Zakon

 

На основу члана 4. став 1, а у вези са чланом 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” са Законом о јавним предузећима

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

1. Уводне одредбе

Члан 1.

Јавно предузеће „Национални парк Шар планина” (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 39/93), ради обављања послова управљања Националним парком Шар планина.

Оснивање Јавног предузећа уписано је у судски регистар Привредног суда у Приштини, регистарски уложак 12530, од 10. новембра 1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Решењем БД 39691/2005 од 30. јуна 2005. године.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Република Србија, а права оснивача остварује Влада, Београд, Немањина 11 (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 3.

Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће „Национални парк Шар планина”.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП „Национални парк Шар планина”.

Седиште Јавног предузећа је у Штрпцу, општина Штрпце.

Члан 4.

Јавно предузеће има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и овом одлуком.

Јавно предузеће поседује печат, штамбиљ и меморандум, чији се изглед и садржина утврђује статутом Јавног предузећа (у даљем тексту: Статут).

2. Делатност Јавног предузећа

Члан 5.

Претежна делатност Јавног предузећа јесте:

– Шифра делатности: 9104.

– Назив делатности: Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Делатност Јавног предузећа од општег интереса је управљање заштићеним подручјем, у складу са законом.

Јавно предузеће обавља и делатности: заштите, унапређења, презентације и популаризације националног парка и његових природних вредности и културних добара; обезбеђивања несметаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних ресурса; прикупљања, обраде података и вођења евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења националног парка; праћења стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела; надзора над спровођењем услова и мера заштите природе у националном парку; надзора над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у националном парку у складу са законом; газдовања и одрживог коришћења шума; заштите, гајења, унапређивања и одрживог коришћења ловне и риболовне фауне; управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење; организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка; одрживог туризма у националном парку; пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите одрживог туризма; геодетских послова везаних за шуме, земљиште и објекте; управљања посетиоцима; друге делатности које су одређене Статутом, у складу са законом.

Јавно предузеће је дужно да обезбеди трајно обављање делатности од општег интереса, као и развој и унапређење делатности.

3. Права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу

Члан 6.

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности од општег интереса, уредити уговором, у складу са законом.

Члан 7.

Јавно предузеће доноси План управљања на који сагласност даје Влада, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка).

Јавно предузеће доноси годишњи програм пословања за сваку календарску годину и доставља га Влади ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Јавно предузеће је дужно да министарству надлежном за послове финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада и министарству надлежном за природне ресурсе као ресорном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији програма из става 2. овог члана, на начин и по поступку утврђеним законом.

Јавно предузеће је дужно да министарству надлежном за послове финансија месечно доставља извештаје о роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених у складу са законом.

Јавно предузеће доноси друге програме и планове у складу са законом и другим општим актима.

Члан 8.

У Јавном предузећу, запослени остварују право на штрајк у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и другим актом Оснивача о минимуму процеса рада.

Члан 9.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Влада, у складу са законом, предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање Јавним предузећем, а нарочито:

1) промену унутрашње организације Јавног предузећа;

2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног предузећа;

3) ограничење права располагања појединим средствима у својини Јавног предузећа и у јавној својини;

4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом одлуком.

4. Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитка и сношење ризика

Члан 10.

Јавно предузеће послује по тржишним условима.

Добит и губитак Јавног предузећа утврђује се и расподељује у складу са законом.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Одлуком из става 3. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

5. Услови и начин задужења Јавног предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће може да се задужује под условима који су предвиђени законом којим се уређује јавни дуг.

6. Заступање Јавног предузећа

Члан 12.

Јавно предузеће у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и представља Директор, без ограничења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Јавног предузећа.

Директор може, уз сагласност Надзорног одбора, дати и опозвати прокуру, у складу са законом.

7. Износ основног капитала, опис врста и вредност неновчаног улога

Члан 13.

Основни капитал Јавног предузећа износи 12.229.318.000,00 динара и утврђен је Билансом стања на дан 31. децембра 2012. године Јавног предузећа „Национални парк Шар планина”, основаног Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 39/93).

Члан 14.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности, опрема и друга имовинска права Јавног предузећа „Национални парк Шар планина”, основаног Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 39/93), која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини

Члан 15.

Јавно предузеће, у оквиру обављања својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

1) средстава буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе;

2) накнада за коришћење заштићеног подручја;

3) прихода остварених обављањем делатности управљања заштићеним подручјем;

4) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе;

5) донација, поклона и помоћи;

6) домаћих пројеката и програма, пројеката и програма Европске уније и других међународних пројеката;

7) других извора, у складу са законом.

8. Органи Јавног предузећа

Члан 16.

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:

1) надзорни одбор;

2) директор.

Надзорни одбор

Члан 17.

Надзорни одбор Јавног предузећа има пет чланова које именује Оснивач на период од четири године под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, док један члан овог одбора мора бити независан.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора морају испуњавати услове прописане законом.

Члан 18.

Надзорни одбор:

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;

2) доноси план управљања уз сагласност Оснивача;

3) доноси одлуку о накнадама;

4) доноси акт о унутрашњем реду и чуварској служби;

5) усваја извештај о степену реализације програма пословања;

6) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;

7) надзире рад Директора;

8) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;

9) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

10) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;

11) доноси Статут уз сагласност Оснивача;

12) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;

13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;

14) закључује уговор о раду на одређено време са Директором Јавног предузећа;

15) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;

16) даје сагласност на акт о унутрашњој систематизацији;

17) именује чланове Комисије за ревизију;

18) врши друге послове у складу са законом и Статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на Директора или друго лице у Јавном предузећу.

Директор

Члан 19.

Директора Јавног предузећа именује Оснивач, на период од четири године, а на основу јавног конкурса спроведеног у складу са законом.

Статутом Јавног предузећа ближе се уређују услови за именовање и разрешење директора.

Члан 20.

Директор Јавног предузећа:

1) представља и заступа Јавно предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) доноси акт о унутрашњој систематизацији;

4) води пословање Јавног предузећа;

5) одговара за законитост рада Јавног предузећа;

6) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;

8) извршава одлуке Надзорног одбора;

9) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

Члан 21.

Јавно предузеће може имати Вршиоца дужности директора кога именује Оснивач у случајевима и на период који су предвиђени законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

9. Имовина која се не може отуђити

Члан 22.

Природна богатства, заштићена природна добра и културна добра у јавној својини, дата на коришћење Јавном предузећу, не могу се отуђити без сагласности Оснивача, нити могу бити предмет принудног извршења, ако друкчије није одређено законом.

10. Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом

Члан 23.

Јавно предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Капитал у Јавном предузећу подељен је на уделе одређене номиналне вредности и уписује се у регистар.

По основу улагања средстава у јавној својини, Република Србија стиче уделе или акције у Јавном предузећу и права по основу тих акција или удела.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

11. Заштита животне средине

Члан 24.

Јавно предузеће је, при обављању делатности, дужно да се стара о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.

12. Општи акти Јавног предузећа

Члан 25.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.

Статутом Јавног предузећа уређују се: назив и седиште; делатности; управљање и органи управљања; унутрашња организација; пословање; заступање; начин распоређивања добити; резерве; општи акти и начин њиховог доношења и друга питања значајна за рад и пословање Јавног предузећа.

13. Прелазне и завршне одредбе

Члан 26.

Јавно предузеће „Национални парк Шар планина”, основано Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 39/93), наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12).

Члан 27.

Даном именовања Председника и чланова Надзорног одбора у складу са законом и овом одлуком, престаје са радом Управни одбор Јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.

Члан 28.

Јавно предузеће ће у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке ускладити своја општа акта са законом и овом одлуком.

Члан 29.

Ову oдлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 023-4193/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.