Zakon

 

Ha основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о образовању Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

1. Овом одлуком образује се Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома (у даљем тексту: Савет), на време од четири године од дана ступања на снагу ове одлуке.

2. Задаци Савета су да: припрема предлоге за изграђивање целовите и усклађене политике за побољшање положаја ромске популације и спровођење Декаде укључивања Рома; припрема предлоге за спровођење усвојених политика Владе, у вези са побољшањем положаја Рома; даје мишљења о планираним буџетским средствима са становишта спровођења политика Владе, a y вези са побољшањем положаја Рома; даје мишљења и стручна образложења за остваривање важних социјалних индикатора у области бриге о ромској популацији и анализира ефекте предузетих мера надлежних органа; учествује у међународним догађајима у вези са Декадом укључивања Рома; прати остваривање и заштиту права ромске популације, као и спровођење Декаде укључивања Рома у Републици Србији.

3. У Савет се именују:

1) за председника:

– Срђан Шаин, народни посланик,

2) за заменика председника:

– Драгољуб Ацковић, заменик директора Канцеларије за људска и мањинска права,

3) за потпредседнике:

– Стана Божовић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,

– Весна Фила, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја,

– Сузана Пауновић, директор Канцеларије за људска и мањинска права,

4) за чланове:

– Марија Александровић, магистар књижевних наука,

– Бајрам Саитовић, главни и одговорни уредник часописа Ромолошке студије,

– Данијела Салић, одборник Скупштине општине Пирот,

– Стеван Николић, председник УО „Едукативни центар Рома”,

– Северџан Алијевић, педагошки асистент,

– Емануела Станковић, професор енглеског и шпанског језика,

– Александар Балиновић, Координатор за ромска питања општине Стара Пазова,

– Хириша Бериша, заменик главног уредника ромског програма Радио Београд,

– Зоран Петровић, потпредседник Скупштине општине Коцељева.

5) У састав Савета као чланови, које ће Влада именовати посебним решењем улазе представници:

– Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,

– Министарства унутрашњих послова,

– Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе,

– Министарства грађевинарства и урбанизма,

– Министарства правде и државне управе,

– Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,

– Министарства здравља,

– Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине,

– Министарства културе и информисања,

– Министарства омладине и спорта,

– Министарства финансија и привреде, и

– председник Извршног одбора Националног савета ромске националне мањине.

4. Савет може, ради проучавања одређених питања из тачке 2. ове одлуке у рад Савета да укључи представнике стручних институција и истакнуте стручњаке.

5. Савет у свом раду може да користи стручну помоћ која му се пружа у виду међународних пројеката.

6. Савет може, од органа државне управе, Аутономне покрајине Војводине, локалне самоуправе и других организација да тражи податке, документацију и информације од значаја за рад Савета.

7. Савет доноси Пословник о свом раду.

8. Савет доставља извештај о раду надлежном одбору сваких 60 дана, a Влади најмање сваких 90 дана.

9. Административно-техничке послове за потребе Савета обавља Канцеларија за људска и мањинска права.

10. Чланови Савета имају право на накнаду трошкова путовања за присуствовање на седници Савета.

11. Средства за накнаду трошкова из тачке 10. ове одлуке обезбеђују се у буџету Канцеларије за људска и мањинска права.

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-4070/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.